Tuesday, March 06, 2018

 

CARTA ALS PRESIDENTS CC- BERGUEDÀ, OSONA I RIPOLLÉS- TEMA MAL FUNCIONAMENT REPETIDOR PUIGDON.

ALS PRESIDENTS DELS CONSELLS COMARCALS
BERGUEDÀ, OSONA I RIPOLLÈS.
Benvolguts Srs. Presidents,
El Consistori de Borredà ( Berguedà), conformat pels Grups Municipals del PSC i la CUP, amb plena i total sintonia,
EXPOSEN
La greu situació que pateix el municipi de Borredà, en matèria de telecomunicacions, degut al pèssim funcionament del repetidor de Puigdon ( Alpens). De fet, aquest escrit, recolza igualment, la idèntica situació que pateixen els municipis de Sant Jaume de Frontanyà ( Berguedà ), Les Llosses ( Ripollès ) i Alpens ( Lluçanès – Osona ).
La situació és paradoxal, per quan aquest repetidor, fou un dels primers a instal·lar-se, però, en comptes de ser alimentat, mitjançant connexió directa a la xarxa de subministrament, és alimentat per un generador de gasoli.
Aquest fet, i el pèssim servei de manteniment de Telefònica / Movistar , produeix uns efectes inimaginables a les alçades del Segle XXI, com és que periòdicament quedem sense servei, per esgotament del combustible, per robatori, o que el generador s’espatlli, sigui robat, faci mal temps, etc,etc.
El resultat, des de la seva implantació, una dotzena d’anys enrere, és la de constants talls de servei que poden durar 2, 3 dies o 8, 10 , 15 dies. Davant les queixes i requeriments, silenci absolut, excuses insòlites, suposicions no contrastades, o qualsevol altra resposta, parlant amb persones llunyanes i sense cap coneixement del problema real.
A nivell d’Ajuntament de Borredà, però també a nivell individual, o col·lectiu de persones del poble, s’han dut a terme multitud de queixes, denúncies, entrevistes, visites a directius de Telefònica, alts càrrecs de la Generalitat, des de Consum, a Telecomunicacions, etc. El resultat, és que en el que portem d’aquest any 2018, hem tingut diversos talls de servei, de més d’una setmana de durada.
En una de les gestions fetes, directius de Telefònica / Movistar, ens varen informar de diverses actuacions per millorar la seguretat de les instal·lacions com el soterrament del dipòsit de gasoli, la millor protecció del generador, i tancament amb cadena del camí d’accés. Tot i això, hem tornat a les avaries llargues i incomprensibles.
No cal detallar, els greus perjudicis que causen aquests talls de servei, en uns municipis, plens de cases en disseminat, amb activitats de turisme, artesania, agricultura i ramaderia, que queden absolutament aïllades, i sense possibilitat d’enviar ni rebre peticions, comandes o altres serveis. Els perjudicis son enormes, i donen peu a una total inseguretat, respecte l’ús de les noves tecnologies.
Es per tot l’exposa’t que
SOL·LICITEM
De la presidència dels tres Consells Comarcals, una actuació conjunta, i al més alt nivell, prop de la Direcció de Telefònica / Movistar, donant un termini breu i definitiu Codi Validació: 69QZGPZYWKNLP9LA2776JLHNG | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2
Joan Roma Cunill (1 de 1)
ALCALDE
Data Signatura: 05/03/2018
HASH: 46e9357d6d400a0c85f40b71b913f555
per adaptar aquest repetidor a les normes de funcionament habituals, en instal·lacions d’aquest tipus.
Cas d’incompliment del compromís i termini acordat, emprendre les actuacions judicials pertinents, per a exigir, via tribunals, el compliment dels contractes signats, amb els usuaris que han de permetre un servei adequat i constant, deixant enrere aquesta llarga etapa d’incompliment generalitzat d’un servei bàsic.
A l’espera sigui atesa aquesta petició, ens acomiadem amb una cordial salutació.
Els Grups Municipals del PSC i la CUP, de l’Ajuntament de Borredà ( Berguedà).
NOTA FINAL: En el que portem d’any, hem tingut més dies sense servei que amb servei.
Data i signatura electrònica al marge del document.
Codi Validació: 69QZGPZYWKNLP9LA2776JLHNG | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?