Tuesday, December 19, 2017

 

PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 - BORREDÀ

1 de 4
AJUNTAMENT DE BORREDÀ PRESSUPOST 2018
A) ESTAT DE DESPESES 2018
CRÈDITS PRESSUPOSTATS
PARTIDA E X P L I C A C I Ó TOTAL TOTAL
Partida CAPÍTOLS
CAPÍTOL I - DESPESES DE PERSONAL
920/12000 Retribucions bàsiques 27,542.70 €
920/12100 Retribucions complementàries 45,803.50 €
920/13000 Personal laboral fix 40,826.00 €
920/14300 personal piscines 12,120.00 €
912/10000 Càrrecs electes 22,985.58 €
920/16000 Quotes seguretat social 40,804.00 € 190,081.78 €
CAPÍTOL II - DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
920/20200 Arrendament edificis i altres construccions 15,000.00 €
1531/21000 Rep.infraestructures i bèns naturals, camins i via pública 20,000.00 €
920/21200 Rep. edificis i altres construccions 15,000.00 €
920/21300 Rep. instal.lacions TV i manteniment 13,000.00 €
161/21001 Reparació i manteniment xarxa Aigua 6,000.00 €
920/22000 Material oficina 1,200.00 €
920/22001 Premsa, llibres , revistes i publicacions 1,000.00 €
165/22100 subministrament energia elèctrica: enllumenat públic 20,000.00 €
920/22100 Subministrament energia elèctrica: equipaments municipals 12,000.00 €
312/22100 subministrament energia electrica: consultori mèdic 5,000.00 €
312/22200 comunicacions telefoniques consultori mèdic 1,500.00 €
920/22200 Comunicacions telefòniques 5,500.00 €
342/22105 piscina suministres varis 3,000.00 € 920/22201 Comunicacions postals 1,200.00 €
920/22103 Combustibles i carburants 9,000.00 €
920/ 22002 administracio electronica i gestor expedients 2,500.00 €
920/22400 Primes assegurances 8,500.00 €
912/22601 Atencions protocolàries i representatives 3,000.00 €
338/22609 altres activitats festives populars i esportives 6,500.00 €
334/22609 activitats formatives de promoció de la cultura (cursos) 4,500.00 €
920/22110 productes de neteja 1,200.00 €
1621/22701 Gestio residus municipals 56,000.00 €
920/22706 Estudis i treballs tècnics 10,000.00 €
920/22708 Serveis de Recaptació 12,000.00 €
920/23000 Dietes i desplaçaments 7,500.00 €
912/23300 Altres indemnitzacions: assignació partits i assistencies 4,500.00 €
920/22699 Altres despeses de funcionament i gestoria 7,000.00 €
920/22604 Jurídics i contenciosos 4,000.00 €
161/22501 canon aigua 19,500.00 € 275,100.00 €
CAPÍTOL III - DESPESES FINANCERES
Codi Validació: 6JNHGC26ZSA4Q3T9LJND9J7PR | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4
Joan Roma Cunill (1 de 1)
ALCALDE
Data Signatura: 13/12/2017
HASH: 46e9357d6d400a0c85f40b71b913f555
2 de 4
011/31000 Interessos crèdit Caixa de Manresa 7,000.00 €
011/35900 Altres despeses financeres 2,500.00 € 9,500.00 €
CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
925/46600 Serveis socials mancomunats. Consell Comarcal 5,000.00 €
925/46601 Serveis socials treballadora familiar. Ajuntament Vilada 11,400.00 €
925/46602 Serveis socials assistent social i dinamitzadora A. Cercs 4,500.00 €
925/46603 Pla ocupacio llar infants. Agencia desenvolupament Bergueda 14,021.21 €
925/48001 ajuts cohesió social i emergencia energetica 6,000.00 €
925/46200 Conveni serveis Ajunt. La Pobla 9,600.00 €
341/48002 Dinamitzadora esportiva. 2,000.00 €
925/48000 Associació Gent Gran Borredà. Pla d'activitats 2015 6,000.00 €
326/48001 AMPA ajut activitats 6,000.00 €
326/48002 aportacio escola i zer 1,050.00 €
925/48900 Altres transferències a entitats sense finalitat de lucre 3,000.00 €
338/48003 aportació Borredà de Festa 5,500.00 € 74,071.21 €
CAPÍTOL VI - INVERSIONS REALS
151/61901 Condicionament Carrer de la Font 206,062.96 €
1531/61000 Condicionament passatge Camp de Futbol 63,845.40 € 920/62400 cotxe electric tipus furgoneta 30,000.00 €
920/63201 Millora tancaments exteriors edifici ajuntament i sala plens 23,401.40 €
321/63200 col.locació aïllament coberta i millora acabat façanes escoles 56,267.42 €
162/63900 Estacio bombament i connexió carrer de la Creu 31,872.61 €
342/63200 millora instal.lacions esportives i material inventariable 5,000.00 €
920/62300 material inventariable ( taules, bancs....) 5,000.00 € 421,449.79 €
CAPÍTOL IX- PASSIUS FINANCERS
011/91300 Amortització préstec Caixa de Manresa 33,714.22 €
011/91100 Amortització préstecs Diputació 14,745.03 € 48,459.25 €
TOTAL GENERAL DE DESPESES 1,018,662.03 € 1,018,662.03 €
Codi Validació: 6JNHGC26ZSA4Q3T9LJND9J7PR | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4
3 de 4
B) ESTAT D' INGRESSOS 2018
CRÈDITS PRESSUPOSTATS
ART. E X P L I C A C I Ó TOTAL TOTAL
ARTICLES CAPÍTOLS
CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES
11200 IBI de naturalesa rústica 40,000.00 €
11301 IBI de naturalesa urbana 165,000.00 €
11500 Impost s/ vehicles de tracció mecànica 35,000.00 €
11600 Impost s/increments valor terrenys 5,000.00 €
13000 Impost activitats econòmiques empresarials 3,000.00 € 248,000.00 €
CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES
29000 Impost sobre construccions instal.lacions i obres 3,000.00 € 3,000.00 €
CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS
33100 Guals 1,200.00 €
30900 Taxa manteniment cementiri 4,500.00 €
30200 Gestió residus municipals 56,000.00 €
31300 Piscines 10,000.00 €
30000 Subministrament aigua potable 55,000.00 €
30400 canon municipal d'aigua 19,500.00 €
33200 Preu públic ocupació, vol, sòl i subsòl 5,000.00 €
34900 Quotes TV per cable 13,000.00 €
31200 quotes llar infants 2,500.00 €
39900 Altres ingressos 1,000.00 € 167,700.00 €
CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
42000 Participació en els tributs de l'estat 90,000.00 €
42090 GC Fons Català de Cooperació Local 42,000.00 €
45500 Generalitat. Subv.diverses puosc manteniment 18,800.00 €
45502 Generalitat. Manteniment consultori mèdic 11,860.66 €
45504 Generalitat. Subv. Càrrecs electes 11,378.76 €
46100 Diputació. Subv. diverses cataleg serveis 25,000.00 €
46101 Diputació. Pla ocupacio 14,021.21 €
46200 Consell Comarcal Berguedà. Subv. Diverses 3,000.00 €
47001 Telefonica. Participació ingressos 1,500.00 € 217,560.63 €
CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS
54000 Producte lloguer finques urbanes 8,000.00 € 8,000.00 €
CAPÍTOL VI- ALIENACIÓ INVERSIONS 0.00 €
CAPÍTOL VII - TRANSFERENCIES DE CAPITAL
76100 DIBA. Condicionament C/ font 192,000.00 €
76101 Condicionament Passatge Camp de Futbol 49,000.00 €
76102 Millora tancaments edifici ajuntament i sala plens 23,401.40 €
Codi Validació: 6JNHGC26ZSA4Q3T9LJND9J7PR | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4
4 de 4
76103 col.locació aïllament coberta i millora acabat façanes escol 50,000.00 €
76104 subvencio diba canvi vehicle electric 5,000.00 € 319,401.40 €
CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS.
91100 Prestec diba estacio bombament 30,000.00 €
91101 prestec diba vehicle 25,000.00 € 55,000.00 €
TOTAL GENERAL D'INGRESSOS 1,018,662.03 € 1,018,662.03 €
R E S U M G E N E R A L
TOTAL GENERAL DE DESPESES……………………………… 1,018,662.03
TOTAL GENERAL D' INGRESSOS……………………………… 1,018,662.03
0.00
DIFERÈNCIA Joan Roma i Cunill.
Borredà desembre de 2017
Codi Validació: 6JNHGC26ZSA4Q3T9LJND9J7PR | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?