Tuesday, December 19, 2017

 

BORREDÀ - APROVAT PRESSUPOST 2018

AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
MEMORIA D’ALCALDIA DEL PRESSUPOST 2016
Memòria d’alcaldia que s’elabora en compliment de l’art. 168 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i a fi de procedir a l’elaboració del pressupost per l’exercici 2018.
PRESSUPOST D’INGRESSOS.
Les partides D’INGRESSOS del pressupost s’han dotat seguint el principi de prudència i per tant s’han pressupostat els ingressos ajustats a la realitat a les subvencions i transferències ja concedies o compromeses i d’acord amb les liquidacions del 2016 i parcial del 2017.
Pel que fa als impostos i atès que no s’han aprovat increments de tipus es manté una previsió derivada d’exercicis anteriors.
Igualment pel que fa a les taxes no es preveuen modificacions considerables ni ingressos extraordinaris.
En les transferències de capital s’ha pressupostat en base a la quantitat de la participació dels tributs de l’estat aprovada el 2017
Pel que fa al fons de cooperació s’ha pressupostat també la quantitat aprovada pel 2017.
Pel que fa a la resta de subvencions s’han consignat les concedides a data de la confecció del pressupost i es preveu que la Diputació convoqui el catàleg de serveis, i fons d’educació i serveis socials com en anys anteriors i s’aprovin les que estan sol·licitades.
Pel que fa a Generalitat es preveu la convocatòria del PUOSC de manteniment per despeses del capítol II i l’ingrés es consignarà en la partida d’ingressos de la Generalitat de Catalunya així com la subvenció per càrrecs electes..
També s’ha previst l’import que transfereix CATSALUT pel manteniment del consultori d’acord amb el conveni.
S’ha creat una partida de les quotes de la llar d’infants que està en funcionament.
En les transferències de capital s’ha previst la subvencions concedides per les obres incloses en el programa de meses de concertació de la diputació de Barcelona i les que estan sol·licitades i pendents de resolució.
S’ha previst el finançament de dues actuacions amb préstec, la compra del vehicle elèctric i l’estació de Bombament, per un import de 55.000 euros que es sol·licitarà a Diputació de Barcelona via caixa crèdit a interès 0%, amortització 10 anys i amb un any de carència. En el moment d’adjudicació de les actuacions es valorarà la possibilitat de fer una modificació de crèdit amb càrrec a romanent o si s’escau majors i/o nous ingressos abans de generar més endeutament.
En cas que no es concedeixin les subvencions pressupostades no s’executarà l’actuació a no ser de disposar d’un altre finançament.
Codi Validació: A6E3657ZTRTQP2ZXJSY7S4CWG | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4
Joan Roma Cunill (1 de 1)
ALCALDE
Data Signatura: 13/12/2017
HASH: 46e9357d6d400a0c85f40b71b913f555
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
PRESSUPOST DE DESPESES.
En el capítol de personal s’aplicarà l’increment que s’estableixi la llei de pressupostos del 2017 que no s’ha aprovat. S’ha incrementant un 1% que és l’habitual fins ara.
La contractació de la TEI de la Llar d’infants es preveu fer com aquest any, mitjançant transferència a l’Agència de Desenvolupant del Berguedà amb càrrec al pla d’ocupació de Diba.
En el capítol 2 de despesa i bens corrents no es preveu un increment considerable. Les partides es reparteixen bàsicament en les parides de vies públiques i reparacions d’edificis i instal·lacions municipals on es preveu que s’inclogui a part del material utilitzat per la brigada i petites reparacions ordinàries en edificis municipals i via pública.
Algunes de les actuacions previstes i que dependran dels pressupostos que s’obtinguin son: la remodelació dels wc del local Puigmal, la renovació del clavegueram del Carrer de l’Església, enderroc nínxols cementiri, manteniment camins...... En el cas dels wc i el clavegueram es considera una actuació prioritària per la qual cosa si obtinguts els pressupostos excedissin de la partida pressupostada es buscarà finançament o préstec ja que es considera una actuació prioritària.
També s’ha creat la partida de despeses de llum i telèfon del consultori municipal per controlar millor la despesa, una partida d’administració electrònica per fer front a les despeses derivades de l’aplicació de la llei 29/2015 i al procediment i tramitació electrònica
Al capítol 3 s’ha ajustat la despesa als interessos liquidats el 2017.
Al capítol 4 de transferències corrents es manté amb caràcter general com el 2017. S’han desglossat les despeses de serveis socials que s’incrementen amb el nou conveni i serveis amb els serveis que ofereix el consell comarcal, i s’ha ampliat l’aportació a l’AMPA.
Capítol 5 de despeses patrimonials no es preveu.
Al capítol 6 a l’apartat d’inversions es preveuen les següents actuacions:
1.- CONDICIONAMENT CARRER DE LA FONT. Aquesta és una obra totalment necessària per complir diferents objectius. En primer lloc substituir la canonada general d’aigua que entra per aquest carrer, procedent del dipòsit general de Subirà. Aquesta canonada té una antiguitat superior als 50 anys i per tant s’ha de substituir de manera urgent, per una de nova i de major capacitat. Igualment s’ha de substituir la claveguera, d’una antiguitat similar, i finalment el paviment, actual de pedra vista del país, ha de poder complir amb la normativa d’accessibilitat, per la qual cosa el paviment serà de pedra artificial, especialment adequada per un carrer de forta pendent i amb possibles gelades durant els dies i nits d’hivern. El pressupost total és de 206.000,00 euros i disposem d’un ajut de la Diputació de Barcelona, de 192.000,00 euros.
2.-CONDICINAMENT PASSATGE CAMP DE FUTBOL.
Actuació de millora del paviment d’aquest passatge de la zona esportiva. A dia d’avui, aquest passatge es troba amb el paviment en condicions manifestament millorables, amb
Codi Validació: A6E3657ZTRTQP2ZXJSY7S4CWG | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
irregularitats que excedeixen el que es pot admetre per a un pas de vianants molt transitat, ja que també dóna accés a l’escola des la part de ponent del nucli urbà. L’actuació té com a finalitat delimitar els treballs mínims necessaris deixar el Passatge
del Camp de Futbol en bones condicions de servei i fent viable un accés a nivell de vianants a tota la part central de la zona esportiva i a l’escola pública del municipi.
3.- VEHICLES BRIGADA.
El vehicle actual de la Brigada és molt vell i necessita ser substituït. Igualment es considera interessant que la brigada pugui disposar de dos vehicles per funcionar i desplaçar-se amb dos grups de treball per separat.
Es planteja aprofitar la subvenció concedida de la Diputació de Barcelona de 5000 euros per canviar vehicles de les flotes per vehicles elèctrics. Aquesta subvenció ha de destinar-se específicament a la compra de vehicles elèctrics i necessàriament se n’ha de substituir un de més contaminant. L’actual vehicle de la brigada compleix les condicions per ser substituït.
També s’estudia la possibilitat futura de fer un Leasing o un renting per disposar d’un segon vehicle de gasoil/gasolina de les mateixes condicions marca i model similar que l’actual.
També es considera necessari i és una petició del personal de la brigada disposar d’un vehicle elevador per realitzar els treballs en altura que actualment es fan amb tractor o llogant l’elevador a una empresa. Aquesta compra dependrà de les possibilitats econòmiques de l’exercici i l’obtenció de suficients ingressos o romanent per crear la partida pressupostària.
4.- SEGONA FASE RENOVACIÓ CABLEJAT ENLLUMANAT PUBLIC
Es preveu que es convoqui novament la subvenció i es pugui executar la segona fase de la renovació de l’enllumenat públic que està en molt mal estat i es va començar a renovar el 2017. En cas que es convoqui i s’obtingui la subvenció s’incorporarà al pressupost.
5 MILLORA TANCAMENT EXTERIOR AJUNTAMENT I COBERTA I FAÇANA ESCOLES
S’han sol·licitat aquestes ajudes en els programes complementaris de Diputació de Barcelona que finalitzen el 15/12/2017. Aquestes actuacions permetrien millorar l’aïllament de l’edifici de les escoles i la façana i també de l’edifici de l’ajuntament posant vidres dobles i un sistema de calefacció a la sala de plens. En cas que finalment no s’obtinguin no s’executaran.
6.- PLANTA ELIMINACIO SULFATS
Aquesta instal·lació permetria eliminar l’excés de sulfats de l’aigua que té en moments puntuals quan s’utilitza aigua dels pous a l’estiu o en pics de consum i millorar-ne la qualitat. Aquesta actuació té un cost de 20.600 euros i s’ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona. S’incorporarà al pressupost si es concedeix i es disposa de finançament.
7.- ESTACIO BOMBAMENT I CONNEXIO CARRER DE LA CREU
Codi Validació: A6E3657ZTRTQP2ZXJSY7S4CWG | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
Aquesta actuació ha de permetre connectar el col·lector del Carrer de la Creu al clavegueram municipal mitjançant un pou de bombament. El cost de l’actuació ascendeix a 31.872,61 euros i es considera prioritària en tant que conjuntament amb la posada en funcionament de la Depuradora permetria depurar les aigües del nucli de Borredà.
8.- MILLORA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
Es preveu una partida per poder incloure les millores en equipaments esportius que es subvencionen amb les subvencions d’esports de la Diputació de Barcelona i que permeten millorar les instal·lacions com la piscina la pista poliesportiva etc....i adquirir nous materials.
9.-MATERIAL INVENTARIBALE:
Es preveu una partida 5000 per adquirir material inventariable com completar les taules, cadires, bancs, carpes, utillatge brigada....
L’equip de govern manté per incorporar en el pressupost sempre que sigui possible i viable econòmicament, altres actuacions com la recerca d’una nova captació d’aigua, la construcció d’una pista de pàdel o la adquisició del terreny de la Cruïlla de Sant Jaume.
L’alcalde.
Joan Roma Cunill.
Borredà, desembre 2017
Codi Validació: A6E3657ZTRTQP2ZXJSY7S4CWG | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?