Friday, November 10, 2017

 

BORREDÀ - DOCUMENT INTERN - CANDIDATURA COMPROMÍS X BORREDÀ - PSC- PLANIFICACIÓ 2018 -2030


PLANIFICACIÓ ,ESTRUCTURA, I ACTUACIONS ,AJUNTAMENT DE BORREDÀ 2018 – 2030
DEDICACIÓ CÀRRECS POLÍTICS.
Considero indispensable una dedicació mínima de 15 hores setmanals, per part de l’Alcalde, per a poder despatxar els assumptes interns, amb secretària – interventora, amb els tècnics municipals, coordinar equip de govern, i alhora poder atendre visites de la gent del poble, o de fora. Disponibilitat, sobretot els matins, quan les altres administracions funcionen, i disponibilitat en caps de setmana, per assistir a reunions i festes específiques.
Igual dedicació de 15 hores a la setmana, per part de dos regidors/es de l’equip de govern , per poder atendre els temes interns de l’ajuntament, i els externs, de contacte i activitats amb la gent del poble, o de fora. Disponibilitat molt variada, en quan a horaris, en funció del treball dels tècnics i de les reunions a les quals cal assistir.
Borredà, forma part de 17 organitzacions, entitats i organismes diversos. Aquesta participació obliga a constants desplaçaments de l’Alcalde o altres membres del govern per ser-hi presents i actuar en representació del municipi. Això, comporta una àmplia dedicació d’almenys 3 membres del Consistori, a les tasques municipals.
PLANTILLA DE PERSONAL MUNICIPAL.
Actualment la plantilla de l’Ajuntament està formada per : 1 secretària – interventora, a plena dedicació, i 3 treballadors de la brigada municipal de manteniment i obres, també a jornada complerta.
A dos o tres anys vista, aquesta plantilla s’hauria d’incrementar en 1 auxiliar- administrativa, a plena dedicació , i incrementar en 1 treballador / peó , la brigada municipal.
Personal extern:
-Arquitecte municipal. L’actual es jubilarà a final de mandat. La substitució passa per signar conveni amb el  Consell Comarcal per poder-ne disposar d’un, itinerant amb altres pobles.
-Enginyer municipal. Actualment fem contractacions per serveis, tocarà signar conveni amb el Consell Comarcal, per disposar-ne d’un, itinerant amb altres pobles.
- Treballadora social. Tenim Montserrat Pedrals, compartida amb altres municipis. Continuïtat.
-Treballadora familiar. La tenim compartida amb Vilada. Continuïtat
-Dinamitzadora de carrer . La tenim compartida amb altres municipis. Continuïtat.
-Dinamitzadora d’esports. La tenim compartida amb altres municipis. Continuïtat.
-Dinamitzadora Gent Gran. La tenim compartida amb altres municipis. Continuïtat.
Tots aquests tècnics externs, requereixen continuïtat i alhora dedicació política, per part de l’equip de govern. Vol dir, despatxar amb ells /elles, cada setmana o cada mes.

ACTUACIONS URBANÍSTIQUES, D’OBRES I SERVEIS – PERÍODE 2018 – 2030.
En un ajuntament auster i rigorós, no hi ha obres ni projectes “per caprici”, sinó per estricte necessitat. Veiem els que s’han de dur a terme, obligatòriament, en aquest període.
-Condicionament carrer de la Font.
-Condicionament passatge Camp de futbol.
-Recerca nova captació d’aigua, per garantir un volum addicional, a l’estiu ,de 100 m3 / dia.
-Adquisició d’un nou vehicle tot terreny per substituir el vell.
-Adquisició d’un nou vehicle- furgoneta, elèctrica, per brigada.
-Adquisició vehicle – plataforma, per reparacions a diferents alçades.
-Renovació sencera carrers i places Casc Antic. Per fases . Tres o quatre fases, segons subvencions  de Diputació , Generalitat, govern central o UE.
-Connexió xarxa clavegueram , darrera c/ Berga ( privada), a xarxa municipal .
-Renovació o anul·lació xarxa clavegueram, darrera Plaça Major, c/ Manresa,( privada ) , a xarxa municipal.
-Adequació Travessera Urbana, C-26, entre inici nucli urbà i final. Itinerari dues bandes de la carretera.
-Pla Director aigua , zona Puigcercós – Riera de Merlès- La Pera – Xuriguera – Sant Esteve.
-Execució Pla Director , zona  detallada en el punt anterior.
-Urbanització nucli  Pont de la Sorra.
-Urbanització nucli Coll del Bas.
-Finalització restauració església de Salselles.
-Adequació zona esportiva , cantonada carrer Barcelona- isntal.lació parc infantil i de gent gran.
-Construcció pista pàdel.
-Magatzem municipal, per a vehicles i material.
-Condicionament de camins públics, fins tenir-los tots en condicions d’accessibilitat.
-Adequació illes ecològiques ( espais destinats a contenidors de selectiva ), per tal de millorar i ampliar la recollida.
-Edició nou fulletó turístic , i d’un llibre històric – turístic del poble de Borredà.
FINANÇAMENT INVERSIONS I ALTRES CONSIDERACIONS.
La llista d’inversions suposa un import total , proper als 5 milions d’euros. Una xifra realment molt important, només possible si s’aprofiten al màxim les convocatòries de subvenció de la Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Govern central i UE.
Aquesta ha estat la filosofia de l’ajuntament, des de 1979, fins ara. S’han de tenir sempre projectes preparats per poder entrar a cadascuna de les convocatòries, per poder-hi tenir la màxima puntuació.
A les inversions, abans detallades, cal afegir-n’hi d’altres de menor quantia però igualment importants, com les que suposen renovar les infraestructures, serveis i equipaments , fets en els primers anys de democràcia. Ara mateix, s’està renovant el cablejat de l’enllumenat públic, com algunes millores a la xarxa d’aigua, o a camins municipals.  Que no figurin a la llista no vol dir que no es tinguin en compte.
En quan a la situació econòmica municipal, l’endeutament és totalment raonable, inferior al 50% dels ingressos ordinaris. Els crèdits estan concentrats a la Diputació de Barcelona, a cost 0%, i a CatalunyaCaixa, a un cost inferior al 4%, per tant, en immillorables condicions i fa possible poder recórrer a l’endeutament per complementar subvencions a alguns dels grans projectes plantejats.
HI HA PROJECTES, HI HA ÀNIMS , HI HA VOLUNTAT DE DUR-LOS A TERME.
En els 38 anys de democràcia municipal, els diversos equips de govern, han / hem gestionat a l’entorn de 30 milions d’euros, amb total serietat, rigorositat i austeritat. El resultat es pot considerar espectacular ,si comparem la situació del poble l’any 79, amb el d’ara, en el 2017.
Queda encara molt per fer, però haver començat pels fonaments, permet encarar els nous temps amb tranquil·litat i adequada planificació. Siguem nosaltres o altres, l’important és tenir un programa de govern, a mig i llarg termini. Es el que us presentem en aquest document. Passat l’equador de l’actual mandat, si algú tenia algun dubte del guió a seguir, dels projectes pendents, i de les ganes de complir-los, aquí té la resposta.
Hem fet molt, però encara queda molt per fer. Les prioritats expressades, les tenim nosaltres, però les tindran qui prengui el relleu, perquè no es tracta de capricis sinó de necessitats. I les necessitats no tenen color polític.
Borredà, agost de 2017.
EQUIP DE GOVERN – COMPROMÍS X BORREDÀ / PSC – AJUNTAMENT DE BORREDÀ

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?