Tuesday, April 18, 2017

 

BORREDÀ- JOAN ROMA, OFICIALITZA LA DONACIÓ DEL SEU ARXIU PERSONAL A L'AJUNTAMENT.

4. Donació de documents
JOAN ROMA I CUNILL, amb NIF 39297289 H, i amb domicili a carrer Vinyal, 24, 2n- 08619 Borredà, que actua en nom i representació pròpia.

MANIFESTA
Que és propietari d’un conjunt de documents que considera d’interès per a la col·lectivitat pel seu valor informatiu i cultural i que en vol afavorir la preservació i divulgació. .
Que per aquests motius desitja fer-ne donació, a títol gratuït, a favor de AJUNTAMENT DE BORREDÀ..
Que els documents constitueixen un conjunt de més de 12.000 documents, de molt diversa índole, dels anys 1972 al 2017, format per les activitats dutes a terme a Suïssa, en tant que co-president de Casa Nostra a Berna, també com a redactor de la revista Plançó ( òrgan dels casals catalans), i membre fundador de l’Assemblea de Catalunya a Suïssa, i iniciador d’un grup socialista, en aquell país. El fons documental comprèn també tota l’activitat duta a terme en tant que Regidor ( 1979- 1991) i com Alcalde ( 1991 - ...) de Borredà. Aplega també documentació en tant que militant del PSC, i dirigent a la comarca del Berguedà i a la Catalunya Central. Finalment, una part molt important del fons, està constituït per la documentació procedent de l’activitat en tant que Diputat al Parlament de Catalunya pel PSC, durant 4 legislatures.  En document annex s’incorpora una descripció breu dels documents esmentats.
Que aquesta donació i la seva plena validesa queden condicionades al compliment per part de AJUNTAMENT DE BORREDÀ, de les condicions següents:
a) Custodiar els documents a l’Arxiu, ARXIU COMARCAL DEL BERGUEDÀ, i assumir les despeses de conservació i, si escau, restauració.
b) Efectuar una descripció que en faciliti la identificació i localització.
c) Identificar el conjunt de documents amb el títol FONS DOCUMENTAL DE JOAN ROMA CUNILL-  BORREDÀ.
d) Fer constar la pertinença de cada un dels documents, segons consta en apartat c, en qualsevol acte de comunicació o ús.
e) Obrir els documents a la consulta pública.

Que en relació als drets de propietat intel·lectual dels quals n’és titular, vol autoritzar els actes de reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la posada a disposició per mitjà de la xarxa internet, que siguin necessaris per a les finalitats de servei públic pròpies de AJUNTAMENT DE BORREDÀ, o DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA. Aquesta autorització no es limita temporalment ni territorialment.
NOTA DEL DONANT. El Fons documental es dona a l’Ajuntament de Borredà, si bé, considera que el millor lloc per a dipositar-lo, és l’Arxiu Comarcal del Berguedà, el qual disposa de les instal.lacions i mitjans adequats per a conservar-lo, protegir-lo i facilitar la seva consulta i divulgació.
Per aquests motius i amb aquestes condicions en aquest acte en fa lliurament a AJUNTAMENT DE BORREDÀ,  a  Borredà,  essent el dia 10 d’abril de 2017.

JOAN ROMA I CUNILL
Rebut per Montserrat Cabana i Sala, Secretària – Interventora, accidental de l’Ajuntament de Borredà.


Annex. Enumeració dels documents.
Documentació període a Suïssa.
Documentació , corresponent a fotocòpies dels llibres d’actes de l’Ajuntament de Borredà, des dels seus inicis fins a la implantació de les noves tecnologies.
Documentació municipal de Regidor i Alcalde de Borredà ( 1979 – 2017 )
Documentació Coordinador Comissió de Festes de Borredà ( 1979 – 2010)
Documentació activitat política com militants i dirigent del PSC.
Documentació etapa Diputat al Parlament de Catalunya – 4 legislatures.
Documentació com articulista, en diferents mitjans de comunicació.
Conjunt de fotos d’actes i activitats polítiques de partit, i institucionals.
Recull d’escrits i articles continguts en el meu bloc: joanromacunill.
NOTA.
Faig donació també de tota la documentació continguda en el meu bloc personal, a nom de Joan Roma Cunill, en el qual a data d’avui, consta de 2.396 entrades ( dues mil tres-centes noranta-sis ).
I la donació inclou totes les noves entrades que es produeixin des d’aquesta data, en endavant.
I perquè consti així ho signo a Borredà el dia 10 d’abril de 2017.

Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?