Sunday, December 25, 2016

 

ACORD JUNTA GOVERN LOCAL - EDAR - BORREDÀ

AJUNTAMENT DE BORREDÀ
AGENCIA CATALANA DE L’ACA
C/ Provença 204-208
08036 BARCELONA
Assumpte: tramesa certificar acord junta de govern local.
Montserrat Cabana Sala, secretaria interventora accidental de l’ajuntament de Borredà,
CERTIFICO:
Que en sessió extraordinària de la junta de govern local de data 21 de desembre de 2016 s’ha adoptat entre d’altres l’acord del tenor literal següent:
ACORD SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE L’EDAR DE BORREDÀ PRESENTADA PER L’ACA.
L’alcalde inicia la sessió reiterant la necessitat de disposar d’una depuradora a Borredà i explica els antecedents reconeixent la bona voluntat i predisposició de l’ACA per trobar un solució satisfactòria per totes les parts.
Es deixa constància que la competència per aprovar el projecte és de l’ACA i que el que avui acordi la junta no es vinculant.
El passat 14 de desembre, l’ACA va presentar una proposta de modificació del projecte aprovat, per construir la EDAR de Borredà, totalment coberta integrada en un únic edifici i altes millores.
Aquesta proposta s’ha sotmès a consideració de les parts assistents a la reunió ( grup municipal de la CUP, representants dels signants i equip de govern) perquè manifestin la seva posició sobre la proposta, abans del 30/12/2016. L’ajuntament de Borredà va demanar a l’arquitecte municipal una valoració tècnica de la proposta.
El tècnic municipal emet informe en data 19 de desembre de 2016 comprensiu de la situació del tractament de les aigües residuals generades als nuclis urbans del municipi, així com de diferents aspectes mediambiental i un anàlisi de la proposta de projecte modificat de l’EDAR.
Es dóna la paraula al tècnic municipal que explica detalladament l’informe emès exposant la situació actual del municipi de Borredà pel que fa a la depuració de les aigües residuals i propostes d’actuació i solució i seguidament exposa l’anàlisi de la proposta presentada que es transcriu literalment a continuació:
3.- Anàlisi de la proposta de projecte modificat de l’EDAR de Borredà.
En data 14/12/2016 se’ns ha posat en coneixement el fitxer PDF que conté la següent documentació:
Plaça Major, 14 08619 Borredà (Barcelona). Tel. 938239151-Fax 938239223 – borreda@diba.cat
Codi Validació: A5H6ZAWSG7Z9WT9EQPTRA72N9 | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6
Joan Roma Cunill (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 23/12/2016
HASH: 46e9357d6d400a0c85f40b71b913f555
Montserrat Cabana Sala (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 23/12/2016
HASH: e821484a100a35fc395d0dce3c12f7f8
AJUNTAMENT DE BORREDÀ
-Memòria descriptiva de les principals característiques del projecte modificat.
-Plànol de situació de la proposta en relació al nucli urbà de Borredà.
-Plànol de la proposta d’actuació de conjunt.
-Plànol d’emplaçament de l’edifici i tractament del conjunt de la parcel·la a E. 1/150.
-Plànol de planta de les instal·lacions a E. 1/50.
-Plànol de secció de l’edifici a E. 1/50.
-Plànol de façanes de l’edifici a E. 1/50.
En base a aquesta documentació hem de fer les següents consideracions:
A.- Anàlisi descriptiu.
Es proposa una EDAR encabuda dintre un edifici de planta baixa de mides 12.00 metres de llargada per 9.30 metres d’amplada emplaçat a la part est de la parcel·la, deixant una franja perimetral d’espai lliure, de mides diverses, que van des un mínim d’uns 3.00 metres respecte al termenal NE fins a uns 9.00 metres respecte al termenal SO. El seu volum total té una alçada màxima de 10.60 metres, dels que 5.50 metres son per sota la rasant del terreny, restant per sobre rasant un volum amb alçada mínima de 1,72 metres en façana SE i alçada màxima de 3,38 metres en façana NO, amb coberta a doble vessant, amb un carener situat a 5,10 metres sobre la rasant del terreny.
L’edifici projectat té una separació de 77.00 metres respecte a la façana de l’edifici més proper del carrer Vinyal, 72.00 metres respecte a la façana més propera de les edificacions del Querol Vell i 100.00 metres respecte al perímetre de l’activitat restaurant encabida dintre la nau industrial de la Fàbrica de Baix.
El sistema de tractament de les aigües residuals segueix un procediment assimilable al que es proposa al projecte del 2001, ja aprovat, amb les següents diferències significatives:
-Es tracta d’una instal·lació compacta encabuda dintre un edificació tancada, amb totes les seves instal·lacions al seu interior, excepte el filtre de tractament de l’aire que es proposa emplaçar en espai obert adjunt a la cantonada sud de la parcel·la.
-S’elimina el procés de tractament dels fangs, que es farà a la depuradora d’Avià.
-Els bufadors aniran instal·lats dintre de cabines d’insonorització, i encabits en sala de bufadors aïllada acústicament mitjançant plaques de suro, i amb entrada d’aire amb reixes insonoritzants.
-Sistema de tractament d’aire interior de l’edifici, amb extracció i renovació d’aire calculat per a 10 renovacions per hora i sistema de tractament mitjançant filtre biológic d’escorça vegetal.
-Urbanització i enjardinament de l’espai exterior, amb plantació arbòria als fronts amb vistes des les façanes posteriors del carrer Vinyal.
-Accés perimetral al sector de la Fàbrica de Baix, amb embrancament a la C-26 a la cruïlla ja existent d’accés a aquesta zona industrial.
B.- Anàlisi de la incidència mediambiental. Comparació amb el projecte aprovat.
Plaça Major, 14 08619 Borredà (Barcelona). Tel. 938239151-Fax 938239223 – borreda@diba.cat
Codi Validació: A5H6ZAWSG7Z9WT9EQPTRA72N9 | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 6
AJUNTAMENT DE BORREDÀ
Incidència paisatgística.
La volumetria de l’edifici projectat, amb una superfície edificada de 111.60 metres quadrats i una alçada de carener de 5,10 metres sobre la cota 816.00, es insignificant si es compara amb les alçades i el volum de la Fàbrica de Baix, amb una superfície edificada superior als 1.500 metres quadrats i amb careners situats per sobre els 8.00 metres respecte a la cota 823.00.
La incidència visual des el SO, sobre la C-26, es limita a punts allunyats situats a més de 200 metres des on es veurà una edificació de planta baixa, amb un front de façana de 12.00 metres lineals i una alçada de carener de 5,10 metres. Es valora com acceptable.
La incidència visual des el NO, sobre la C-26 es nul·la atesa la diferència de nivells i la existència de la zona arbrada de la zona industrial de la Fàbrica de Baix.
La incidència visual des es NE, des les edificacions del carrer Vinyal no es significativa atesa la situació de la visual, que estarà sempre sobre la cota 830.00, per sobre del carener projectat, que estarà a la cota 821.00, aproximadament. Tenint en compte el caire residencial dels edificis des on es projecten les visuals es recomana que, l’alçada i el port de l’arbrat proposat per corregir aquesta visual, siguin generosos. Es proposa alçada mínima de 4.00 metres i port mínim de diàmetre 1.00 metre en el moment de la plantació.
La incidència de les visuals des els altres punts cardinals no son significatives atès el seu emplaçament llunyà i la situació relativa de la nova edificació projectada amb coronament per sota de les edificacions existents a la zona industrial de la Fàbrica de Baix.
Pel que fa al tractament superficial projectat es recomana emprar teula ceràmica tipus àrab envellit a la teulada, i pintura de colors terrosos a les façanes.
Per comparació amb la incidència visual del projecte aprovat es valoren les millores en la correcció de l’impacte paisatgístic com a substancials ja que, en aquest projecte aprovat, es proposa un reactor de doble fossat, totalment exterior, i l’edifici que encabeix la resta de les instal·lacions té una ocupació en planta de 7,90 x 9,50 metres, una alçada de coronament en les seves quatre façanes de 4,06 metres, i amb el carener de la coberta a doble vessant situat a 6.00 metres sobre la plataforma situada a la cota 816,50. No es proposa cap plantació perimetral arbrada de correcció de l’impacte paisatgístic.
Sorolls i vibracions.
L’article 45 de les NN.UU. limita la immissió sonora a l’exterior dels habitatges més propers a 45 dbA durant el dia i 35 dbA durant la nit. Atesa la publicació posterior de normativa de caire general més restrictiva s’ha de recomanar que, segons es disposa a l’Annex 4 del Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, modificat per Decret Plaça Major, 14 08619 Borredà (Barcelona). Tel. 938239151-Fax 938239223 – borreda@diba.cat
Codi Validació: A5H6ZAWSG7Z9WT9EQPTRA72N9 | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 6
AJUNTAMENT DE BORREDÀ
176/2009, de 10 de novembre, el nivell d’immissió sonora sobre l’habitatge més proper resti per sota dels 25 dB entre les 23h i les 7 h.
No es preveu incidència significativa de vibracions.
La proposta del projecte modificat millora substancialment la capacitat d’aillament dels recintes a on es produiran les emissions sonores, especialment la sala de bufadors.
Contaminació atmosfèrica.
Per les característiques de les instal·lacions no es preveu incidència significativa sobre la qualitat de l’aire, pel que fa a l’emissió de pols i gasos contaminants. Tota vegada que el projecte modificat contempla totes les instal·lacions de tractament com a interiors, es reforça la garantia de qualsevol hipotètica emanació, que passaria sempre pel filtre biológic mitjançant la extracció forçada de 10 renovacions per hora, que ara es proposa.
Aigües residuals.
Les instal·lacions de la EDAR no generen aigües residuals. La seva funció es rebaixar els paràmetres no desitjables que assoliexen les aigües residuals generades per la xarxa en baixa de les zones urbanes fins a nivells admissibles, segons normativa. No es disposa del resum de característiques del projecte modificat però, per la seva mateixa naturalesa, ha d’assolir el compliment de les especificacions tècniques del projecte base, que garanteix que les característiques de l’efluent que s’aboca al medi compleixen el que es disposa al R.D. 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del RDL. 11/1995, de 28 de desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes, i en concret:
DBO5: concentració mitja 25 mg/l. Rendiment 90 %
MES: concentració mitja 35 mg/l. Rendiment 90 %
Nitrogen amoniacal: concentració mitja 20 mg/l. Rendiment 60 %.
DQO: concentració mitja 125 mg/l. Rendiment 75%.
La capacitat de tractament ha de ser:
Cabal diari màxim: 200 m3/d.
Cabal màxim de tractament biológic: 24,99 m3/h.
Cabal promig de tractament: 8,33 m3/h.
Residus sòlids.
Els residus sòlids generats es limiten als recollits per la reixa de desbast i els resultants del tractament de fangs. Els primers no requereixen altre tractament que els que es fa pels residus domiciliaris, amb recollida mitjançant contenidor i transport a l’abocador comarcal.
Pel que fa a la gestió dels fangs es proposa una millora substancial respecte al projecte base, ja que s’elimina el seu tractament, que es farà a la EDAR d’Avià. Tota vegada que el dipòsit de fangs també resta integrat dintre l’edifici no es preveu incidencia significativa d’aquesta instal·lació.
Plaça Major, 14 08619 Borredà (Barcelona). Tel. 938239151-Fax 938239223 – borreda@diba.cat
Codi Validació: A5H6ZAWSG7Z9WT9EQPTRA72N9 | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 6
AJUNTAMENT DE BORREDÀ
Mobilitat.
En el projecte modificat es proposa una millora substancial de l’accés, que passa de tenir embrancament a la C-26, al costat del carrer Vinyal, a projectar-se en l’existent d’accés a la Fàbrica de Baix. El vial d’accés té una pendent i característiques que milloren substancialment les condicions del que es proposava al projecte original.
Es proposa modificar lleugerament l’entrega al punt d’enllaç amb la C-26, respectant una reculada mínima de 3.00 metres respecte a la plataforma de la carretera, per tal de fer més suaus el girs d’entrada i sortida.
Aparcament.
Es proposen dues places d’aparcament dintre el recinte de la EDAR. També es disposa d’espais de maniobra suficients en aquest recinte. No es preveuen dificultats en la maniobra dels vehicles de servei.
Olors.
La normativa municipal ambiental no estableix els paràmetres mesuradors d’aquest vector ambiental. Tampoc tenim coneixement d’estandars d’aplicació general.
En el cas de la EDAR de Borredà interessa fer constar que, en el projecte aprovat, amb instal·lacions de tractament obertes, només es preveia un filtre de carbó activat per millorar el procés de tractament de fangs.
En el projecte modificat es proposa una millora substancial en la incidència d’aquest vector, tota vegada que:
-S’elimina el procés de tractament del fangs, que resta reduït a l’acumulació dels produïts en un termini aproximat de 15 dies, i el seu trasllat mitjançant cisterna a la EDAR d’Avià.
-Es projecta una instal·lació de tractament biològic totalment integrada dintre un edifici, amb el que es minimitza la possibilitat de dispersió d’olors.
-El sistema d’extracció i renovació de l’aire ( amb una capacitat de renovació de 10 volums per hora) estarà controlat mitjançant les corresponents conduccions, el que també minimitza la dispersió.
-Es projecta un sistema de tractament de l’aire sortint mitjançant un filtre d’escorça vegetal.
Es valoren positivament les millores proposades per a la correcció d’aquest vector.
Es suggereix l’estudi de la possibilitat de cobriment del recinte del filtre biològic d’olors mitjançant un sistema de marquesina ( amb tres costats totalment diàfans), per tal de minimitzar l’efecte del gel i eliminar la possibilitat d’obstrucció en cas de nevada abundant.
Protecció d’incendis.
Només es disposa la documentació del projecte aprovat.
Plaça Major, 14 08619 Borredà (Barcelona). Tel. 938239151-Fax 938239223 – borreda@diba.cat
Codi Validació: A5H6ZAWSG7Z9WT9EQPTRA72N9 | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6
AJUNTAMENT DE BORREDÀ
Per les característiques del procés de tractament, en el que predomina la manipulació de líquids totalment incombustibles, així com l’emplaçament de l’edifici i el seu caire aïllat, no es preveu incidència ni risc remarcable d’incendi.
Les úniques instal·lacions de risc son les mecàniques amb alimentació eléctrica. Es preveu una potència instal·lada de 50 kw en baixa tensiò de 380 V.
Es preveu la instal·lació de 6 extintors de CO2 amb eficàcia 89 B i dos extintors de pols polivalent amb eficàcia 21 A 113 B.
Es preveu instal·lació d’enllumenat d’emergència en els recintes interiors de l’edifici.
Si es mantenen les previsions del projecte aprovat, es valoren com a acceptables les condicions de seguretat i protecció contra incendis.
Aquest es l’informe que he d’emetre, segons lleial saber i entendre, pel que fa als aspectes tècnics de les qüestions plantejades, i es sotmet a qualsovol altre que, a criteri de l’órgan competent per resoldre sobre aquestes qüestions, sigui més adequat, a Borredà, el dia 19 de desembre de 2016.
L’alcalde agraeix el detall i exhaustivitat de l’informe, i manifestada la conformitat pels presents, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Donar el vistiplau a la proposta de modificació de l’EDAR de Borredà presentada el 14/12/2016, i donar trasllat de les observacions i propostes informades pel tècnic municipal i transcrites anteriorment, per si l’ACA considera oportú tenir-les en consideració en la redacció del projecte.
SEGON.- Estudiar la situació del tractament de les aigües residuals generades al carrer de la Creu, i als nuclis urbans del municipi, al coll del Bas i Pont de la Sorra, així com les propostes i observacions del tècnic als efectes de poder resoldre la situació actual.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua, als efectes oportuns.
I perquè així consti, a reserva del que resulti de l’aprovació definitiva de l’acta, lliuro el present, amb el vistiplau de l’alcalde a Borredà, 22 de desembre de 2016.
Signat:
La secretària.
Vistiplau.
L’alcalde.
Joan Roma Cunill.
Plaça Major, 14 08619 Borredà (Barcelona). Tel. 938239151-Fax 938239223 – borreda@diba.cat
Codi Validació: A5H6ZAWSG7Z9WT9EQPTRA72N9 | Verificació: http://borreda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?