Friday, August 26, 2016

 

SENYALITZACIÓ SUPERVISADA I ACABADA - BORREDÀ , AGOST 2016.

SENYALITZACIÓ SUPERVISADA I ACABADA – BORREDÀ – AGOST 2016.

A petició de l’Ajuntament, la Comissaria de Mossos d’Esquadra de Berga, va enviar un expert en senyalització per comprovar si tota era correcta o calia introduir algun canvi. De la inspecció efectuada, en varen sortir unes millores que s’han dut a terme en els darreres dies. Per tant a data d’avui, 25 d’agost de 2016, la senyalització és adequada, complerta i ben visible.
Com tothom ja sap, el fet de que Borredà no disposi de policia municipal, va portar a signar un conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual l’ajuntament delegava en els Mossos d’Esquadra les competències i funcions de supervisió, control i sanció de les infraccions en matèria de circulació dintre del nucli urbà i en tot el terme municipal. Fa prop de vint anys d’aquella signatura i des d’aquell moment, pertoca als Mossos donar compliment als termes del conveni.
Informem, doncs, a tots els habitants del poble i ciutadans, en general, d’aquesta circumstància i de la represa de les funcions de supervisió, control i sanció en matèria de circulació, tenint present alguns temes de singular importància:

-          Límit de velocitat dintre de tot el nucli urbà: 20 / hora.
-          Prohibició d’estacionar vehicles davant de guals , fins i tot per part dels propietaris del gual.
-          Prohibició d’estacionar vehicles davant reserves d’aparcament. Aquestes son acordades amb propietaris que tenen una llicència d’activitat en vigor, i necessiten l’espai per les funcions pròpies del negoci. Hauran de posar la matrícula o matrícules dels cotxes que tenen,a la placa, excepte en els casos d’espais reservats a organismes oficials ( CAP, Ajuntament) on podran estacionar vehicles del personal autoritzat.
-          Illa de vianants. Suposa que el vianant té prioritat respecte dels vehicles. Aquests podran circular, però sempre observant el límit de 20/hora, i adaptar-se a les circumstàncies dels vianants.
-          Aparcament de vehicles. Animem tothom a utilitzar les places d’aparcament públic gratuït , i evitar, en la mesura del possible, l’ús del vehicle per dintre del nucli urbà. I , una vegada dintre, aparcar en les places degudament marcades i delimitades.

Totes les normes i la senyalització que les empara tenen per objectiu la regulació de la circulació per dintre del nucli urbà, i aconseguir una adequada entesa entre els vianants i els conductors, donant clara prioritat als vianants, com és lògic en un poble de carrers estrets i poca visibilitat en alguns punts.
Des de fa prop de vint anys els Mossos d’Esquadra exerceixen les funcions de policia municipal, a plena satisfacció. Son ells, els professionals que han de supervisar, controlar i sancionar els comportaments dels conductors. Confiem en el civisme de tots els borredanesos i visitants, per donar compliment a la normativa vigent, i aconseguir un poble tranquil, ben ordenat i ben complidor de les Ordenances aprovades.

Borredà, 25 d’agost de 2016.

L’Alcalde – President, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?