Thursday, February 11, 2016

 

SITUACIÓ ECONÒMICA I CREDITÍCIA- AJUNTAMENT DE BORREDÀ

SITUACIÓ ECONÒMICA I CREDITÍCIA – AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
De forma permanent anem supervisant la relació dels deutes de la Generalitat amb l’ajuntament i és molt preocupant comprovar com en comptes de disminuir, es va incrementant , sense cap previsió ni detall sobre la posada al dia.
En data 2/10/15 l’ajuntament tenia pendents de cobrar 13 efectes, per un import total de 284.435,80 euros. En data 2/2/16 teníem 15 efectes pendents per un import total de 336.637,48 euros. No hi ha cap previsió ni termini contemplat en el Departament d’Economia per fer efectiu aquest deute.
En situació similar es troben tots els ajuntaments de Catalunya, si bé, el de Borredà té un import considerablement més elevat que la mitjana catalana, degut a un dels deutes que per ell sol ja puja 190.777,76 euros ( resultat de renunciar a la construcció del magatzem municipal i parc infantil, per no tenir assegurat el pagament , en temps raonable per part de la Generalitat).
Aquesta situació provoca tensions de tresoreria que s’han de resoldre mitjançant la contractació d’una pòlissa de crèdit. En el nostre cas tenim una pòlissa de crèdit amb Banc Sabadell per un import total de 150.000, dels quals n’hem fer servir la meitat, a data d’avui. Es a dir, ens convertim en una mena de banquers involuntaris de la Generalitat, i a més hem de pagar interessos per aguantar el deute pendent de cobrar. Situació injusta i clarament irregular per quan la Generalitat té les mateixes obligacions que els ajuntaments de pagar a 30 dies , i en canvi no les compleix en absolut.
A banda d’aquesta pòlissa de crèdit amb BS, l’ajuntament sempre ha recorregut als crèdits de la Diputació de Barcelona pels seus grans avantatges. Son crèdits al 0% d’interès i a retornar en 10 anys. Doncs bé, actualment tenim 9 crèdits amb la DB, que comporten retornar 41.502,41 euros ( per aquest any 2016).  De cara l’any vinent, un dels crèdits ja haurà quedat liquidat ( obres d’ampliació del cementiri municipal). I en tindrem 2 més que l’any vinent serà el darrer a retornar ( Obres a l’aparcament municipal, i Portada electricitat a les captacions d’aigua), de manera que l’endeutament amb DB baixarà considerablement.
Per últim, en matèria de crèdits, 7 anys enrere vàrem contractar un crèdit amb CX per un import total de 400.000 euros que va servir per liquidar tots els deutes pendents en aquella data, i concentrar el deute en un sol compte. El tipus d’interès aplicat és molt favorable, per quan és de 3,911 %. D’aquell crèdit es liquida un import mensual de 3.340,16 euros ( entre quota amortització i quota interessos). I en aquest mes de febrer queda un saldo pendent d’amortitzar de: 221.924,79 euros. Estem totalment al dia dels dos crèdits descrits.
La previsió de l’equip de govern és esperar a rebre els diners de la Generalitat per poder liquidar totalment la pòlissa de crèdit amb BS, i també liquidar sinó tot el crèdit, una bona part del que tenim amb CX, fins deixar l’ajuntament en uns nivells d’endeutament mínims. Ara mateix tenim ja un endeutament baix, però és lògic rebaixar-lo encara més, tant bon punt tinguem recuperats els diners que ens deu la Generalitat.
Borredà, 5 de febrer de 2016.    L’Alcalde, Joan Roma i Cunill<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?