Thursday, December 17, 2015

 

TRANSCRIPCIÓ I COMENTARIS A DENÚNCIA A L'ACA - RIERA MARGANSOLTRANSCRIPCIÓ DENÚNCIA PER FETS O ACTUACIONS QUE AFECTIN LES AIGÜES SUBTERRÀNIES , SUPERFICIALS O LES LLERES DELS RIUS.

A la vista de la mala qualitat de la còpia, transcrivim el contingut:

Dades del denunciant: Grup de Defensa de la Natura del Berguedà
Adreça, Plaça Dr. Saló, 4, 2n - Berga

Passejant per la riera Margançol ( Berguedà) ens hem adonat de que hi baixa molt poca aigua, potser massa poca per ser a juliol. La qual cosa ens fa adonar de la precarietat de la situació ja que estem només a inici de l’estiu.
Si no s’inverteix la tendència el nivell de la capa freàtica sembla estar molt baix i les captacions d’aigua de la riera per a consum domèstic les fan baixar encara més.
Moltes zones al llarg de la riera coincidint amb la zona de captació d’aigua no presenten aigua al llarg del riu. Aquesta apareix només a mesura que baixa la cota i aflora l’aigua que hi ha a l’aqüífer.
El control l’hem afectuat a:
1.- Nivell superior just a l’inici : sota els Oms.
2.- A nivell de la captació d’aigua de Borredà i a la zona de les 9 fonts.
3.- A la zona del càmping de Campalans i per sota d’ell.

Estem preocupats per aquesta circumstància i considerem que s’hauria de mantenir un cabal ecològic. Preguem es faci l’estudi corresponent de l’estat de la riera i de les captacions que se’n deriven.
12/08/2015   . Signatura il.legible .

Aquest és el text de la denúncia presentada davant l’Agència Catalana de l’Aigua ( ACA) la qual va venir a comprovar sobre el terreny si tenia algun fonament o no. Suposo que els denunciants devien pensar que l’ajuntament no tenia concessions d’aigua, o no les tenia en regla, i potser captava aigua il·legalment.
El cert és que l’ajuntament sempre ha procurat tenir totes les autoritzacions, permisos, concessions, etc, en regle oimés quan es tracta de temes relacionat amb l’aigua. Així, doncs, la visita va servir per mostrar les captacions, repassar la documentació en poder de l’ajuntament i comparar-la amb la de l’ACA i constatar que tot està en perfectes condicions, fins el punt de que els inspectors ens varen felicitar pel bon estat de totes les instal·lacions de captació i transport de l’aigua.
L’ajuntament va tramitar i obtenir una concessió de 2,5 litres /segon d’aigua de la Riera Margansol, una altra de 6 litres/segon procedent de les 9 Fonts i Font de les Mosqueres, i finalment una de 7.000 m3/any del pou Cabanes 1 i una altra de 7.000 m3/ any del pou Cabanes 2, de manera que el conjunt de les concessions permeten abastar d’aigua el poble de Borredà d’una manera segura i constant.
Pel que fa l’escassetat d’aigua durant els mesos d’estiu, és habitual, normal i repetitiu en anys de pluges escasses. Es evident, sinó plou no baixa aigua, o en baixa poca. Aquest és un principi universal aquí i arreu del món. I quan en baixa poca l’ajuntament posa en marxa un dels pous per evitar captar aigua de la riera, encara que per concessió ho pugui fer. Tenim clar el principi de protecció de la riera, tant per l’interés de la fauna com de la flora, i si en algun moment i en algun tram s’asseca no és degut a les captacions de l’ajuntament, sinó a la manca de pluja, i a filtracions en el llit del riu quan l’aigua passa per trams de roca calcària.
I així ho podem veure quilòmetres amunt de les captacions, on la riera també baixa amb molt poc cabal, ja en terme municipal de Sant Jaume. I si això passa a l’estiu, el mateix pot passar a l’hivern. Ara mateix, i després de prop de 3 mesos sense pluges, podem veure trams de la riera pràcticament secs, degut a la falta d’aigua o a la congelació aigües amunt.
En resum, considero que la denúncia pretenia uns efectes diferents dels que suposadament descrivia, i no va aconseguir. Les captacions son oficials, disposen de les concessions preceptives, estan en perfecte estat de revista, i no suposen cap perill per la riera Margansol. També va quedar demostrat l’interès de l’ajuntament per preservar la fauna, flora i l’equilibri medi ambiental de la riera, intercalant captacions de la riera amb captacions dels pous, quan el cabal és escàs. I així s’ha tancat l’expedient obert per la denúncia. Tot està en ordre i compleix la normativa vigent.
Borredà, 17 de desembre de 2015
L’Alcalde, Joan Roma i Cunill
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?