Thursday, November 19, 2015

 

PRESSUPOST 2016 - BORREDÀ

AJUNTAMENT DE BORREDÀ PRESSUPOST 2016
PARTIDA E X P L I C A C I Ó TOTAL TOTAL
Partida CAPÍTOLS
CAPÍTOL I - DESPESES DE PERSONAL
920/12000 Retribucions bàsiques 27.000,00
920/12100 Retribucions complementàries 45.000,00
920/13000 Personal laboral fix 40.136,00
920/14300 Altre personal 12.000,00
912/10000 Càrrecs electes 22.758,00
920/16000 Quotes seguretat social 40.000,00 186.894,00
CAPÍTOL II - DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
920/20200 Arrendament edificis i altres construccions 12.500,00
1531/21000 Rep.infraestructures i bèns naturals, camins i via pública 23.000,00
920/21200 Rep. edificis i altres construccions ( cemntiri piscina, pista ...) 12.000,00
920/21300 Rep. instal.lacions TV i manteniment 10.000,00
161/21001 Reparació i manteniment xarxa Aigua 5.000,00
161/22706 Estudi nou pou d'aigua 3.500,00
920/22000 Material oficina 1.200,00
920/22001 Premsa, llibres , revistes i publicacions 700,00
165/22100 subministrament energia elèctrica: enllumenat públic 28.000,00
920/22100 Subministrament energia elèctrica: equipaments municipals 12.000,00
920/22200 Comunicacions telefòniques 9.000,00
920/22201 Comunicacions postals 1.200,00
920/22103 Combustibles i carburants 9.000,00
920/22400 Primes assegurances 8.500,00
912/22601 Atencions protocolàries i representatives 3.000,00
338/22609 altres activitats festives populars i esportives 3.000,00
334/22609 activitats formatives de promoció de la cultura (cursos) 4.500,00
920/22110 productes de neteja 800,00
1621/22701 Gestio residus municipals 55.000,00
920/22706 Estudis i treballs tècnics 10.000,00
920/22708 Serveis de Recaptació 12.000,00
920/23000 Dietes i desplaçaments 7.500,00
912/23300 Altres indemnitzacions: assignació partits i assistencies 4.500,00
920/22699 Altres despeses de funcionament 8.500,00
920/22604 Jurídics i contenciosos 5.000,00
161/22501 canon aigua 18.000,00 267.400,00
CAPÍTOL III - DESPESES FINANCERES
011/35300 Interessos crèdit Caixa de Manresa 15.000,00
011/35900 Altres despeses financeres 3.000,00 18.000,00
CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
925/46600 Serveis socials mancomunats. Seveis socials 17.000,00
925/48001 ajuts urgencia social 3.000,00
CRÈDITS PRESSUPOSTATS
A) ESTAT DE DESPESES 2016
1 de 4
925/46200 Conveni serveis Ajunt. La Pobla 8.500,00
341/48002 Dinamitzadora esportiva. 6.000,00
925/48000 Associació Gent Gran Borredà. Pla d'activitats 2015 6.000,00
326/48001 Serveis menjador escolar 3.150,00
326/48002 Escola, zer, AMPA 1.650,00
925/48900 Altres transferències a entitats sense finalitat de lucre 2.500,00
338/48003 aportació comissio de festes 4.500,00
4311/47900 Fires: Fira del formatge 3.000,00 55.300,00
CAPÍTOL VI - INVERSIONS REALS
312/62300 Desfibrilador 2.300,00
1531/63900 senyalització turistica borredà 3.000,00
161/62901 tancament perimetral dels diposits 30.649,00
334/64000 redacció i edicció d'un llibre 12.000,00
1531/62700 redacció Pla especial de camins 20.000,00
920/62300 material inventariable ( cadires, taules, remolc...) 6.858,15 74.807,15
CAPÍTOL IX- PASSIUS FINANCERS
011/91300 Amortització préstec Caixa de Manresa 26.500,00
011/91100 Amortització préstecs Diputació 31.500,77 58.000,77
TOTAL GENERAL DE DESPESES 660.401,92 660.401,92
2 de 4
ART. E X P L I C A C I Ó TOTAL TOTAL
ARTICLES CAPÍTOLS
CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES
11200 IBI de naturalesa rústica 30.000,00
11301 IBI de naturalesa urbana 149.000,00
11500 Impost s/ vehicles de tracció mecànica 38.000,00
11600 Impost s/increments valor terrenys 6.000,00
13000 Impost activitats econòmiques empresarials 2.500,00 225.500,00
CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES
29000 Impost sobre construccions instal.lacions i obres 3.000,00 3.000,00
CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS
33100 Guals 1.200,00
30900 Taxa manteniment cementiri 4.500,00
30200 Gestió residus municipals 55.000,00
31300 Piscines 8.000,00
30000 Subministrament aigua potable 55.000,00
30400 canon municipal d'aigua 18.000,00
33200 Preu públic ocupació, vol, sòl i subsòl 5.000,00
34900 Quotes TV per cable 11.000,00
39900 Altres ingressos 1.000,00 158.700,00
CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
42000 Participació en els tributs de l'estat 96.000,00
42090 GC Fons Català de Cooperació Local 44.000,00
45500 Generalitat. Subv.diverses 18.800,00
45502 Generalitat. Manteniment consultori mèdic 11.500,00
45504 Generalitat. Subv. Càrrecs electes 8.752,92
46100 Diputació. Subv. diverses 15.000,00
46200 Consell Comarcal Berguedà. Subv. Diverses 1.000,00
47001 Telefonica. Participació ingressos 1.500,00 196.552,92
CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS
54000 Producte lloguer finques urbanes 11.000,00 11.000,00
CAPÍTOL VI- ALIENACIÓ INVERSIONS
0,00
CAPÍTOL VII - TRANSFERENCIES DE CAPITAL
76101 Subvencio Diputació tancament perimetrals diposits 30.649,00
76102 subveció senyalització turítica 3.000,00
76103 subvenció redacció i edició llibres 12.000,00
76104 subvenció redacció pla especial de camins 20.000,00 65.649,00
CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS.
CRÈDITS PRESSUPOSTATS
B) ESTAT D' INGRESSOS 2015
3 de 4
0,00
TOTAL GENERAL D'INGRESSOS 660.401,92 660.401,92
R E S U M G E N E R A L
TOTAL GENERAL DE DESPESES……………………………… 660.401,92
TOTAL GENERAL D' INGRESSOS……………………………… 660.401,92
DIFERÈNCIA 0,00
Joan Roma i Cunill.
Borredà novembre de 2015
4 de 4

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?