Tuesday, November 17, 2015

 

MOCIO DEL PSC PER PODER VOTAR PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL


Moció en defensa del exercici efectiu del dret de vot de les persones amb Discapacitat Intel·lectual.
La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, amb el seu Protocol addicional, els dies 21 i 22 d’abril de 2008, va entrar en vigor a Espanya el 3 de maig del mateix any. Aquest text jurídic, que és llei a l’Estat espanyol, forma part del sistema de drets humans i consagra un canvi en la perspectiva de la discapacitat. D’acord amb el seu article 1, el propòsit de la Convenció és «promoure, protegir i assegurar el gaudi ple, i en condicions d'igualtat, de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promoure el respecte de la seva dignitat inherent».
A l’article 3 en els seus principis generals diu: “Els principis de la convenció són:  a) El respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions, i la independència de les persones; b) La no-discriminació; c) La participació i la inclusió plenes i efectives a la societat; d) El respecte per la diferència i l'acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes; e) La igualtat d'oportunitats; i, f) L'accessibilitat.
Així mateix, en el seu article 29 dedicat a la Participació en la vida política i pública, on es preveu que els estats garantiran a les persones amb discapacitat els drets polítics i la possibilitat de gaudir-ne en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania i es comprometran.

Davant aquest articulat que contempla la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, a la qual Espanya s’hi va adherir, cal denunciar la manca   d’incompliment,  de forma sistemàtica, per part de l’actual Govern espanyol en la no adaptació a la normativa estatal dels compromisos adquirits que comporten aquesta Convenció Internacional, i que caldria desenvolupar legislativament per donar-hi resposta.

En aquest sentit, i en motiu de les properes eleccions Generals, reclamem que es tingui present el dret a vot per a les persones amb discapacitat intel·lectual, tal com així ho han sol·licitat la Confederació Espanyola d'Organitzacions en Favor de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual o del Desenvolupament (FEAPS) en el marc de la campanya #MiVotoCuenta2015, reivindicant el dret a vot dels ciutadans amb aquest tipus de discapacitats.
Els ajuntaments, com l'Administració més propera al ciutadà/na, volem fer palès aquest incompliment de la Convenció Internacional, i que tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a exercir el seu dret a vot, i les administracions l’obligació per llei a donar resposta a aquest dret democràtic amb les mateixes garanties de confidencialitat i secret, que la resta de ciutadans del municipi.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents acords, instant al Govern de l’Estat a:
PRIMER.- Modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral General per tal de fer efectiu el dret a exercir el vot a les persones amb discapacitat que avui ho tenen vedat.
SEGON.- Garantir aquest dret en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania, i garantir la no discriminació per qualsevol motiu, entre altres mesures, l'adaptació de la informació electoral a lectura fàcil, per fer-la accessible a les persones amb dificultat de comprensió intel·lectual.
TERCER.- Reclamar la previsió, per part del Govern de l'Estat, de la dotació pressupostària necessària per garantir el dret de vot de totes les persones amb discapacitat  en les pròximes eleccions Generals.

QUART.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, a la Junta Electoral Central, al Defensor del Poble, l’Oficina d'Atenció a la Discapacitat, i al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) i altres entitats que lluiten pels drets de les persones amb discapacitat.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?