Friday, November 20, 2015

 

CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLAÇA JUTGE DE PAU SUBSTITUT - BORREDÀ

AJUNTAMENT DE BORREDÀ
CONVOCATÒRIA JUTGE DE PAU SUBSTITUT
Termini presentació instancies: 20 dies naturals des de la publicació al BOP.
Complint allò que determina l’article 5 del “Reglamento número 3/1995 de 7 de junio
de los Jueces de Paz”, a la vista de la propera finalització del mandat, es procedeix a la
convocatòria pública per a cobrir la plaça vacant de jutge de pau substitut de Borredà.
Tota persona interessada en ocupar la vacant i que no estigui inclosa en cap de les
causes d’incapacitat o incompatibilitat dels articles 303 i 389 de la LOPJ, podrà
comparèixer a l’Ajuntament sol·licitant ser admesa al procés d’elecció que realitzarà
aquest Ajuntament.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia natural que faci 20 a partir de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP.
El model d’instància estarà a disposició dels interessats en les oficines de l’Ajuntament.
Borredà, 19 de novembre de 2015.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?