Friday, September 18, 2015

 

BORREDÀ - EDICTE SOBRE TINENÇA RESPONSABLE DE GATS.


                              E D I C T E   M U N I C I P A L
En Joan Roma i Cunill, Alcalde – president de l’ajuntament de Borredà 
                              FA  CONSTAR
Que la propietat d’un animal domèstic obliga a la seva protecció, manteniment i degut control com per no perjudicar a cap veí del poble. Aquesta obligatorietat està establerta en la Llei de Protecció dels animals, pel que fa gossos i gats, i ha de ser degudament acomplerta en tots els seus termes.
En diferents ocasions hem publicat avisos i ordres , relacionades amb la tinença de gossos, per exigir que vagin lligats i amb morrió cas de que siguin de races potencialment perilloses. Avui, però aquest Edicte té relació amb la tinença de GATS.
Darrerament hem observat una considerable proliferació de la població de GATS, molts dels quals no tenen propietari conegut ni van identificats amb xip, ni han estat esterilitzats, per evitar la proliferació.
Recordem les obligacions de tots els propietaris en el sentit de que la tinença de GATS va estretament lligada a la seva protecció i manteniment, però també al seu CONTROL. No poden anar lliurement per qualsevol indret, ni entrar en propietats alienes, ni facilitar la seva reproducció sense control, sinó volem tenir problemes de massificació com s’està produint en determinats indrets del poble.
Fem una crida a la conscienciació i a l’actuació immediata en aquest tema per evitar problemes posteriors que afectaran als propietaris que no hagin observat aquestes obligacions.
I perquè consti signa el present document a Borredà el dia 16 de setembre de 2015.

L’Alcalde – President


Joan Roma i Cunill<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?