Wednesday, July 08, 2015

 

INFORMEM - BUTLLETÍ GRUP MUNICIPAL -COMPROMÍS X BORREDÀ - PSC , núm. 1 - juliol 2015.

INFORMEM – BUTLLETÍ MUNICIPAL – COMPROMÍS X BORREDÀ – PSC
Número 1- desè mandat – juliol 2015.
PRESENTACIÓ
Teniu a les mans el primer número del butlletí municipal del Grup Compromís x Borredà – Partit dels Socialistes de Catalunya, d’aquest desè mandat. A l’igual que hem fet en anteriors mandats, la nostra voluntat és informar i documentar la feina que fem a l’ajuntament i tot allò que considerem important de transmetre a tots vosaltres, en tant que ciutadans i ciutadanes del poble.
Aquest és un butlletí pagat per nosaltres, i no per l’ajuntament, amb el qual pretenem donar compte dels compromisos que varem assumir en el nostre programa electoral a les passades eleccions del 24 de Maig. En aquelles eleccions, per setena vegada consecutiva varem aconseguir la majoria absoluta dels vots emesos, i 4 dels 7 regidors que composen el Consistori de Borredà.
El resultat de les eleccions va ser de 171 vots a la Candidatura Compromís x Borredà , lligada al PSC i 148 vots a la Candidatura de la CUP. Aquests resultats varen comportar l’entrada a l’ajuntament de: Joan Roma, Concepció Barniol, Anna Ma. Cunill, i Rosa Ma. Soler; i de Antoni Chueca , Jordi Codina i Anna Manso.
El dissabte 13 de juny es va constituir el nou Consistori i l’elecció de nou alcalde, que va recaure en Joan Roma, per 4 vots a favor i 3 vots en blanc. Amb aquest resultat, Joan Roma accedia al càrrec d’alcalde – president de l’Ajuntament de Borredà per setena vegada. En el seu discurs de presa de possessió va manifestar la voluntat de governar per a tots els ciutadans i ciutadanes, i va posar el compliment del programa electoral amb el que s’havia presentat com a clara prioritat de l’acció de govern pels propers 4 anys. Igualment va deixar clara la voluntat de debatre, aclarir i acceptar totes aquelles propostes que vinguin de l’ oposició, i puguin encaixar amb el programa de govern. També posà a disposició de l’oposició tota la informació i documentació que puguin necessitar per exercir les seves funcions amb plena transparència .

PLE DEL CARTIPÀS.
El dia 22 de juny es celebrà el Ple del Cartipàs municipal. En realitat és el Ple que fixa les regles d’organització i funcionament de l’ajuntament pels propers 4 anys. Breument exposem els principals punts.
1.- Els Plens Ordinaris es celebraran el 3er dilluns de l’últim mes de cada trimestre: març, juny, setembre i desembre a les 7 de la tarda.
2.- Convocarem els plens per correu electrònic, deixant de banda la convocatòria en paper com ha estat norma en els darrers 36 anys. Les noves tecnologies permeten agilitzar un tema com aquest.
3.- Es va acordar la creació de la Junta de Govern Local, ( amb els vots en contra de la CUP). Aquesta Junta està prevista en la llei vigent, i permet tractar i aprovar la majoria de temes administratius i de gestió ordinària de l’ajuntament. A més de totes les competències delegades del Ple. La formaran l’alcalde, les dues tinents d’alcalde, amb veu i vot, i la Regidora Rosa Ma. Soler amb veu i sense vot. La Junta es reunirà un cop al mes en sessió ordinària, i tantes com facin falta, en sessió extraordinària.
4.- Es va aprovar amb els vots en contra de la CUP, traspassar del Ple a la Junta de Govern Local totes les competències que la llei vigent permet, tal com s’ha fet en anteriors mandats. Aquesta delegació de competències permet aprovar per Junta, temes de manera més ràpida, per no haver d’esperar a una sessió ordinària de Ple. El motiu bàsic d’eficiència i rapidesa en la gestió.
5.- La Comissió Especial de Comptes, estarà composada per l’alcalde, la tinent d’alcalde, Anna Ma. Cunill, i en representació de l’oposició, Jordi Codina. Es una de les comissions obligatòries que ha de tenir tot ajuntament, per revisar i aprovar els comptes municipals. S’ha de reunir com a mínim una vegada l’any, però qui en forma part, pot demanar tantes reunions com cregui convenient amb la Secretària – Interventora per poder estudiar, revisar i aclarir qualsevol tema lligat a la comptabilitat municipal.
6.- En l’apartat de dedicacions i compensacions econòmiques, els Grups Municipals rebran un total de 400 euros a l’any , el grup de Compromís x Borredà, i de 350 euros el Grup de la CUP. I tots els regidors tindran una compensació de 40 euros per assistència a plens, juntes de govern, o comissions, excepte les dues tinents d’alcalde que tenen dedicació parcial.
7.- Pel que fa a dietes, amb el vot en contra de la CUP, es va aprovar que la dieta complerta fora de la comarca serà de 140 euros al dia. Aquest import fa 4 anys es va establir bàsicament per anar a Barcelona , però també en alguna altra ciutat on s’hi fan reunions de la Generalitat, de la Federació de Municipis o la Diputació. La pot cobrar qualsevol dels regidors o dels treballadors municipals, quan per raó de reunions o cursos han de fer aquest trasllat. La dieta comprèn el quilometratge, esmorzar i dinar, i la resta de despeses derivades, com peatges, pàrquings, etc.
Per altres desplaçaments, s’ha d’aplicar el que estableix l’Ordre EHA/3771/2005, la qual estableix 0,19 euros /Km , import que ha quedat totalment desfasat i clarament injust , però que continua vigent malgrat el temps transcorregut.
8.- Es va aprovar, amb els vots en contra de la CUP, la dedicació a temps parcial de les Tinents d’Alcalde, Concepció Barniol i Anna Ma. Cunill, amb un sou de 750 euros al mes x 14 pagues. Aquesta percepció no els permet rebre les compensacions per assistències a plens o a comissions. L’alcalde va explicar que el ritme d’un ajuntament com el de Borredà obliga a tenir dues persones a dedicació parcial si es vol complir amb els deures d’organització i atenció a tots els serveis municipals.
Cada setmana totes dues han de despatxar amb les tècniques municipals de serveis socials, gent gran, esports, dinamitzadora de carrer, o assistir a reunions fora del poble,o amb altres col·lectius. Ja no es poden portar aquests temes a hores perdudes perquè la majoria de reunions es fan pel matí, o a primera hora de la tarda, en el poble o a Berga, Manresa o altres indrets. També cal dir que la Generalitat ens concedeix una subvenció per càrrecs electes que paga una de les dedicacions. El fet de que l’alcalde no cobri, permet dedicar aquesta subvenció a una de les tinents d’alcalde.
9.- En l’apartat de nomenaments de representants a diverses entitats, es a aprovar que l’alcalde fos el representant davant de Localret, de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i de l’ADF Sobrepuny. I Concepció Barniol ho fos al Consell Escolar de la ZER.
10.- Per últim es va donar compte de la constitució dels dos grups municipals presents en el Consistori: Compromís x Borredà, del qual farà de portaveu Joan Roma i Concepció Barniol, i de la CUP, Antoni Chueca i Jordi Codina.

CARTIPÀS MUNICIPAL – NOU EQUIP DE GOVERN.
Competència de l’alcalde és el nomenament de càrrecs del nou Equip de Govern, el qual està format per:
Joan Roma, Alcalde, i responsable de les àrees de Urbanisme, Obres i Serveis, Governació, Hisenda, Medi Ambient i Turisme.
Concepció Barniol, Primera Tinent d’alcalde, i responsable de les àrees de Ensenyament, Gent Gran, Noves Tecnologies, Mon rural i Cultura.
Anna Ma. Cunill, Segona Tinent d’alcalde, i responsable de les àrees de Serveis Socials, Joventut, Esports i Festes.
Rosa Ma. Soler, Regidora – adjunta a la Primera Tinent d’alcalde.

El nou Equip de Govern es reunirà un cop al mes en Junta de Govern Local, i despatxarà cada setmana de manera individual o col·lectiva amb l’Alcalde. Aquesta estructura permet resoldre de forma àgil i eficaç tots els temes que van sortint en el dia a dia. I permet despatxar amb la secretària – interventora, tantes vegades com faci falta.

Com a tècnic municipal d’urbanisme es manté l’arquitecte Josep Vilaseca, el qual exerceix aquest càrrec en el poble des de fa prop de 34 anys. Ell està disponible tots els dimecres de l’any, sigui de manera presencial en les dependències municipals al matí o per telèfon, al llarg del dia.

A nivell de comptabilitat s’ha renovat el conveni amb l’ajuntament de La Pobla de Lillet per fer aquesta funció, de forma coordinada amb la secretària – interventora.
I a nivell de secretària, Montserrat Cabana, continua com a secretària – interventora, accidental ( nomenament autoritzat per la Generalitat ) amb la previsió que passi de la dedicació parcial actual, a complerta dintre de 3 mesos. D’aquesta manera podrà fer front a l’increment de feina que ha suposat la modificació de diverses lleis municipals que obliguen a presentar documentació al govern central en unes condicions i periodicitats molt més àmplies que anys enrere.
Exposats els dos primers plens que marquen l’inici d’un nou mandat, passem a explicar-vos la feina quotidiana de l’ajuntament, en el benentès que amb cada butlletí tindreu puntual informació i documentació de les actuacions més rellevants de l’acció de govern.

3.000 EUROS PER SENYALITZACIÓ COMERCIAL:
Fa mig any varem demanar un ajut de 3.000 euros a la Diputació de Barcelona per destinar a implantar una nova senyalització vertical , dintre del nucli urbà, de manera que tothom qui entri al poble vagi trobant els cartells indicadors dels comerços, bars i botigues existents en el poble.
La proposta va sorgir d’Ignasi Canal, en tant que responsable de la casa de turisme rural, El Querol Vell, i del propi ajuntament que volia renovar els senyals i aconseguir una bona indicació de totes les activitats. Una empresa especialitzada va estudiar la proposta i va presentar el projecte, amb un pressupost de 3.200 euros.
Ara la Diputació ens ha comunicat la concessió d’aquest ajut, i una vegada fets els tràmits, encarregarem el material per col.locar-lo , tant bon punt sigui entregat. D’aquesta manera tots els visitants trobaran indicats els comerços del poble i facilitarem el seu coneixement.

ARRANJAMENT DE CAMINS I FONTS.
L’equip de persones contractades en el Pla d’ocupació, juntament amb la brigada d’obres municipal, han dut a terme diversos arranjaments de camins propers al poble, molt utilitzats per la gent d’aquí, però també pels visitants.
A dia d’avui, s’han netejat i arreglat el Camí dels Calls, el Camí a la Font de La Llosada, a la Font de La Serra, Camí dels Graus, Camí del Coll del Bas, Camí de Rotgers, i la previsió és continuar amb una dotzena més.
Netejats els camins, s’ha procedit a arreglar unes quantes fonts: Font de l’Angel, de La Llosada, de La Serra. En aquest àmbit volem recuperar-ne algunes de mig perdudes com la del Sofre, la dels Enamorats, la del Llop, etc.
I per tal de facilitar les caminades a la gent gran, s’ha procedit a col.locar alguns bancs en alguns dels camins més utilitzats, com és el de La Llosada, o al Coll del Bas. A cada camí s’hi han posat 3 bancs, cedits per la Diputació de Barcelona. D’aquesta manera , estiu i hivern tothom qui vulgui anar a caminar una estona ho podrà fer, sabent que pot descansar a cada 300 o 500 metres.
Un altre punt de visita i caminada pot ser el Pont de Sant Joan, recentment restaurat. A pocs metres hi ha un àrea de pic nic que també s’ha netejat i arreglat i ben aviat es procedirà a refer la teulada de la caseta del Pare Coll, en el Camí dels Graus, força malmesa pel pas del temps.
Totes aquestes actuacions tenen per objectiu fer un bon manteniment dels camins, fonts i altres atractius , al voltant del poble, com a llocs de visita i esbarjo per a tothom. Es el que s’ha fet en el camí i entorn del Gorg del Salt, el punt més emblemàtic que tenim, després de Rotgers.

AJUTS A ENTITATS.
Sovint circulen pel poble rumors o informacions errònies sobre tot mena de temes municipals i molt especialment sobre els ajuts que l’ajuntament concedeix a diferents entitats. Un dels serveis d’aquest butlletí serà donar puntual informació d’aquest i altres temes d’interès.
-          Ajuts Escola i AMPA. L’ajuntament aporta 3.150 EUR pel menjador escolar. 900 EUR per activitats Escola, 150 EUR per la ZER, i 600 EUR per activitats AMPA, i prop de 800 EUR per Teatre a l’escola (en conveni amb Diputació). Pel Casal d’Estiu, es fa la neteja local, es dona entrada gratuïta piscines 3 tardes i un matí al Parc Aventura de Campalans.
-          A Borredà de Festa, per la Festa Major, 4.500 EUR directes, més aprox. 400 EUR assegurança mal temps, 400 EUR assegurança Dimonis, i aprox. 800 EUR Drets d’autors. Total aprox. 6.100 EUR.
-          Al campionat de Futbol – Sala, es fa una aportació de 1.000 EUR.
-          A la Mostra de Formatges – aportació de 3.000 EUR ( 2.000 de Diputació i 1.000 ajuntament).
-          Ballets i Teatre infantil, l’ajuntament es fa càrrec dels honoraris dels monitors, i paga el desplaçament de l’Esbart de Manresa.
A totes aquestes aportacions econòmiques cal afegir-hi l’aportació de material municipal, i els treballs de la brigada d’obres i del pla d’ocupació en temes com neteja, muntatge i desmuntatge, etc.

RECORDEM DATES IMPORTANTS.
Des d’ara i fins el 30 d’agost les Piscines municipals estan obertes, amb els mateixos preus i horaris que anys anteriors.
El dia 15 d’agost és la festivitat de la Mare de Déu de la Popa, patrona de Borredà. Hi haurà Missa solemne amb la participació de la Coral de Borredà que celebrarà el seu 30è aniversari. A la sortida, Ballets amb dansaires de l’Esbart petit de Borredà i del Casal Dansaire de Manresa.A la tarda concert de la Coral a l’església. Al vespre una nova edició de Formatjazz .
La nit del 15 al 16 d’agost, nou Campionat de Futbol Sala. 12 hores seguides de futbol amb un final de festa .
Del divendres 21 a la nit fins el dimarts dia 25, Festa Major, a càrrec de l’entitat Borredà de Festa, que organitza aquesta i altres festes al llarg de l’any .
El dissabte 5 i diumenge 6, nova edició de la Mostra de Formatges Artesanals .El mateix diumenge dia 6, Trobada de Puntaires.Totes aquestes festes i activitats tindran el seu propi programa de mà i cartells, i també es podran consultar a la pàgina web de l’ajuntament: www.borreda.net


La Candidatura COMPROMÍS X BORREDÀ – PSC , us desitja unes bones vacances i festes d’estiu.
Borredà, juliol de 2015<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?