Wednesday, April 01, 2015

 

CONVOCATÒRIA PLA D'OCUPACIÓ - BORREDÀ 2015 - TOTAL 9 PLACES- EN DOS TORNS

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
Plaça Sant Joan, 16, 1r pis 08600 Berga Tel 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78
www.adbergueda.cat NIF: P5826801B
1
PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE 7 CONTRACTES DE PEÓ DE BRIGADA EN UN CONTRACTE A TEMPS PARCIAL DURANT 3’35 MESOS I 2 CONTRACTES DE PEÓ DE BRIGADA EN UN CONTRACTE A TEMPS PARCIAL DURANT 3 MESOS AMB UN PLA D’OCUPACIÓ PEL MUNICIPI DE BORREDÀ A TRAVÉS DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ A través de la Direcció de Serveis de Concertació Local de la Diputació de Barcelona mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona –BOPB- del dia 2 de gener de 2015 publica l’anunci d’aprovació del Programa complementari de foment de l’ocupació local, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla “Xarxa Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de referència. L’esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 de juny de 2012, configura els Programes complementaris com un dels instruments que, juntament amb les Meses de Concertació i els Catàlegs de concertació, preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits de concertació definits a la clàusula 7a del Protocol general. El Programa complementari té per objecte la generació d’ocupació i, en particular, el foment de l’ocupabilitat de les persones en edat activa que es troben aturades o desocupades. L’Ajuntament és beneficiari de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona atès l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de gener de 2015 i pel que s’estableix la concessió inicial dels ajuts atorgats en el marc del “Programa complementari de foment de l’ocupació local”. L’Ajuntament és membre de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà la qual té com a objecte principal, entre d’altres, la dinamització i la facilitació del mercat de treball, així com l’assistència tècnica i el foment del desenvolupament territorial i que l’Agència té plena capacitat jurídica d’obrar. La publicació en el BOPB del programa complementari estableix que “les agències de desenvolupament econòmic local tindran la consideració d’entitats executores en el marc dels ajuts atorgats i d’acord amb la corresponent delegació per part dels ens destinataris.
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
Plaça Sant Joan, 16, 1r pis 08600 Berga Tel 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78
www.adbergueda.cat NIF: P5826801B
2
1.- OBJECTE DEL PROCÉS DE SELECCIÓ És objecte de la present convocatòria la selecció de 9 llocs de treball del Pla d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament Borredà, finançat per la Diputació de Barcelona, al marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local. L’objecte de les present procés de selecció és la contractació per part de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà de 7 persones com a plans d’ocupació per realitzar tasques de peonatge de brigada d’obra en el municipi de Borredà a temps parcial durant 3’35 mesos de dilluns a divendres i 2 persones com a plans d’ocupació per realitzar tasques de peonatge de brigada d’obra en el municipi de Borredà a temps parcial durant 3 mesos de dilluns a divendres amb un contracte de durada determinada. Davant la climatologia i el pas del temps s’han malmès alguns espais d’ús públic del municipi de Borredà, per a tal de preservar-lo quan més temps millor és necessari fer una campanya de manteniment i prevenció a través de la contractació de 9 peons de la brigada per realitzar les següents tasques:
- Arranjaments d’espais
- Col·locació de bancs
- Pintar
- Manteniment jardins urbans
Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent. 2.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els aspirants reuneixin, en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, els requisits següents que hauran de mantenir durant tot el procés selectiu: Requisits generals: a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la d’altres estats als quals els hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya. b) Haver complert els 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa. c) No estar inhabilitat absolutament ni especialment per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni haver estar separat del servei de l’Administració mitjançant expedient disciplinari. d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions corresponents.
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
Plaça Sant Joan, 16, 1r pis 08600 Berga Tel 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78
www.adbergueda.cat NIF: P5826801B
3
e) Estar inscrits com a Demandants d’Ocupació No Ocupats (DONO) en el Servei d’Ocupació de Catalunya. 3.- INSTÀNCIES
Les instàncies sol·licitants hauran de ser presentades de forma presencial a al Centre de Formació de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (c/ Lluis Millet 33 08600 Berga) fins el 10 d’abril de 2015 a les 14.00h o telemàticament (www.adbergueda.cat a l’apartat Tràmits Oficials; Instància General) enviant un correu electrònic a agencia@adbergueda.cat. Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
a) Currículum vitae de l’aspirant
b) Fotocopia compulsada del DNI o passaport
c) Certificat d’empadronament
d) Fotocòpia d’estar inscrits a l’Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a Demandants d’Ocupació No Ocupat (DONO)
e) Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, el quals hauran de ser originals o còpies compulsades.
f) Còpia confrontada del carnet de conduir B o superior.
4.- ADMISSIÓ D’ASPIRANTS
Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el Servei d’Ocupació de l’Agència valorarà la documentació i publicarà a la web www.adbergueda.cat; a la cartellera del Centre de Formació de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (c/ Lluis Millet 33 08600 Berga) i a la web de l’Ajuntament de Borredà el dia 13 d’abril de 2014 la llista de persones admeses i excloses amb el dia de l’entrevista personal. 5.- TRIBUNAL QUALIFICADOR El tribunal qualificador estarà constituït per membres de l’equip tècnic del Servei d’Ocupació del Berguedà de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. Es podrà recusar el tribunal d’acord amb l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. El tribunal qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris en tot allò no previst en aquestes bases.
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
Plaça Sant Joan, 16, 1r pis 08600 Berga Tel 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78
www.adbergueda.cat NIF: P5826801B
4
El tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, per a les proves corresponents dels exercicis que estimin pertinents, limitant la seva actuació a prestar la seva col·laboració en les respectives especialitats tècniques. 6.- PROCÉS SELECTIU El procés de selecció constarà de les següents fases:
1. Valoració de mèrits
Els mèrits que el Tribunal considera a l’efecte de la qualificació d’aquesta fase que les puntuacions màximes són les següents: a) Experiència professional, a justificar mitjançant serveis prestats a l’administració pública o en el sector privat, en llocs de treball de funcions equivalents o anàlogues a les de la plaça a cobrir, prestats en virtut de contracte laboral o relació funcionarial, a raó de 0.10 punts per cada mes treballat; fins a un màxim de 4 punts. La valoració dels serveis prestats en l’àmbit d’una Administració Publica, es farà a través de la certificació del/a Secretari/a o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració corresponent dels serveis prestats en l’òrgan públic o contracte laboral. La valoració dels serveis prestats en l’àmbit privat, en virtut d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de l’aportació de còpia del contracte laboral i/o de l’informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en els quals hi haurà de constar de forma clara i expressa la categoria professional i el període concret de prestació dels serveis. B) Cursos de formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de la plaça a cobrir, amb un màxim de 2 punts, segons el barem següent: - Cursos de durada superior a 20 hores: 0.20 per cada curs - Cursos de 10 a 19 hores de durada: 0.10 per cada curs. - Cursos d’una durada inferior a 10 hores : 0.05 per cada curs. C) Requisits específics: * Estar en possessió del permís de conduir B. (1 punt)
2. Entrevista personal
El Tribunal sotmetrà als aspirants a una entrevista personal. Aquesta versarà sobre qüestions pròpies de la plaça, la trajectòria i experiència professional de l’aspirant i les característiques personals d’adequació al lloc de treball. Aquesta prova tindrà caràcter obligatori i es puntuarà fins a un màxim de 3 punts.
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
Plaça Sant Joan, 16, 1r pis 08600 Berga Tel 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78
www.adbergueda.cat NIF: P5826801B
5
7.- LLISTA D’ASPIRANTS I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS La qualificació de cada aspirant serà la suma de les qualificacions obtingudes a les successives fases del procés de selecció, sempre i quan els aspirants siguin declarats aptes en les proves eliminatòries.
Finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà públic en la web www.adbergueda.cat; a la cartellera de les oficines del Centre de Formació de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (c/ Lluis Millet 33 08600 Berga) i a la cartellera de l’Ajuntament de Borredà un llistat ordenat dels aspirants amb les puntuacions atorgades. El Tribunal proposarà al President de la Corporació la contractació dels aspirant que hagin obtingut major puntuació. 8.- CONTRACTACIÓ Transcorregut el termini de presentació de la documentació, es procedirà a la contractació dels aspirants proposats pel Tribunal. Si el candidat proposat no presentés la documentació o no reunís els requisits exigits en el moment de contractació, no podrà ser contractat i quedarà exclòs del procés selectiu. En aquest cas, el president durà a terme la contractació de l’aspirant que figuri a continuació en el llistat de puntuacions. 9.- DURACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DEDICACIÓ El contracte laboral que es subscriurà per a cada treballador/a serà de 3 mesos de durada setmanals de dilluns a divendres. Període 1:
- Es contractarà a 7 peons
- De Maig 2015 a juliol 2015
Període 2:
- Es contractarà a 2 peons
- D’agost 2015 a octubre 2015
El sou mensual: 425 euros més la part proporcional de les pagues extraordinàries (70.83 euros) Total brut mes: 495.83 euros Berga, 1 d’abril de 2015 Servei d’Ocupació del Berguedà
Agència de Desenvolupament del Berguedà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?