Thursday, April 02, 2015

 

BORREDÀ - PRESSUPOST MUNICIPAL 2015

A) ESTAT DE DESPESES 2015
    CRÈDITS PRESSUPOSTATS
PARTIDA E X P L I C A C I Ó TOTAL TOTAL
    Partida CAPÍTOLS
  CAPÍTOL I - DESPESES DE PERSONAL    
920/12000 Retribucions bàsiques 20.500,00  
920/12100 Retribucions complementàries 40.000,00  
920/13000 Personal laboral fix 40.136,00  
920/14300 Altre personal 12.000,00  
912/10000 Càrrecs electes 17.505,84  
920/16000 Quotes seguretat social 36.500,00 166.641,84
  CAPÍTOL II - DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS    
920/20200 Arrendament edificis i altres construccions 12.500,00  
1531/21000 Rep.infraestructura i bèns naturals, camins, piscines i via pública 20.000,00  
920/21200 Rep. edificis i altres construccions 4.000,00  
920/21300 Rep. instal.lacions TV i manteniment 7.000,00  
161/21001 Rep. aigua 3.000,00  
920/22000 Material oficina 2.000,00  
920/22001 Premsa, llibres , revistes i publicacions 500,00  
920/22100 Subministrament energia elèctrica 40.000,00  
920/22200 Comunicacions telefòniques 9.000,00  
920/22201 Comunicacions postals 1.200,00  
920/22103 Combustibles i carburants 9.000,00  
920/22400 Primes assegurances 8.500,00  
912/22601 Atencions protocolàries i representatives 3.000,00  
338/22609 altres activitats festives populars 3.000,00  
338/22611 esdeveniments esportius 1.000,00  
920/22700 Neteja i acondicionament 500,00  
1621/22701 Gestio residus municipals 53.000,00  
920/22706 Estudis i treballs tècnics 10.000,00  
920/22708 Serveis de Recaptació 12.000,00  
920/23000 Dietes i desplaçaments   10.000,00  
912/23301 Altres indemnitzacions: assignació partits 2.500,00  
920/23300 Altres despeses de funcionament 18.000,00  
920/22604 Jurídics i contenciosos 6.000,00  
161/22501 canon aigua  18.000,00 253.700,00
  CAPÍTOL III - DESPESES FINANCERES    
011/35300 Interessos crèdit Caixa de Manresa 15.000,00  
011/35900 Altres despeses financeres 3.000,00 18.000,00
  CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS    
925/46600 Serveis socials 23.000,00  
925/46601  Conveni serveis Ajunt. La Pobla 8.500,00  
925/46602 Associació Gent Gran Borredà. Pla d'activitats 2015 6.000,00  
925/46610 Serveis menjador escolar 3.150,00  
925/46611 Escola, zer, AMPA 1.650,00  
925/48900 Altres transferències a entitats sense finalitat de lucre 3.000,00  
924/48901 Fons de cooperació al desenvolupament 150,00  
338/46603 aportació comissio de festes 4.500,00  
431/46604 Fires: Fira del formatge 3.000,00  
925/48901 Aportació entitat Amics de bolimbou 2.000,00 54.950,00
  CAPÍTOL VI - INVERSIONS REALS    
312/62300 Desfibrilador 1.300,00  
151/61900 Obra casc antic primera fase 372.730,19  
161/62901 tancament perimetral dels  diposits 30.700,00  
1531/61903 condicionament pas zona esportiva 18.000,00 422.730,19
  CAPÍTOL IX- PASSIUS FINANCERS    
011/91300 Amortització préstec Caixa de Manresa 26.500,00  
011/91100 Amortització préstecs Diputació 31.500,77 58.000,77
  TOTAL GENERAL DE DESPESES 974.022,80 974.022,80
B) ESTAT D' INGRESSOS 2015
    CRÈDITS PRESSUPOSTATS
ART. E X P L I C A C I Ó TOTAL TOTAL
    ARTICLES CAPÍTOLS
  CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES    
11200 IBI de naturalesa rústica 27.000,00  
11301 IBI de naturalesa urbana 145.000,00  
11500 Impost s/ vehicles de tracció mecànica 40.000,00  
11600 Impost s/increments valor terrenys 3.000,00  
13000 Impost activitats econòmiques empresarials 1.000,00 216.000,00
  CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES    
29000 Impost sobre construccions instal.lacions i obres 2.569,88 2.569,88
  CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS    
33100 Guals 1.500,00  
30900 Taxa manteniment cementiri 3.000,00  
30200 Gestió residus municipals 53.000,00  
31300 Piscines 6.000,00  
30000 Subministrament aigua potable 55.000,00  
30400 canon municipal d'aigua 18.000,00  
33200 Preu públic ocupació, vol, sòl i subsòl 5.000,00  
34900 Quotes TV per cable 11.000,00  
39900 Altres ingressos 1.000,00 153.500,00
  CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS    
42000 Participació en els tributs de l'estat 85.000,00  
42090 GC Fons Català de Cooperació Local 43.000,00  
45500 Generalitat. Subv.diverses 8.000,00  
45502 Generalitat. Manteniment consultori mèdic 11.500,00  
45504 Generalitat. Subv. Càrrecs electes 8.752,92  
46100 Diputació. Subv. diverses  11.500,00  
46200 Consell Comarcal Berguedà. Subv. Diverses 1.000,00  
47001 Telefonica. Participació ingressos 1.500,00 170.252,92
  CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS    
54000 Producte lloguer finques urbanes 11.000,00 11.000,00
  CAPÍTOL VI- ALIENACIÓ INVERSIONS    
      0,00
  CAPÍTOL VII - TRANSFERENCIES DE CAPITAL    
76103 Subvencio Diputació tancament perimetrals diposits 30.700,00  
76104 subvenció condicionament pas zona esportiva 18.000,00  
76120 subvenció xarxa Barcelona govern local 250.000,00 298.700,00
  CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS.    
91100 Prestec diputació de Barcelona. 122.000,00 € 122.000,00
  TOTAL GENERAL D'INGRESSOS 974.022,80 974.022,80
R E S U M   G E N E R A L
TOTAL GENERAL DE DESPESES……………………………… 974.022,80
TOTAL GENERAL D' INGRESSOS……………………………… 974.022,80
DIFERÈNCIA  0,00
L'Alcalde
Joan Roma i Cunill.
  Borreda, 10 de desembre de 2014
 
 
 
 
 
 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?