Tuesday, December 23, 2014

 

BORREDÀ - BUTLLETÍ MUNICIPAL - DESEMBRE 2014
BUTLLETÍ – INFORMEM – NÙMERO 9 – DESEMBRE 201431.000 EUR DE LA DIPUTACIÓ PER OBRES – AIGUA.

La darrera petició presentada a la Diputació, relacionada amb les instal•lacions d’aigua, ha permès aconseguir una subvenció de 30.649,00 euros. Aquest import va destinat a protegir els dipòsits de Campalans, Capdevila, i Cal Gall amb tanques de xarxa metàl•lica de 2 m d’alçada. Aquestes tanques serveixen per aïllar degudament les instal•lacions i evitar danys dintre dels perímetres establerts.

Una altra part de la subvenció va destinada a tenir constància del grau de clor de cada dipòsit, mitjançant l’emissió de controls per internet. I finalment, completarem la seguretat de les instal•lacions generals d’aigua de Subirà, amb un sistema de vídeo vigilància.

Aquestes actuacions es duran a terme dintre dels propers 3 mesos de manera que estiguin operatives a finals del primer trimestre de 2015.

BARANA CAL VILARDELL.

L’any 2005, la Diputació de Barcelona ens va entregar el Pla de Seguretat i Mobilitat que li havíem encarregat, consistent en detallar tots els punts del poble que tenien algun problema a nivell de seguretat i mobilitat, per tal d’intervenir-hi i permetre que tothom pugui circular pel poble, sense cap problema en aquests dos importants aspectes.

En aquest període de temps s’han dut a terme el 95% de les actuacions previstes, i ja només en queden dues o tres de pendents que les resoldrem l’any que ve. De fet, totes les obres realitzades en els darrers 15 anys ja contenien els elements indispensables per poder accedir als equipaments, edificis i infraestructures ,sense cap dificultat. La darrera obra que hem dut a terme ha estat la barana del c/ Dr. Vilardell.

Properament es posaran xarxes metàl•liques en algunes baranes de la zona esportiva, i es pintaran 3 passos de vianants a la travessera de la Carretera de Borredà a Ripoll, amb la corresponent senyalització horitzontal i vertical.

Pel que fa el terra dels carrers de pedra, tots es canviaran per altres paviments, adaptats a la normativa vigent, una vegada es duguin a terme les obres de renovació dels carrers i places del Casc Antic del poble. Aquestes obres es realitzaran al llarg dels propers anys seguint el projecte redactat per l’arquitecte municipal. D’aquesta manera tots els paviments compliran les noves normes, per la qual cosa hem elegit terres antilliscants i adaptats a la climatologia del poble.RECOLLIDA ROBA SEGONA MÀ.

A principis d’aquest any 2014, l’entitat Horitzó, ens va demanar poder instal•lar un contenidor de roba i sabates, al costat dels altres contenidors de recollida de selectiva. Bé, doncs, en el primer semestre d’aquest any, s’han recollit 1.189 quilos de roba i sabates, que degudament triada i arreglada es posa a la venda a la botiga que l’entitat té a Berga. Aquesta Fundació dona feina a un bon nombre de persones de la comarca, i suposa ajudar-la en aquesta funció social.

Animem tothom a fer servir aquest contenidor, en el benentés que el destí és clarament social i positiu per totes les parts implicades.RECOLLIDA RESTES VEGETALS.

Durant els mesos de desembre i gener, l’ajuntament ha habilitat un espai de recollida d’arbres , branques i restes vegetals de gran volum, a la banda sud del camp de futbol. Després d’estudiar diferents opcions, l’any passat es va iniciar aquest nou servei per donar sortida als productes de la poda d’arbres, tant de l’ajuntament com de particulars que no tinguin on deixar-los. Una vegada tancat el període de recollida, la brigada d’obres trasllada aquest material a la banda de sota la serradora, i el crema, d’acord amb la normativa vigent i amb les degudes mesures de seguretat.

Recordem que l’espai només és per recollir les restes de la poda. Pel que fa herba i altres productes menors, existeixen els contenidors d’orgànica, situats a l’aparcament municipal o al carrer de Cal Gall. També es varen repartir prop de 25 contenidors particulars per aquells propietaris de jardins que volien tenir-los a casa seva.FESTES LOCALS , PER PLANIFICAR AGENDA.

Recordem que el tercer diumenge de febrer ( dia 15 ) tindrà lloc la festa de la Matança del porc. Les festes locals de Borredà son el 24 i 25 d’agost, de manera que la Festa Major serà del 22 al 25 d’agost ( el programa va a càrrec de l’Associació Borredà de Festa) i en el seu moment es repartirà per les cases i es penjarà en el web municipal. I la Mostra de Formatge Artesanal de Catalunya i Trobada de Puntaires serà el cap de setmana del 5 i 6 de setembre. Altres festes son el de la Mare de Déu de la Popa, patrona de Borredà, el 15 d’agost, dia que també té lloc el Formatjazz. I altres festes van en funció de les propostes de les entitats del poble o del propi Ajuntament.

Recomanem consultar el web de l’ajuntament, on es van penjant les activitats programades, i les entitats que les organitzen.COL•LABORACIÓ AMB LA PARRÒQUIA.

L’església de Borredà és el principal edifici del nucli urbà, i sempre ha merescut l’atenció i participació de l’ajuntament a l’hora de conservar-la i millorar-la. A la vista d’algunes esquerdes aparegudes en alguns punts de l’edifici, ens varem posar en contacte amb el rector, i l’arquitecte del bisbat va estudiar-les , dictaminant que no hi havia cap perill a curt i mitjà termini. De totes maneres va recomanar posar alguns testimonis en diferents indrets per tal de poder avaluar l’existència d’algun moviment.

L’ajuntament es va encarregar de contractar un aparell adequat per poder col•locar els testimonis ( 8 en total) en els llocs indicats per l’arquitecte del bisbat. Aquesta feina es va realitzar a principis d’aquest mes, i servirà per fer un seguiment exacte dels punts afectats. Posteriorment es decidirà quina actuació caldria dur a terme per resoldre les deficiències que es puguin haver detectat.LA GENERALITAT DEU 231.000 EUROS.

A nivell econòmic, l’ajuntament està complint amb els terminis de pagament imposats pel govern central, si bé, pateix problemes de tresoreria deguts als enormes retards amb que paga la Generalitat.

A meitats d’aquest mes de desembre, el deute de la Generalitat amb el nostre ajuntament és de 231.000,00 euros. Una xifra realment important per un petit poble com el nostre. El principal import prové del 50% de la subvenció del PUOSC 2011, amb gairebé 200.000,00 euros. La resta correspon a 4 altres conceptes, procedents d’ajuts de l’any passat.

La situació és paradoxal, per quan el govern central va modificar la llei, obligant a pagar a 30 dies, als proveïdors, i en canvi l’ajuntament pot tardar a cobrar, 10, 15 o 20 mesos de la Generalitat. Francament no té cap lògica, imposar lleis perquè una administració les compleixi i altres, no. Es per aquest motiu que les obres que tirem endavant son les finançades per la Diputació de Barcelona, i prou.OBRES EN CURS

Recentment han acabat les obres de tancament perimetral amb xarxa metàl•lica de 2 m d’alçada, de totes les instal•lacions generals d’aigua, situades a la finca de Subirà. Aquesta obra va ser adjudicada a l’empresa Obres i Reformes Camprubi.

Serà la mateixa empresa la que a principis d’any construirà un mur de contenció en el pati, situat a la part posterior de la Casa Consistorial. Aquestes dues obres s’han concedit per adjudicació directa, degut a l’import que ho fa possible.

Pel mateix sistema s’ha adjudicat les obres de Restauració del Pont de Sant Joan, a l’empresa Bovil, la qual té 3 mesos per dur-la a terme. Les obres estan en marxa i la previsió és que estiguin acabades a finals del mes de febrer, en funció de la climatologia que ho faci viable.

En els propers mesos s’adjudicaran altres obres de millora de diferents punts del municipi, pel sistema d’adjudicació directa, a empreses del poble, si l’import de les mateixes ho fan possible, seguint una norma que ha estat habitual al llarg dels 35 anys de democràcia municipal.

Sempre l’ajuntament ha facilitat que les empreses del poble podessin rebre adjudicacions directes quan l’import ho permetia, i sempre ha ofert informació i documentació adient, a les mateixes empreses per poder concórrer a concursos d’obres d’import superior per tal que podessin participar-hi en les millors condicions possibles. Aquesta mateixa política es seguirà en els propers temps, a la vista d’alguna obra de més grans dimensions que tenim plantejada.

En les obres a adjudicar per concurs, les bases de la convocatòria son totalment clares i específiques i totes les empreses que s’hi presenten estan sotmeses als mateixos criteris, vinguin d’allà on vinguin. El principi d’objectivitat està garantit, i la puntuació la dona el tribunal corresponent. I sempre hem animat a les empreses del poble a presentar-s’hi, soles o acompanyades d’altres que tinguessin la classificació necessària que estableixen les bases de la convocatòria. El mateix continuarem fent. I això tant val per les empreses de construcció com per altres de serveis.COMPLIMENT NORMES URBANÍSTIQUES.

Borredà, ha anat ampliant i modificant les normes urbanístiques que regulen la construcció a tot el terme municipal, des del llunyà 1982 en que va entrar en vigència la Delimitació de Sòl Urbà, fins el 2003 en que varem aprovar les actuals Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic ( NNSS).

Tenim 3 zones urbanes ben delimitades. Nucli urbà de Borredà, nucli urbà del Pont de la Sorra, i nucli urbà del Coll del Bas. En aquests 3 territoris es poden realitzar tot un seguit d’obres de millora, reforma, ampliació, etc perfectament establertes en aquestes NNSS.

Pel que fa totes les altres cases, instal•lacions i equipaments, situades en el terme municipal, son construccions situades en sòl rústec i per tant, tenen altres normatives que en la seva major part , ja no depenen de l’ajuntament sinó de la Generalitat.

Es molt important no realitzar cap obra, per petita que sigui, sense tenir l’autorització corresponent de l’ajuntament i si cal, de la Generalitat. En el cas dels 3 nuclis urbans la competència recau totalment en l’ajuntament i per tant qui vulgui realitzar alguna obra de qualsevol tipus ha de portar la petició a l’ajuntament, acompanyada dels plànols corresponents. En casos d’obres menors poden ser redactats i visats pel Col•legi d’arquitectes tècnics, i en cas d’obres majors, pel Col•legi d’arquitectes. Però, mai es pot fer cap obra que no disposi de la llicència municipal corresponent. Qualsevol incident, accident o denúncia , comporta immediatament l’obertura d’un expedient informatiu per comprovar la correcció de les obres.

Pel que fa les obres en sòl rústec, la normativa és molt més rigorosa i contundent. En aquests casos, les obres menors poden ser competència de l’ajuntament, en la majoria de casos, però les obres majors, les que afecten volums edificables, ampliacions, modificacions, etc, depenen totalment de la Generalitat. En aquests casos l’ajuntament simplement recull la documentació per enviar-la a la Comissió d’Urbanisme perquè l’estudiï i la dictamini. No es pot fer cap actuació prèvia a disposar de l’autorització de la Generalitat. I tant val per obres de construcció com per obres d’explanació de terres o modificació del territori.

Des fa un parell d’anys les inspeccions sobre el territori son habituals per part del SEPRONA ( servei de protecció de la natura) de la Guàrdia Civil, com per part del cos d’Agents Rurals de la Generalitat . Ells disposen de mitjans tècnics per comparar fotos aèries dels terrenys, cases o construccions, i saber si tenen o no , llicències oficials. En cas de no tenir-ne obren expedient sancionador. I el mateix poden fer en el cas de llicències d’activitat, ramadera, industrial, turística, o altres.

En resum, qualsevol dubte, qualsevol informació o documentació que faci falta per tirar endavant una actuació dintre o fora del poble, s’ha d’anar a l’ajuntament i demanar-la. Per alguns temes serà la secretària, Montserrat Cabana, la que resoldrà el dubte. En altres casos serà l’arquitecte municipal, Josep Vilaseca, el que ho faci. I si fa falta anirà sobre el terreny per informar millor. Lògicament totes les informacions son gratuïtes i si cal es donaran per escrit.

Recordem que les NNSS estan penjades al web municipal ( borreda.net) i poden ser consultades permanentment. També hi ha disponibles els plànols de les diferents zones urbanes i els serveis de que disposen.L’AJUNTAMENT DE BORREDÀ DESITJA A TOTHOM UNES BONES FESTES DE NADAL I PRÒSPER ANY NOU .


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?