Friday, November 28, 2014

 

PROFESSIONS DE RISC -art. Regió 7

PROFESSIONS DE RISC.
A la llista habitual de professions de risc, hem d’afegir-hi d’altres que fins ara no ho eren i que canvis normatius recents, les han posat en primer pla. Es tracta dels alcaldes/alcaldesses, secretaris i interventors municipals, i amb ells, als tècnics més rellevants en un ajuntament: arquitectes , enginyers, caps de seguretat...
En el nostre país, passem d’un extrem a l’altre, moguts per circumstàncies del moment i disposats a crear una maranya legislativa i reglamentària impossible de tenir al dia. I quan parlo del nostre país, em refereixo tant a Catalunya com a nivell estatal. Només falta que passi algun accident o incident amb repercussions mediàtiques perquè a algú se li ocorreixi legislar de pressa i corrents. D’aquí a posar en marxa mesures sense contrastar i sense els mitjans per aplicar-les hi ha un pas. I donat aquest pas, els qui ens trobem sobre el terreny, perillem de prendre mal. Veiem-ne alguns exemples, pocs, per raó d’espai.
A nivell de l’Estat, per garantir el control de la despesa municipal, i altres decisions de caràcter estrictament local, s’han posat secretaris i interventors directament a les seves ordres. Qualsevol actuació discrepant o que vulneri la reglamentació establerta, ha deixat de ser falta administrativa per convertir-se en delicte penal. Per entendre’ns millor, vol dir que determinades actuacions poden comportar penes de presó i d’inhabilitació, quan abans quedaven en faltes administratives. La pressió i tensió que això suposa sobre els funcionaris més rellevants d’un ajuntament és brutal.
El mateix problema recau sobre els altres tècnics , essencials en un ajuntament: arquitecte, enginyer, i algun altre, en funció de la grandària del municipi. Els seus informes i dictàmens han de contemplar un munt de consideracions legals, increïbles pels ciutadans de peu. Hem enrevessat tant la legislació urbanística, la medi ambiental, la d’activitats, etc, que més que tècnics, s’han de convertir en experts en lleis i reglaments. Una errada en el diagnòstic i en la resolució, els pot convertir en presumptes delinqüents. I amb ells els secretaris que han de tramitar les autoritzacions o llicències, i finalment als alcaldes que signen els documents finals.
Però, és que ja anem més lluny , a dia d’avui. Ja no solament estem sota vigilància, control i presumpció de males pràctiques, sinó que ens hem de responsabilitzar de tot el que passa en el nostre terme municipal. Hem de controlar que tot el que es faci, disposi de llicència, autorització o tramitació, però també ens fan responsables de les omissions en aquest control. Es a dir, ajuntaments que no tenim policia ni mitjans tècnics i personal suficient, hem de garantir que ningú actuï fora de la legalitat. Un pagès que faci una explanació de terreny, una millora a la pallissa, talli uns arbres, modifiqui un camí, ...o un de segona residència que posi una caseta pel gos, o una barraca per les eines de l’hort, obri una rasa per portar aigua a cent metres...ha de ser detectat per nosaltres, els alcaldes, obrir expedient informatiu, primer, sancionador , després sota l’amenaça que , de no fer-ho, ens convertim en col·laboradors d’aquestes infraccions, amb greus conseqüències d’ordre penal, sigui per delictes contra la ordenació del territori, per prevaricació, per desídia o per falta de vigilància...és igual que tinguem quaranta com cent quilòmetres quadrats de terme municipal.

Estem davant d’un dels grans problemes de país. La gent no n’és conscient perquè no ho veu ni ho pateix directament, però no pot ser que la principal administració del territori i dels ciutadans hagi de treballar sota condicions impossibles. No podem acceptar les imposicions de les administracions superiors, legislant desaforadament, sense conèixer la realitat del país, i imposant unes condicions impossibles de complir. No hi ha col·laboració ni cooperació entre administracions, sinó supeditació. Així no anirem enlloc, i tant nefast és que l’Estat legisli imposant legislació a les CCAA, com que aquestes facin el mateix amb els ajuntaments. Les intromissions i mals rotllos, les paguen els ciutadans i converteixen el treball d’alcaldes, funcionaris i tècnics municipals en professions de risc. El món al revés. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?