Tuesday, May 13, 2014

 

BUTLLETÍ - INFORMEM- NÚM 6 - MAIG 2014 - BORREDÀBUTLLETÍ – INFORMEM – NÚMERO 6 – BORREDÀ – MAIG 2014

40.000 EUR EXTRES , PER CARRER MANRESA/ QUERALT.
La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció extra de 40.000 euros per sumar als 210.000 inicialment concedits, i així poder arribar al total demanat per l’ajuntament.
Aquesta és l’obra més gran d’aquest mandat, amb un cost total de 372.000 euros, la qual es finançarà amb els 250.000 euros de subvenció de la Diputació, i 122.000 euros d’un ajut de caixa, també de la Diputació. L’ajut de caixa consisteix en un crèdit a 10 anys, al 0% d’interès, la qual cosa vol dir retornar 12.200 euros, cada any. Un import molt assequible per l’ajuntament.
Assegurat el finançament de l’obra, dintre de poc s’aprovaran les bases de la convocatòria del concurs per adjudicar-la, i tot seguit s’iniciaran les obres que tindran una duració aproximada de 5 mesos.
L’obra no és complicada, però sí comportarà molèsties, per quan es tracta d’aixecar tot el primer tram del carrer Manresa, des de l’entrada al poble, fins a Cal Carrera, i d’aquí fins a la Serradora Gallet. Aquest tram serà el primer de molts altres que es faran en els propers anys fins a tenir tot el nucli urbà, totalment renovat. Això vol dir, canonades d’aigua noves, xarxa de clavegueram nova, i més àmplia, i xarxa de recollida d’aigua de pluja que anirà a part. I cobert tot per un paviment de formigó, primer, i d’asfalt , després. En els carrers on ara hi ha pedra està previst un nou paviment de pedra, diferent de l’actual perquè compleixi les actuals normes de seguretat.
Si tot va segons el previst, aquesta primera fase, s’adjudicaria a finals d’aquest any, per tenir les obres acabades, a meitats de l’any vinent.

NOVES PETICIONS FETES A LA DIPUTACIÓ.
En el marc del Pla Complementari aprovat per la Diputació de Barcelona, l’ajuntament va demanar un Pla d’Ocupació ( en parlarem a continuació) i dues obres petites, però importants.
En el Pla de camins, varem demanar el reacondicionament del Camí de la Roca. El camí que connecta la Carretera de Sant Jaume, amb una de les entrades al poble. La que dona a la zona esportiva i zona nord. Aquest camí fa 12 anys que es va condicionar, i ha suportat un enorme trànsit, tant dels vehicles habituals com dels camions i maquinària que ha actuat en les urbanitzacions del Camí de la roca i Cal Gall.
L’import d’aquesta obra és de 34.000 euros, i consisteix en reparar els trams malmesos, compactar-los de nou i reasfaltar tot el conjunt, per garantir una bona superfície de tot el tram arreglat.
En el Pla d’edificis singulars, varem presentar-hi el Condicionament del Pont de Sant Joan. Aquest pont que uneix les dues bandes del Camí dels Graus, s’ha deteriorat pel pas del temps ( té uns 200 anys d’antiguitat) i per l’ús d’una pedra una mica saldenca que fa del tot necessària una intervenció urgent. Fa 3 anys , l’ajuntament ja va demanar un informe tècnic i un projecte a la mateixa Diputació, el qual ens ha servit per presentar la petició. L’import del projecte és de 117.000 euros.
Aquestes dues peticions fan el seu curs, i sabrem si son aprovades o no, a finals del mes de juny o principis de juliol. Cas de ser aprovades, es posaran immediatament en marxa com per poder-les dur a terme a finals d’any.

PLA D’OCUPACIÓ – 2014.
La Diputació de Barcelona ha concedit un import de 20.500 euros, per impulsar un Pla d’ocupació destinat a la contractació de persones a l’atur, o en risc d’exclusió social. A la vista de les nombroses peticions de persones del poble, l’ajuntament va acordar signar un conveni amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, per tal que s’ocupés de la gestió del Pla.
La proposta consisteix en contractar 9 persones, a mitja jornada, durant 3 mesos. Les persones contractades aniran destinades a reforçar la feina de la brigada d’obres i a dur a terme feines que fins ara no s’havien pogut fer. El total de persones presentades ha estat de 19, la majoria del poble , però també algunes de fora. Les bases de la convocatòria han estat aprovades, i prioritzen les persones empadronades en el municipi, que es troben inscrites en el SOC, i tenen especials dificultats.
Les persones seleccionades, seran contractades en diferents terminis, i si alguna no es pot incorporar, donarà opció a la següent de la llista, fins esgotar-la. Es voluntat de l’ajuntament, demanar nous Plans d’ocupació, per l’any vinent, de manera que qui hagi quedat a la llista d’espera, tingui opcions en una propera convocatòria.
Actualment ja s’ha fet arribar a la Diputació l’interès en noves convocatòries, però també esperem que la Generalitat en tregui, tal com havia fet en anys anteriors. Si surten aquestes convocatòries, l’ajuntament s’hi acollirà i ho farem saber a tots els interessats.
Així, doncs, en els propers mesos tothom podrà veure diverses persones treballant dintre o fora del poble, arreglant camins, fonts, mobiliari urbà, etc. Aquesta serà la dedicació de les persones seleccionades en el Pla d’Ocupació, finançat per la Diputació de Barcelona, en conveni amb l’ajuntament de Borredà.

DUES IMPORTANTS DECISIONS.
En el Ple Municipal del mes de març es va aprovar per unanimitat la renúncia a la subvenció del PUOSC 2011, de la Generalitat, destinada a la construcció del Magatzem municipal i Parc infantil. El motiu va ser degut a la impossibilitat d’adjudicar una obra, sense saber quan la Generalitat podria pagar el seu import. A canvi, la Generalitat es compromet a donar el 50% de l’import de la subvenció perquè l’ajuntament el destini a pagar despesa corrent. Així, doncs, l’ajuntament rebrà 195.000 EUR, per haver renunciat als 390.000 del PUOSC 2011.
Feta aquesta aprovació, l’alcalde va deixar clar davant el Ple municipal, que l’ajuntament de Borredà manté l’interés i la decisió de fer aquesta obra, en el proper mandat, demanant els diners a la Diputació de Barcelona. Per tant, l’obra tindrà un retard, però serà una realitat dintre de tres o quatre anys.
La segona decisió fa referència a l’adjudicació de la Planta Potabilitzadora d’aigua. Està ja tot a punt per poder rebre la planta i instal·lar-la al costat del dipòsit gran de Subirà. La previsió és que a finals del mes de juny entri en funcionament. Amb aquesta Planta, l’ajuntament culmina un gran nombre d’inversions a la xarxa d’aigua, des de l’any 1992, fins ara. Podem dir que el poble de Borredà té unes instal·lacions àmplies, segures i de qualitat.

SITUACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL.
Després de molt esperar, finalment el dia 30 d’abril, la Generalitat va transferir 82.000 euros, per 4 conceptes, que devia a l’ajuntament. Queden per transferir 3 conceptes, per un total de 52.000 euros. No hi ha data per rebre aquests diners.
Tot i les dificultats que suposa treballar en aquestes condicions, l’ajuntament sempre ha gestionat sota el principi de racionalitat i austeritat. Això ha permès fer front a totes les despeses previstes, i poder pagar en els terminis legalment establerts. Recuperada la tresoreria habitual, l’ajuntament ha oficialitzat el pagament a 30 dies, tal com la nova normativa estableix. També puntualment s’envien a Madrid els estats de comptes que justifiquen aquest compliment.
Si mirem els 5 darrers anys, l’ajuntament ha tancat els exercicis pressupostaris amb els resultats següents:
2009 ......... 20.620,64 Eur.               2010.........  5.721,20 Eur     2011...... 8.025,18 Eur.
2012...........32.997,21 Eur                2013.........170.109,08 Eur.
Tenim un endeutament del 79% sobre un màxim permès del 110%, i part dels ingressos que tindrem per haver renunciat al PUOSC 2011 ( els 195.000 Eur) els destinarem a rebaixar aquest endeutament. Tot i que demanarem un crèdit per finançar el projecte del Carrer Manresa /carrer Queralt, l’endeutament se situarà en uns nivells totalment raonables i assumibles.

ORGANITZACIÓ AJUNTAMENT.
Aprofitem aquest butlletí per recordar una mica la composició i organització interna de l’ajuntament, conscients de que molta gent no la coneix en detall.
El principi pel qual es regeix l’ajuntament de Borredà és pel d’eficiència i austeritat, en tots i cadascun dels seus àmbits i serveis. L’ajuntament equival a una empresa de serveis, propietat de tots els ciutadans del poble. Gestiona prop d’un milió d’euros ( entre despeses corrents i inversions) i es caracteritza per un rigorós sistema de funcionament.
Parlarem ara dels treballadors, i posteriorment de l’equip polític. En primer lloc tenim com a Secretària – interventora,  Montserrat Cabana, funcionària a temps parcial, amb una dedicació de 20 hores setmanals a l’ajuntament. Es la única funcionària administrativa de l’ajuntament.
Des de fa 12 anys tenim l’administrativa de l’ajuntament de Les Llosses, Leonor Escuer, que compatibilitza aquella feina amb una dedicació parcial, al nostre ajuntament. Havia estat secretària de l’ajuntament uns anys. Ara ve una tarda per reforçar la feina administrativa. Està d’excedència per sis mesos.
 La comptabilitat la tenim contractada amb l’ajuntament de La Pobla de Lillet, mitjançant un conveni , a raó de 800 euros al mes. La treballadora que La Pobla hi ha destinat és Carme Puig, la qual té treball presencial a l’ajuntament, els dilluns i dimecres a la tarda i els divendres al matí.
Brigada d’obres: Josep Culell, cap de la brigada.Treballadors, Josep Vilardell i Gerard Tubau. Tots tres tenen contracte indefinit, i plena dedicació a l’ajuntament. Periòdicament segueixen cursos i tallers per ampliar coneixements i tècniques de manteniment dels equipaments i serveis del poble.
Arquitecte municipal: Josep Vilaseca. Dedicació parcial en funció del treball. Habitualment ve els dimecres al matí, o en altres dies, si la feina ho requereix.
Altres treballadores son: Montserrat Pedrals, Treballadora social, compartida amb altres ajuntaments de la comarca, la qual té treball presencial tots els dijous de les 8 del matí a les 15 hores. La paguem entre els ajuntaments associats, i un conveni amb Generalitat.
Com a treballadora familiar, tenim a Ma. Rosa Boatella, compartida amb Vilada. La paguem entre els dos ajuntaments, i així tenim un molt millor servei que si l’haguéssim de compartir entre 4 o 5 municipis. Ve a dies i hores convingudes en funció de les necessitats.
Dinamitzadora de la Gent Gran, Imma Botella, que compartim amb altres ajuntaments de la comarca, i paguem entre tots. Ve tots els dilluns.
Tècnica d’esports, Vanessa Chirveches, que compartim amb altres ajuntaments de la comarca i paguem entre tots. Ve els divendres.
Dinamitzadora de carrer, Ester del Amo, que compartim amb altres ajuntaments de la comarca i paguem entre tots. Ve els divendres, i bàsicament s’ocupa de la problemàtica dels joves, escola, carrer...
Bé, com es pot comprovar un ajuntament ja no és com abans en que només hi havia una persona per fer uns quants papers. Ara, la complexitat és enorme, i la diversitat , també. Tot plegat requereix la presència i actuació de persones molt preparades i eficients en els seus àmbits respectius. Hem de dir que estem molt satisfets de la feina de tots i cadascuna de les persones que tenim , directament a l’ajuntament o amb conveni amb altres municipis de la comarca. El conjunt fa que la maquinària municipal funcioni d’una manera molt satisfactòria.

ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE L’AJUNTAMENT.
Tot l’equip de professionals, esmentats en l’apartat anterior, estan coordinats sota la direcció del Consistori municipal. La formació d’un equip municipal és la primera prioritat de tot equip de govern. I la dedicació, bona entesa i planificació son fonamentals perquè tot funcioni degudament.
El Consistori de Borredà està format per l’alcalde i 6 regidors. L’equip de govern , està format per l’alcalde i 4 regidors presentats com independents per la candidatura del PSC – PM. I a la oposició hi figuren 2 regidors, presentats per la candidatura de CiU : Joan Pallach i Vicenç Vilalta. La relació entre les dues candidatures és cordial i clarament favorable a consensuar els grans temes municipals, tot i exercir el lògic paper de control i seguiment de l’acció de govern.
Treball de l’Equip de Govern.
L’alcalde, és Joan Roma, encarregat de coordinar i presidir totes les comissions municipals. A més té la responsabilitat directe de les àrees d’Urbanisme, Turisme i Governació. No té cap remuneració econòmica, i despatxa habitualment els dilluns i dimecres a la tarda i divendres al matí.
La primer tinent d’alcalde és Concepció Barniol. Té una remuneració econòmica de 668 euros al mes, sense pagues extres, per una dedicació parcial, destinada a cobrir les àrees d’ensenyament,Gent Gran, Rural i Noves Tecnologies. A banda de la feina política, reunions dintre i fora del poble, etc, també dona classes d’informàtica a la gent gran, fa el manteniment de la web municipal, i s’encarrega del padró de l’aigua. Té assignada la Dinamitzadora de la Gent Gran, com a tècnica de la seva àrea. I forma part del consell escolar, i de la ZER.
La segona tinent d’alcalde, és Anna Ma. Cunill. Té una remuneració econòmica de 668 euros al mes, sense pagues extres, per una dedicació parcial, destinada a cobrir les àrees de Serveis socials, Festes, Joventut i Esports, i és la Dipositària ( tresorera) ajuntament. Té assignades la tècnica d’esports, la dinamitzadora de carrer, i la treballadora social. A banda de la feina política, també reforça la feina de la secretària, en matèria d’arxiu, padró d’habitants, i documentació antiga i actual.
La regidora Anna Rubio, té una dedicació parcial i totalment voluntària, per ocupar les carteres d’obres i serveis, medi ambient i cultura. Forma part de la Junta de govern municipal, i té assignades a la seva àrea la monitora de teatre, i el monitor de dansa, i altres monitors, en funció de les activitats programades.
El regidor Joan Rovira, té dedicació parcial i totalment voluntària, per ocupar les carteres de Sanitat i Àmbit rural, en substitució d’Antonio Velasco.
L’alcalde i la resta de regidors, de govern o oposició,  tenen una indemnització de 40 euros per assistència a Plens municipals, o Comissions. No la cobren les dues tinents d’alcalde, per tenir la remuneració esmentada. Nota important: el 50% de l’import de les dues remuneracions de les tinents d’alcalde el paga la Generalitat, amb una subvenció per càrrecs electes del Departament de Governació.
L’alcalde i l’equip de govern, es reuneixen un cop al mes en Junta de Govern per discutir i aprovar tots aquells temes que no han d’anar al Ple. D’aquesta reunió se’n fa una acta que s’envia als regidors de la oposició, pel seu coneixement i control. Cada tres mesos es celebra Ple Ordinari, i si hi ha algun tema urgent, es convoca Ple extraordinari quan cal.
L’alcalde té per costum despatxar cada setmana amb les dues tinents d’alcalde i habitualment amb els altres regidors, de manera que tots estan plenament assabentats i coordinats.
De tot l’exposa’t es pot comprovar com un ajuntament, tot i ser petit com el nostre, comporta una feina i dedicació considerable, impossibles de cobrir amb el treball voluntari d’anys enrere. D’aquí la necessitat de tenir dues persones amb dedicació parcial, i la dedicació dels altres regidors de govern, de forma voluntària. El mateix hem de dir els regidors d’oposició. Si es vol portar tot al dia, la dedicació ha de ser intensa.

PISCINES MUNICIPALS – ESTIU 2014
Aquest estiu les piscines obriran el dissabte dia 21 de juny i tancaran el diumenge 31 d’agost. Els horaris , i preus seran els mateixos que l’any passat, i el personal ( socorristes i vigilants) serà el mateix .<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?