Tuesday, April 15, 2014

 

BORREDÀ - RESPOSTA A LA VICEPRESIDENTA DEL GOVERN

GENERALITAT DE CATALUNYA
Vicepresidenta del Govern
                                                           Borredà, 7 d’abril de 2014.

Hble. Sra. Vicepresidenta,
Acuso rebut del seu escrit de data 26 de març en el qual se’m demana expressar el compromís i col·laboració amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals, en la organització de la consulta, en els termes legalment establerts.
Li he de manifestar que com Alcalde-President de l’Ajuntament de Borredà, vaig assumir el càrrec, amb la promesa de complir i fer complir els preceptes continguts en la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i donar compliment al que estableix la Llei de Bases de Règim Local.
He exercit el càrrec sota aquests principis bàsics, i aquest és el compromís que li expresso en relació a la convocatòria que pugui dur a terme la Generalitat de Catalunya. Com Alcalde, l’ajuntament de Borredà, complirà les seves obligacions amb rigorós exercici de la legalitat vigent.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-la molt cordialment.
L’Alcalde – President


Joan Roma i CunillA LA HONORABLE SRA VICE PRESIDENTA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT -  JOANA ORTEGA I ALEMANY.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?