Friday, December 20, 2013

 

ATENCIÓ PAGESOS. ATENCIÓ PROPIETARIS - art. La RellaATENCIÓ PAGESOS. ATENCIÓ PROPIETARIS.
En els darrers mesos estan passant coses mai imaginades, en la batalla entre l’administració central i la autonòmica. I no em refereixo ara, a les grans discussions i debats sobre finançament, competències o el dret a decidir, sinó sobre el control de les activitats pageses i ramaderes, o la construcció en terreny rústec.
Es a dir, ara i aquí, tenim el govern central i la Generalitat, controlant les mateixes coses i el mateix territori. Increïble, però cert. I atenció a tots els pagesos i ramaders i a tots els propietaris de finques rurals perquè el tema és seriós.
No sabem per quina raó, el Govern central ha incrementat el servei del SEPRONA ( servei de protecció a la natura) integrat dintre del cos de la Guàrdia Civil, perquè faci una supervisió i control de totes les activitats en el territori rural ( no urbà), en matèria de benestar animal, protecció al medi ambient, i molt especialment també, a activitats que puguin modificar les edificacions , camins o altres elements del paisatge.
Es així, com cada dia, dotzenes d’agents d’aquest servei recorren els termes municipals, comprovant qualsevol moviment de terres, modificacions de construccions existents, o edificació de nous equipaments o serveis. Aquests equips disposen d’aparells GPS amb els quals poden identificar qualsevol actuació que no disposi de l’autorització pertinent i aixecar acta d’infracció, prèvia, a la imposició de la sanció corresponent.
Estem parlant d’un tema realment seriós i contundent. Tot el territori rural, fins ara poc controlat, passa a ser-ho més que l’urbà, que depèn de les competències de cada ajuntament. El rural, també, però estava menys supervisat i menys controlat, degut a l’extensió i la falta de recursos municipals. Ara, tot moviment de terres, tota ampliació, modificació o construcció , per petita que sigui, està subjecta al control d’aquest servei que actua amb una rapidesa i contundència mai vistes.
I el mateix podem dir de les instal·lacions, i activitats pageses i ramaderes. Supervisen i controlen granges, animals domèstics o en llibertat, bon ús dels combustibles i de la maquinària, etc, etc. Això vol dir que no tenir les granges degudament netes, els animals degudament estabulats, gossos ben protegits i alimentats, etc, comporta aixecament d’acta, i obertura d’expedient sancionador, amb multes de gran quantia.
Estem, doncs, en un panorama sorprenent, per quan tenim recorrent el territori els Rurals de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra, i el SEPRONA. Tres cossos que en determinats temes poden fer el mateix. Atenció, doncs, perquè res és com era, i coses habituals fins ara, han de deixar de ser-ho. Qui es pensi que perquè viu a quilòmetres lluny d’un poble, ja no serà controlat, que se n’oblidi perquè és fàcil arribar a tot arreu, amb les tecnologies actuals. I qui cregui que pot anar a ajudar, o treballar unes hores, a casa d’un familiar pagès o ramader, que se n’informi abans, perquè es pot trobar amb una denúncia contundent, sinó està legalitzat el treball a realitzar.
I qui cregui que pot aixecar un cobert,  ampliar-lo, o modificar-lo sense oficialitzar les obres, incorre en una falta molt greu. I el mateix cal dir en matèria de canvi d’activitats en una casa, o en una instal·lació determinada. Els equips disposen de fotos de totes les construccions existents, i qualsevol canvi és detectat, i sancionat, sinó existeix la documentació pertinent.
Costa d’entendre, com és que tenim dues administracions actuant sobre el mateix territori, però la realitat és aquesta. I m’agradaria que algú ens ho expliqués i ho justifiqués. Està bé la supervisió i control, però tenir-la per dues vies diferents, amb criteris no coincidents, no és lògic ni operatiu.

Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?