Wednesday, September 04, 2013

 

COBRAR DEUTES, VIA MADRID - art. Regió 7
COBRAR DEUTES, VIA MADRID.

Aquests dies tots els ajuntaments catalans estan revisant els deutes que la Generalitat té amb ells, per poder-se acollir al Reial Decret Llei 8/2013, dit de” mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers”.

El càlcul fet pel partit socialista, és superior als mil milions d’euros. Una xifra increïblement elevada que provoca tensions de tresoreria enormes en tots els ajuntaments i ha motivat posar en perill nombroses empreses que no han cobrat les factures en un temps raonable.

El temps raonable, que s’hauria de situar en els trenta o seixanta dies, s’ha allargat en molts casos a deu, vint o trenta mesos. Terminis totalment fora de la legalitat, i de tota lògica. Si a tot plegat hi afegim la impossibilitat d’aconseguir finançament per part de particulars, però també de molts ajuntaments, el resultat és d’asfíxia financera com mai s’havia vist.

Els ajuntaments tenen fins el proper dia 6 de setembre per confirmar i demanar acollir-se a la mesura, impulsada pel govern central, la qual suposa avançar una bestreta a la Generalitat de dos mil milions d’euros. Aquesta era una mesura esperada i necessària, si bé , ha tardat molt en arribar. Si tot va com l’anuncia’t, els diners haurien d’arribar a finals de setembre. Amb tot, cal informar de que no tots els deutes quedaran liquidats.

Per posar un exemple pràctic, en el cas del meu ajuntament, si ara la Generalitat li deu noranta-set mil euros, en recuperarà seixanta-sis mil, però quedarà prop d’un terç del deute que no té data de liquidació.

Es evident que no es pot treballar amb aquesta precarietat de mitjans, ni amb aquestes incerteses. Diferents serveis de la Generalitat han trucat als ajuntaments per recordar els deutes, comprovar-ne l’import, però al mateix temps advertir que no acollir-se a aquesta mesura podia suposar la pèrdua dels diners compromesos. No totes les llistes de deutes coincidien, ni existia una única via documentada. En alguns casos, subvencions per inversions, es desviaven cap els consells comarcals, i en altres casos, no.

En resum, existeix una certa situació caòtica a nivell documental , cosa que provoca desconcert i nervis en els ajuntaments que estan tramitant les peticions, i en els mateixos departaments de la Generalitat que demanen tenir una còpia de les tramitacions per poder comprovar si son coincidents.

Resolta aquesta tramitació, l’arribada de dos mil milions, suposarà un alleugeriment de la tresoreria municipal, però no la soluciona. Nous deutes de la Generalitat s’afegiran als que hauran quedat pendents, en una roda de mai acabar. I no és de rebut voler traspassar culpes a Madrid, ni remetre’s a la independència, per veure resolt el problema. Toca emprendre una reestructuració global de tota l’administració de la Generalitat, i una modificació del sistema de finançament local, com perquè s’equilibrin els drets i deures, de les dues administracions, i d’aquestes amb l’administració central.

Ha d’haver-hi una distribució financera justa, entre els tres nivells d’administracions, en un pacte a llarg termini que eviti tornar a situacions com les que ara vivim, en que ningú compleix amb les seves obligacions.

Joan Roma i Cunill, President del Consell de Fed. XI del PSC.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?