Friday, May 17, 2013

 

BUTLLETÍ MUNICIPAL - BORREDÀ - MAIG 2013
BUTLLETÍ - INFORMEM - MAIG 2013 núm. 2

Butlletí de l’ajuntament de BorredàMEITAT DE MANDAT.

Publiquem el segon número del butlletí municipal, just a meitat de mandat. Intentarem resumir en les quatre pàgines, les actuacions dutes a terme, i les previstes, de cara el futur immediat.

No cal dir que les coses han canviat sensiblement respecte anys anteriors, degut a la profunditat i durada de la crisis, la qual cosa ha obligat a introduir canvis en les previsions fetes, en el programa electoral.

Es lògic adaptar les propostes a la realitat, i prioritzar les actuacions perquè resolguin els temes més urgents. La crisis afecta el conjunt de la societat, i l’ajuntament ha de fer-hi front per garantir els serveis bàsics, amb la mateixa eficàcia i austeritat de sempre, malgrat obtingui molts menys recursos de les altres administracions.

En aquestes pàgines donarem compte dels canvis introduïts en el programa de govern, així com la situació en que es troben les finances i els projectes més rellevants.

L’alcalde, Joan Roma i CunillPRIORITATS PER AQUEST MANDAT.

A dia d’avui la Generalitat deu a l’ajuntament, 92.000,00 euros, corresponents a diferents conceptes, algun dels quals procedent de principis del 2011. Per tant, en aquests moments, no ens podem plantejar fer obres subvencionades per la Generalitat sinó tenim la garantia d’un cobrament, en un temps raonable. Es per aquest motiu que hem remodelat el programa de govern per canviar l’ordre de prioritats. Els projectes considerats prioritaris son els següents.

1.- CONDICIONAMENT PRIMER TRAM CARRER MANRESA I CARRER QUERALT. Aquest projecte forma part de l’obra global de Renovació del Casc Antic, que s’anirà fent, per fases al llarg dels propers anys. Aquesta serà la primera fase, amb un cost aproximat de 375.000,00 euros. S’ha demanat subvenció a la Diputació de Barcelona que ha concedit, 210.000,00 euros de subvenció. S’ha presentat recurs per sol•licitar augmentar la subvenció fins els 250.000,00 euros, i la resta, fins arribar a l’import d’adjudicació de l’obra és finançarà amb un crèdit de la Diputació a retornar en 10 anys al 0% d’interès. La previsió és poder adjudicar l’obra a finals d’aquest any, i dur-la a terme, l’any vinent.

2.- COMPRA I INSTAL•LACIÓ PLANTA POTABILITZADORA D’AIGUA. Aquesta segona prioritat consisteix en comprar una planta potabilitzadora d’aigua, model Hidepak 14- A, a l’empresa IDECO, i instal•lar-la a l’entrada del dipòsit general d’aigua.

Aquesta planta té una capacitat de filtratge de 14 m3 /hora, i l’objectiu és millorar la qualitat de l’aigua, durant tot l’any i davant totes les circumstàncies. En els darrers anys, s’han anat fent inversions a la xarxa de subministrament d’aigua potable i aquesta seria la darrera de les importants per aconseguir tot l’any, la mateixa qualitat. L’import total de la inversió és de 66.400,00 euros. La petició de subvenció per la totalitat de la inversió s’ha presentat a la Diputació de Barcelona, i estem a l’espera de la seva aprovació. En quan es disposi de l’ajut, es procedirà a la compra i instal•lació, amb la previsió de que entri en funcionament al llarg de l’any vinent.

3.- CONSTRUCCIÓ MAGATZEM MUNICIPAL I PARC INFANTIL, a la zona esportiva, llindant amb el carrer de Dalt i c/ Barcelona. Aquest projecte de prop de 400.000,00 euros, ja té una subvenció de la Generalitat, del PUOSC 2011, en un 90%, però la posem en tercer lloc, a la vista de les dificultats de pagament que té el govern, i pel fet de que han prorrogat l’adjudicació fins a finals de l’any vinent, de manera que la previsió és adjudicar-la a finals del 2014, i dur-la terme durant el 2015.

4.- CONDICIONAMENT CARRER DE LA FONT. Aquest és un projecte també lligat al global de Renovació del Casc Antic. Té un cost de 172.000,00 i consisteix en renovar totalment el carrer, tant a nivell de clavegueram, com xarxa d’aigua i paviment adaptat a la normativa de mobilitat. Per aquí hi passa una de les canonades principals d’aigua del poble i per tant és una obra prioritària. El projecte contempla també arranjar la Font, i una millora de les connexions a la xarxa general de clavegueram.

Aquest projecte s’ha presentat a la Generalitat, en el marc del PUOSC 2013 – 2016, i s’ha demanat una subvenció del 95% de l’import.

Aquests son els quatre grans projectes per aquest mandat, prioritzats, en funció de la urgència en les actuacions, per raó de necessitat o disponibilitat del finançament.LA GENERALITAT CONCEDEIX 75.000,00 EUROS PER MANTENIMENT.

En el marc de la convocatòria del PUOSC 2013 – 2016, la Generalitat ha concedit un import total de 75.000,00 euros a l’ajuntament, per destinar a diverses despeses de manteniment d’equipaments, obres i serveis, a raó de 18.700 euros a l’any.

En aquest apartat l’equip de govern ha previst diverses actuacions destinades a mantenir degudament alguns dels equipaments o infraestructures municipals, començant per una reparació i millora del Camí de la Roca, que va ser arranjat fa 10 anys i que el pas de vehicles, alguns de gran pes, ha fet malbé, i ara necessita una renovació.

També en aquest apartat hi figuren, manteniment de la xarxa d’enllumenat públic, xarxa d’aigua, piscines municipals, televisió per cable,carrers i places, etc.

En resum, aquesta partida anual, serà destinada al manteniment d’aquelles parts del municipi que considerem més indispensables per garantir-ne el bon funcionament.FINALITZACIÓ OBRES – U.A NÚM 1 / CAL GALL.

Fa poc han acabat les obres de la Unitat d’Actuació núm 1, de Cal Gall, consistents en desenvolupar la urbanització d’aquesta zona, on hi ha 21 parcel•les, destinades a la construcció de vivendes unifamiliars aïllades, amb una normativa semblant a la que regula les altres urbanitzacions: la del Camí de la Roca, i la primera que es va construir, a la zona colindant a la zona esportiva.

Aquestes obres han tingut un cost proper a un milió d’euros, a càrrec dels propietaris dels terrenys. El procés ha estat llarg i complicat per no haver-se posat d’acord els propietaris entre ells, i haver hagut de fer les obres l’ajuntament. A més s’hi va afegir la suspensió de pagaments de l’empresa contractada, quan ja havia executat una part de l’obra, i la necessitat de contractar una nova empresa.

Acabades les obres, el poble ja disposa d’una nova zona per construir-hi vivendes amb jardí. Actualment hi ha 19 parcel•les disponibles, les quals es poden comprar als propietaris corresponents. Totes les parcel•les disposen dels serveis bàsics, previstos en el projecte executat.PRESSUPOST 2013 / IMPOSTOS I TAXES.

El desembre passat, i tal com és preceptiu, l’ajuntament va aprovar el pressupost per aquest any 2013, amb un import d’ingressos i despeses de : 1.047.010,52 euros.

Com és habitual el capítol més important és el d’inversions amb prop de mig milió d’euros, destinats a dur a terme la primera fase de Renovació del Casc Antic. Aquest pressupost variarà en funció dels canvis que hem introduït a les prioritats de l’ajuntament i que s’han explicat més amunt.

Aquest pressupost és auster, com tots els que hem fet al llarg dels anys. No perquè ara estem en crisis hem de retallar en serveis bàsics. Les prioritats i urgències s’han d’atendre i hem procurat sempre no estirar més el braç que la màniga, estalviant en tot allò que no sigui indispensable, i fent servir la brigada d’obres per realitzar moltes actuacions que estalvien diners al conjunt del poble.

També hem de dir que aquest any, conscients de les dificultats de moltes persones per fer front a la crisis, hem congelat l’increment de l’IBI, i hem repartit el rebut en dues parts. Això ho continuarem fent en els propers anys. I els únics increments petits que s’han fet aquest any, han estat en l’impost de vehicles i en la taxa d’aigua.

Amb tot, en el darrer Ple municipal, l’alcalde ja va informar de l’acord entre els dos grups presents a l’ajuntament: PSC i CiU, per proposar en el Ple de setembre, congelar tots els increments de tots els impostos i taxes municipals de cara l’any vinent. I si la crisis segueix, no descartem continuar-ho fent en el futur.

Pel que fa obligacions financeres, l’ajuntament, compleix rigorosament a l’hora de pagar sous, factures , interessos i retorns crèdits, malgrat la Generalitat li deu 92.000,00 euros. De totes maneres, s’han suspès o retallat despeses considerades no indispensables, i no s’empren cap inversió que no estigui totalment finançada, i garantit el seu cobrament, en un temps raonable.TRAVESSERA URBANA

El govern de la Generalitat havia redactat i aprovat el projecte de millora de la C -26 en el tram Berga – Borredà, límit provincial, amb la intenció d’adjudicar l’obra l’any 2012, i fer les obres al llarg de 18 mesos entre 2013 i 2014.

La crisis i el canvi de govern, ha suposat suspendre aquella previsió i deixar-la sense efectes de cara el futur.

El projecte de millora, contemplava una variant tant a Vilada, com aquí a Borredà, i la variant suposava que l’actual travessia urbana es convertia en un carrer interior del poble, amb unes condicions de circulació viària i de vianants radicalment diferent.

Aquest fet, ha obligat l’ajuntament i la Direcció General de Carreteres, a estudiar la seguretat en aquest tram i a emprendre les mesures pertinents per garantir el compliment de la normativa de seguretat.

L’any passat es va tenir reunió amb el Director General de Carreteres, per tractar el tema de la travessia. La seva substitució ha endarrerit el tema, però s’ha reprès en els darrers mesos, de manera que actualment l’arquitecte municipal i tècnics de Carreteres estan estudiant i avaluant una proposta d’actuació , vàlida per aquest tram. La previsió és disposar d’un avantprojecte dintre dels propers mesos per ser tractat entre les dues administracions, i garantir la seguretat en aquest tram.

Una vegada es disposi del projecte corresponent, s’estudiaran les vies de finançament per dur-lo a terme, entre les dues administracions.FINALITZADES OBRES MILLORA XARXA AIGUA.

El mes passat varen finalitzar les obres de millora d’alguns aspectes de la xarxa d’aigua, amb un cost de 36.500,00 euros, subvencionats per la Diputació de Barcelona. Entre d’altres millores, tenim ja automatitzat el control d’obrir i tancar l’entrada d’aigua de la riera Margançol , en cas de pluges. Disposem d’una arqueta de buidatge de la xarxa general per poder netejar les canonades d’aigua. Tenim un clorador automàtic en el dipòsit de Capdevila, i ja podem controlar el nivell de tots els dipòsits d’aigua, des d’un telèfon mòbil o un ordinador.

Totes aquestes millores faciliten la feina de la brigada de manteniment, i alhora permeten una major qualitat en el subministrament d’aigua.SALVAT EL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA DE SALSELLAS.

Just fa un any que la Diputació de Barcelona va finalitzar les obres de consolidació del campanar de l’església de Santa Maria de Salsellas, gràcies a una inversió de 26.000,00 euros, aportats pel Servei de Patrimoni Local de la Diputació.

Aquestes obres han permès garantir el futur de la part més emblemàtica del monument, i a hores d’ara l’alcalde està negociant una segona aportació per continuar les obres de consolidació de la part central de l’església. D’aquesta manera s’anirà executant el projecte global redactat per la Diputació, i consistent no en la reconstrucció de l’església, sinó en la restauració de les parts existents, com perquè s’eviti l’esfondrament de l’edifici, i es pugui preservar de cara el futur.AMPLIACIÓ CONTRACTE DE LLOGUER LOCAL PUIGMAL.

El local Puigmal compleix una funció essencial a l’hora de garantir esdeveniments de diferents tipus a nivell de poble. Per aquest motiu ja fa molts anys, es va arribar a una acord amb al propietària, mitjançant el qual l’ajuntament ha pogut tenir-lo com peça fonamental per activitats , a cobert, i al mateix temps ha invertit en la millora interior.

L’actual contracte finalitzava el dia 1 de gener de 2016, i ara s’ha arribat a un nou acord per allargar el contracte fins el dia 1 de gener de 2021. Un temps suficient com per garantir un nou període d’activitats, i justificar la millora que farem en els lavabos, adjacents al local.

En aquest cas, la brigada d’obres procedirà a renovar el local de lavabos per fer-los utilitzables de cara el futur. La previsió és tenir les obres acabades a finals d’aquest mes de maig. Agraïm la disponibilitat de la propietat en arribar a un acord que ha estat beneficiós per les dues parts, i permet al poble, disposar d’un local essencial.CURS UTILITZACIÓ DEL DESFIBRIL•LADOR

El consultori mèdic està equipat amb un Desfibril•lador, comprat per l’ajuntament, per substituir-ne un altre que ja era vell. Disposem, doncs, d’un Consultori ben equipat i ben servit per l’equip mèdic habitual, però varem creure necessari preparar diverses persones per fer servir el Desfibril•lador, en cas d’urgència.

Per aquest motiu varem demanar una subvenció a la Diputació perquè ens pagués un curs, i a Creu Roja del Berguedà que ens enviés un monitor expert. Doncs bé, aconseguides les dues coses, dos mesos enrere es va dur a terme aquest curs, en el qual varen participar 8 persones del poble.

Aquest curs, va servir per informar i practicar l’ús del Desfibril•lador, en una jornada duta a terme en el Centre Cívic, al final de la qual s’ha donat un certificat als assistents, tots ells persones habituals del poble, com son els membres de la brigada d’obres, membres del consistori, farmacèutica, i alguna altra persona.

Es propòsit de l’equip de govern dotar el poble de dos nous Desfibril•ladors per tenir en el Centre Cívic, i a les Escoles o a les Piscines, a l’estiu. També està previst organitzar algun nou curs, tant d’ús de Desfibril•lador, com de Primers Auxilis. Oportunament donarem informació per demanar voluntaris.COMISSIÓ DE FESTES OFICIAL – BORREDÀ DE FESTA.

El dia 21 de setembre de l’any passat, es va fer una convocatòria, oberta a tothom ,per elegir una Comissió de festes, oficial, legalitzada , amb estatuts i autonomia pròpia com per organitzar les principals festes del municipi.

D’aquella reunió en va sortir una Comissió , encarregada de redactar estatuts, donar-se d’alta de NIF, obrir compte...I es va elegir la Junta directiva, formada per una presidenta, un vicepresident, una tresorera, una secretària i tres vocals.

Actualment la Comissió de festes, amb el nom de BORREDÀ DE FESTA, és ja una realitat, i ha organitzat un bon nombre d’activitats per animar el poble, i recollir diners de cara a fer front als principals reptes com son la Festa Major, i alguna altra de les festes tradicionals del poble o de les que ells mateixos puguin decidir.

L’Ajuntament ha formalitzat un conveni pel qual li encarrega les festes tradicionals, en el benentés que funciona amb plena autonomia, i rebent alguns ajuts municipals, presidits per la austeritat que hem expressat en anteriors escrits i butlletins.

Desitgem llarga vida a la nova entitat del poble, conscients de que la seva feina no és fàcil , especialment en els temps que corren.ADÈU A UNA GRAN DINAMITZADORA DEL POBLE.

El passat 4 d’abril varem acomiadar la Sra. Carmen Fornells d’Andreu, en un funeral oficial, a l’església parroquial, amb presència de família, amics i companys, i amb la participació de tot el Consistori municipal.

L’Alcalde havia decretat dos dies de dol oficial, a la memòria de qui va ser designada com Filla adoptiva de Borredà, l’any 1993, en reconeixement a la llarga trajectòria d’impulsora de l’activitat cultural, esportiva i de lleure del municipi.

Tanquem aquest butlletí amb aquesta noticia, que no volem sigui trista, sinó reconeixedora d’una tasca de la qual tots n’hem d’estar satisfets. La Sra. Carmen va tenir una llarga vida, plena d’activitat, i reconeixement . Es lògic recordar-la i tenir-la present en multitud d’actes que la van tenir per predecessora. Es gràcies a persones com ella que un poble és viu i actiu. Que descansi en pau.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?