Wednesday, December 26, 2012

 

BORREDÀ - PLA D'INVERSIONS
PROGRAMA D’INVERSIONS MUNICIPALS – BORREDÀ

A la vista de les previsions contemplades en el programa electoral de les passades eleccions municipals, de la disponibilitat econòmica i creditícia de l’ajuntament i dels plans de subvencions de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, l’equip de govern ha decidit plantejar el següent programa d’inversions per l’actual mandat.

Exercici 2013

Adjudicació i execució del projecte Construcció magatzem municipal i Parc infantil, a l’extrem est de la zona esportiva, colindant amb el carrer de Dalt, i el carrer Barcelona. Aquest projecte té un cost total de 400.000,00 euros, i compta amb una subvenció del 90% , procedent del PUOSC 2011.

La previsió és tenir-lo acabat a finals de 2013.

Exercici 2014

Adjudicació i execució del projecte Condicionament carrer Manresa, amb un import total de 500.000,00 euros. S’està negociant l’aportació de 420.000,00 euros per part de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de Concertació. La resta, seria finançada per un crèdit de caixa de la Diputació, al 0% d’interès i a retornar en 10 anys.

Aquest projecte s’emmarca en un de més gran, consistent en renovar tot el Casc Antic de Borredà, en matèria de serveis i paviment. Aquest seria la Primera fase del projecte global.

La previsió és tenir-lo acabat a finals de 2014.

Exercici 2015

Adjudicació i execució del projecte Condicionament del Carrer de la Font, amb un import total de 200.000,00 euros. La setmana vinent es presentarà al PUOSC 2013 – 2016, amb la petició d’aconseguir un 95% de subvenció.

La previsió és adjudicar-lo, executar-lo i tenir-lo acabat a finals de 2015.

Planta Potabilitzadora : exercici 2013 o 2014.

Queda un darrer projecte important, pel qual s’està negociant una subvenció procedent de la Diputació de Barcelona , o sinó fos possible es demanaria a la Generalitat, com a segona obra del PUOSC.

Es tracta d’instal•lar una planta potabilitzadora, a la zona dels dipòsits generals d’aigua de Sobirà. El cost del projecte és de 66.000,00 euros, i serviria per millorar la qualitat de l’aigua. De fet, amb les obres actualment en curs, ja s’aconseguirà una millora pel fet de poder tancar la captació de la riera Margansol, quan ha plogut intensament. Així s’eviten les partícules en suspensió, i els dipòsits de sedimentació no han de treballar a marxes forçades.

El programa d’inversions per aquest mandat, queda en 1.200.000,00 euros, un volum important per un municipi com el nostre, però amb una baixa considerable respecte anteriors previsions ,degut a la disminució de les aportacions procedents de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

I pels propers anys queda clar que totes les grans inversions aniran destinades a l’execució del projecte de Renovació Casc Antic, per fases. Si en aquest mandat, s’executen el carrer Manresa, i el carrer de la Font, pel proper mandat quedaran els altres: Plaça Major, Placeta, carrer de Dalt, Camí de Frontanyà, carrer de Berga, Església, Dr. Vilardell, i carrer Queralt. En total més d’un milió d’euros de cost, fins deixar tot el nucli urbà en perfectes condicions.

Aquest gran projecte, executat per fases, permetrà posar al dia la xarxa d’aigua, i la de clavegueram, a més de tenir un paviment nou, totalment adaptat a la normativa vigent, en matèria de mobilitat. La nova pavimentació compaginarà l’asfaltat, amb peces de pedra artificial, adaptada a la climatologia nostra. S’han estudiat diferents propostes i hem arribat ja a un acord per tenir un material de primera qualitat, compaginable amb les cases de pedra del nucli antic. Un material pràctic, i alhora estètic per mantenir la imatge de Borredà, intacta.

Dintre de poques setmanes iniciarem aquest programa d’actuacions municipals, anunciat en el darrer ple municipal.

Joan Roma, alcalde de Borredà


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?