Monday, March 19, 2012

 

NOTA DE PREMSA - AJUNTAMENT DE BORREDÀ

SORPRESA DE L’AJUNTAMENT DE BORREDÀ PER UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS QUE OBLIGA A L’ALCALDE A RETORNAR UNS INTERESSOS DE DEMORA PAGATS EL 2002 PER UNES OBRES ACABADES A FINALS DE L’ANY 2000.
Segons sentència núm 5/2012 , del dia 1 de març, i comunicada el dia 16 de març, el Tribunal de Cuentas resol que sigui retornat l’import de 30.050,72 euros ( trenta mil cinquanta euros amb setanta-dos cèntims ) a l’ajuntament de Borredà, per considerar indegut aquest pagament.
Aquest import va ser pagat per l’ajuntament l’any 2002 , en concepte d’interessos de demora, a una empresa que va realitzar unes obres d’ampliació del nucli urbà del municipi, a la qual li corresponien pels retards en l’abonament de les certificacions.
Aquesta empresa així ho va declarar , en el seu dia, al Tribunal de Cuentas, i malgrat aquesta manifestació i la documentació municipal pertinent, el Tribunal considera indegut i no prescrit aquest pagament, per interpretar que es tractava d’obres d’urbanització i, obliga el seu retorn a les arques municipals.
Aquesta interpretació, basada en el fet que no es podien finançar amb diners públics unes obres d’urbanització, sorprèn enormement quan Diputació i Generalitat també varen subvencionar una quantitat important del cost de les obres i quan no es tractava d’una urbanització privada, tal i com ho entenem avui, sinó d’una modificació de la delimitació de sòl urbà, amb l’obertura dels carrers Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Camí de Cal Gall.
L’alcalde entén que la decisió municipal va ser correcta i ajustada a dret, en el sentit de liquidar uns interessos de demora, pels retards en el pagament de diverses certificacions a una empresa constructora, i pel fet de posar diners municipals conjuntament amb la Diputació de Barcelona , la Generalitat per desenvolupar l’ampliació del nucli urbà de Borredà i, més , quan mai ningú va manifestar la il•legalitat del fet, per això mostra la seva estranyesa davant aquesta sentència.
Tot va començar amb una denúncia d’un regidor de l’oposició el 15/01/2007 davant el Tribunal de Cuentas, per presumptes perjudicis econòmics a l’ajuntament, per pagaments no justificats , o en concepte de les obres de la anteriorment citada zona nord. Aquest fet va donar lloc a l’inici d’una llarga instrucció que va ser delegada a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Finalment en una 1ª sentencia de data 28/06/2011 el Tribunal de Cuentas va reduir la quantitat inicial de 183.887,30 euros a 32.618,55 euros. L’ajuntament va recórrer i el Tribunal de Cuentas en data 1/3/2012 ha dictat nova sentència, amb un import final de 30.050,72 euros ,que corresponen íntegrament a pagaments derivats de l’ampliació del nucli urbà de Borredà, anomenada, zona nord.
En els propers dies els serveis jurídics de l’ajuntament, així com el despatx professional contractat, estudiaran la sentència per veure quines vies legals pot haver-hi per defensar l’actuació municipal.
Borredà, 19 de març de 2012.
Ajuntament de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?