Tuesday, March 20, 2012

 

MOCIÓ APROVADA PER UNANIMITAT- PSC I CIU

Moció de rebuig a la sentencia 5/2012 de data 1 de març de 2012 del Tribunal de Cuentas que condemna a l’alcalde a ingressar a l’ajuntament de Borredà de l’import de 30.050,72 euros per considerar-lo indegut.

La sentència 5/2012 de data 1/3/2012 del Tribunal de Cuentas obliga a l’alcalde a ingressar la quantitat de 30.050,72 euros a l’ajuntament per considerar indegut el pagament en tant que derivat de les obres d’ampliació del nucli urbà de Borredà (zona nord).

El Tribunal interpreta que es tractava d’unes obres d’urbanització i per tant que no podien ser finançades amb diners públics i paradoxalment es varen finançar també amb diners de Generalitat i de la Diputació de Barcelona. En tant que la resta de pagaments es consideren prescrits, la sentencia només condemna a ingressar la quantitat pagada el 2002 en concepte de liquidació d’interessos pel retard en el pagament de les certificacions a l’empresa constructora, per l’exposat es proposa al PLE l’adopció del següent ACORD:

Primer.- RECONEIXER que l’actuació i desenvolupament de la Zona Nord, va suposar en el seu moment, una actuació molt important pel creixament i desenvolupament del municipi de Borredà, en un moment de crisi econòmica en el sector tèxtil, generant noves vivendes i l’augment de la població.

Segon- RECOLZAR l’actuació municipal, en quant al pagament d’unes obres que es varen finançar conjuntament amb la Diputació de Barcelona i Generalitat, sense que en cap moment es posés en dubte la legalitat del finançament públic.

Tercer.- REBUTJAR la sentència condemnatòria del Tribunal de Cuentas en tant que:

Obliga a l’alcalde a ingressar del seu patrimoni particular a les arques municipals una quantitat que va ser abonada a l’empesa constructora ( fet provat en l’expedient) per un concepte legalment reconegut i que no ha suposat en cap moment descobert ni perjudici comptable en els comptes municipals, fent palès que en tot moment es va actuar de bona fe i amb el ple convenciment que el pagament i l’actuació municipal eren completament legals.

Quart.- Trametre el present acord juntament amb còpia de les sentències a l’Honorable President de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Governació i Administracions Públiques i la Diputació de Barcelona, Síndic de Greuges, pel seu coneixement i a efectes de sol•licitud d’expedició informe tècnico-jurídic de la situació produïda i possibles actuacions.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?