Tuesday, August 02, 2011

 

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES - U.A. NÚM 1

AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
1
Plec de clàusules administratives particulars per a contractes d’obres
Procediment negociat amb publicitat
1. Objecte del contracte: El contracte tindrà com a objecte l’execució de les OBRES
PENDENTS D’EXECUTAR DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ
1 DE CAL GALL (2ª fase).
CPV: no supera umbrals comunitaris.
2. Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte: Mitjançant l’execució del
contracte a què es refereix aquest Plec de clàusules administratives particulars se satisfà la
necessitat següent:
Finalitzar les obres d’urbanització de la unitat d’actuació 1 de cal Gall que han quedant
pendents d’executar un cop resolt el contracte amb l’empresa Excavacions Cabanas SL.
3. Pressupost base de licitació
a) El pressupost màxim de licitació té un import de Base imposable de : 306.536,67 euros ( a
reserva de l’aprovació definitiva de l’acta de liquidació de les obres )
b) De la quantitat anterior, correspon en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit: 55.176,60
euros.
c) Total impostos inclosos: 361.713,27 euros.
4. Aplicació pressupostària
La despesa derivada d’aquesta contractació Iva Inclòs es farà efectiva amb càrrec a la partida
511/60000 del pressupost vigent de l’ajuntament de Borredà pel 2009
5. Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter contractual
Sens perjudici del que es disposa amb caràcter general per als contractes de les corporacions
locals, el contracte es regirà per les normes següents:
− Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
− Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no s’oposi a la Llei 30/2007.
A més d’aquest plec tindran caràcter contractual els documents següents:
− Les Normes subsidiàries de Planejament de Borredà aprovades per la Comissió
Durbanisme el 18/9/2002 i publicades al DOGC 3589 de data 7/4/2003.
− El projecte d’urbanització aprovat.
− El projecte de reparcel.lació i estudi de detall aprovats.
− El programa de treball acceptat per l’òrgan de contractació.
− Els quadres de preus.
− El document en què es formalitza el contracte.
6. Termini d’execució
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
2
El termini d’execució del contracte serà de 2 mesos a comptar des de la signatura de l’acta de
comprovació i replanteg.
7. Tramitació de l’expedient i Procediment d’adjudicació
El contracte es tramita de forma urgent i no està subjecta a regulació harmonitzada, es durà a
terme mitjançant:
- El procediment negociat amb publicitat perquè està inclòs en els supòsits previst en l’article 155
d) i161.2 de la Llei de contractes del sector públic
8. Import màxim de les despeses de publicitat de licitació del contracte que ha d’abonar
l’adjudicatari
L’adjudicatari està obligat a satisfer les despeses de publicitat de la licitació fins a un import de:
3000 €
9. Despeses a abonar en cas de renúncia o desistiment
En cas de renúncia o desistiment, es compensarà a cadascun dels licitadors per les despeses en
què hagués incorregut.
10. Classificació exigible
L’article 54 de la LCSP estableix que es requisit indispensable que l’empresari estigui
degudament classificat per obres d’un import igual o superior a 350.000,00 euros base
imposable.
En tot cas es podrà tenir en compte a criteri de la mesa de contractació, l’aportació de la
classificació del contractista que correspongui només en cas d’empat.
11. Garanties exigibles
− Provisional. Els licitadors hauran de presentar una garantia provisional per un import del
3% del pressupost base de licitació exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.
− Definitiva. El licitador que resulti adjudicatari provisional del contracte haurà de prestar una
garantia del 5% de l’import de l’adjudicació del contracte, sense incloure l’Impost sobre el
Valor Afegit.
12. Presentació de sol·licituds de participació
Els empresaris que vulguin participar en la licitació ho hauran de sol·licitar no mes tard del 29
d’agost de 2011 inclòs, per mitjà d’un escrit al Registre general de l’ajuntament al qual
acompanyaran la documentació següent, que haurà de reunir els requisits d’autenticitat previstos
en les lleis:
1º) Documents acreditatius de la personalitat jurídica. Els empresaris individuals,
còpia autèntica del DNI; els empresaris persones jurídiques, l’escriptura o els documents
en els quals consti la constitució de l’entitat i els estatuts pels quals es regeix,
degudament inscrits en el Registre Mercantil o en el que correspongui.
La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats
membres de la Unió Europea s’acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent
d’acord amb la legislació de l’Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d’una
declaració jurada o un certificat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament,
d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
3
La resta d’empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de
l’Oficina Consular en l’àmbit territorial de la qual estigui el domicili de l’empresa.
2º) Documents acreditatius de la representació. Quan la sol·licitud i, si escau, la
proposició no estigui signada pels licitadors, s’haurà d’incloure el poder atorgat a favor
de la persona o persones que subscriguin la proposició juntament amb una còpia
autèntica del document nacional d’identitat de l’apoderat o els apoderats.
3º) Document acreditatiu de no incórrer en prohibicions de contractar, que inclourà
la manifestació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la
justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi de presentar, abans de l’adjudicació
definitiva, per l’empresari a favor del qual es vagi a efectuar aquesta.
Les empreses comunitàries, no espanyoles, podran acreditar que no incorren en
prohibicions de contractar mitjançant els certificats de classificació o documents similars
que acreditin la seva inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar
establertes pels Estats membres de la Unió Europea o mitjançant certificació emesa per
organismes que responguin a les normes europees de certificació expedides de
conformitat amb la legislació de l’Estat membre en què estigui establert l’empresari.
Aquests documents hauran d’indicar les referències que han permès la inscripció de
l’empresari en la llista o l’expedició de la certificació, així com la classificació obtinguda.
4º) Documents acreditatius de la solvència Tècnica i financera:
En cas que no s’aporti classificació del contractista l’empresari haurà d’aportar:
Solvència tècnica:
a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per
certificats de bona execució per a les obres més importants. Aquests certificats hauran
d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van fer
segons les regles per les quals es regeix la professió i si es van portar normalment a bon
terme.
b) Declaració que indiqui la plantilla mitjana anual de l’empresa i mitjans tècnics
o les unitats tècniques, tant si estan integrades a l’empresa com si no, dels quals
l’empresa disposa per a l’execució de les obres.
Solvència financera
c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit als tres últims
exercicis disponibles segons la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa.
5º) Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les
empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s’executi a Espanya, hauran de
presentar una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta
poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador.
6º) Domicili. Tots els licitadors hauran d’assenyalar un domicili per a la pràctica de
notificacions. Aquesta circumstància podrà ser complementada indicant una adreça de
correu electrònic i un número de telèfon i fax.
Les sol·licituds de participació es presentaran en la forma i amb els requisits establerts
en les clàusules 14, 15 i 16 d’aquest plec.
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
4
13. Invitació per presentar ofertes
Finalitzat el termini per al a sol·licitud de participació, L’òrgan de contractació, una vegada
examinades les sol·licituds de participació i verificat el compliment de les condicions de
solvència, invitarà mitjançant comunicació escrita les empreses candidates que no hagin estat
rebutjades a presentar les seves ofertes, i indicarà el lloc de presentació i el termini per fer-ho,
de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 de la Llei. A la comunicació escrita cal
acompanyar el projecte i aquells documents que, si escau, descriguin l’obra a executar i que
siguin necessaris per a la presentació de tal oferta.
14. Forma en què s’han de presentar les ofertes de les empreses convidades.
Els empresaris invitats a la licitació presentaran les seves ofertes en dos sobres numerats
correlativament.
A. SOBRE NÚMERO 1. Contindrà, de conformitat amb el que disposa l’article 130 de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, la documentació detallada en la clàusula 12 d’aquest plec
i la següent, que haurà de reunir els requisits d’autenticitat previstos en les lleis:
1º) Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les
següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte,
adreça postal i electrònica, telèfon i fax del licitador
2º) Si s’escau, document de compromís de constituir una unió temporal
d’empreses (UTE). En els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats
en unió temporal, hauran d’aportar, a més a més, un document, que podrà ser
privat, en el qual, per al cas de resultar adjudicataris, es comprometin a
constituir-la. Aquest document haurà d’estar signat pel representant de
cadascuna de les empreses i s’hi expressarà la persona que designen com a
representant de la UTE davant l’Administració per a tots els efectes relatius al
contracte, així com la participació que correspon a cadascun d’ells en la UTE.
2º) Document constitutiu de la garantia provisional o resguard acreditatiu de
la seva constitució, quan s’hagi exigit.
B. SOBRE NÚMERO 2. Contindrà l’oferta econòmica en la qual s’expressarà el preu
d’execució del contracte i hi ha de figurar com a partida independent l’import de l’Impost
sobre el Valor Afegit (Afegir un annex I amb el model de la proposició econòmica).
En aquest mateix sobre s’inclouran els documents relatius als criteris de valoració,
diferents del preu, que s’hagin de negociar. En particular s’hi hauran d’incloure els
següents: (S’enumeraran els documents exigits segons les característiques del contracte
a celebrar)
La documentació per a les licitacions es presentarà en sobres tancats, identificats, a l’exterior,
amb indicació de la licitació a què concorrin i signats pel licitador o la persona que el representi i
indicació del nom i cognoms o raó social de l’empresa. A l’interior de cada sobre es farà constar
en un full independent el seu contingut, enunciat numèricament.
Els sobres es presentaran a les dependències o oficines designades en l’anunci del contracte. Al
presentador se li donarà, una justificació en el qual constarà el nom del licitador, la denominació
de l’objecte del contracte i el dia i l’hora de la presentació.
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
5
De la mateixa manera, les ofertes podran ser presentades per correu. En aquest cas, l’empresari
haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de Correus i, el mateix dia,
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama.
Sense la concurrència d’ambdós requisits, la documentació no serà admesa si l’òrgan de
contractació la rep després de la data i hora de la finalització del termini assenyalat en l’anunci.
Tanmateix, transcorreguts deu dies després de la data indicada sense que s’hagi rebut la
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
15. Requisits de les ofertes
Les ofertes dels interessats s’hauran d’ajustar al que preveu el plec de clàusules administratives
particulars, i la seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada per l’empresari del
contingut de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, així com del projecte i del plec de
prescripcions tècniques, sense cap excepció o reserva.
Les ofertes seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin aquest caràcter fins al
moment en què s’hagi de procedir a la seva obertura en públic.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició, sense perjudici de l’admissibilitat de
variants o millores quan així s’autoritzi.
Tampoc no podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet
individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc
a la no admissió de totes les propostes que hagi subscrit.
16. Qüestions objecte de negociació. Criteris per a l’adjudicació del contracte: La
negociació i valoració que s’hagi de celebrar als efectes del que disposa l’article 162 versarà
sobre els aspectes de caràcter econòmic i tècnic del contracte següents:
· Criteris objecte de la negociació:
- Acceptació del cobrament de les obres amb parcel·les ( fins a 50 punts)
Es valorarà, com a mínim, l’acceptació de les condicions pactades en l’operació jurídica
complementària aprovada per l’ajuntament en data 2/05/2011 consistent en el cobrament
mitjançant les parcel·les número 1, 5 i 13 amb una valoració total de 270.285,00 euros impostos
inclosos. ( valorat a raó de 150 eruos/ m2 iva inclós de parcel·la urbanitzada)
Valoració mínima Base imposable iva Total
Parcel·la 13 78.425,85 14.116,65 92.542,50
Parcel·la 5 63.851,69 11.493,31 75.345,00
Parcel·la 1 86.777,54 15.619,96 102.397,50
Es requisit indispensable l’acceptació de les 3 parcel.les.
Igualment s’accepta i es valorarà positivament una major valoració del metre quadrat de
parcel·la urbanitzada.
Seran desestimades les ofertes que ofereixin un preu inferior a 150 euros/m2 impostos inclosos.
- Preu d’execució (fins a 35 punts)
- Terminis d’abonament de les certificacions ampliació del termini de pagament de les
certificacions a ( 1 punt per mes fins a un màxim de 3 punts)
- Reducció del termini d’execució ( 1 punt per cada setmana de reducció fins a un màxim de 2
punts)
- Augment Termini de garantia de l’obra (fins a 10 punts) l’ampliació màxima del termini admès
serà de 4 anys ( 5 anys de garantia total).
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
6
Total màxim punts: 100 punts.
Es podrà tenir en compte a criteri de la mesa de contractació durant la negociació i pel cas
d’empat la disposició d’un delegat d’obra titulat i de la classificació del contractista.
17. Criteris per a la consideració que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats
Es considerarà que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats en els casos següents:
Sempre que el preu ofert sigui inferior en un 8 % a la mitjana del total dels imports oferts.
18. Confidencialitat
Sense perjudici de les disposicions de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, relatives a la publicitat de
l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran
designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, en
especial respecte als secrets tècnics o comercials i als seus aspectes confidencials. Els òrgans
de contractació no podran divulgar aquesta informació sense el seu consentiment.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual s’hagués donat
aquest caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser
tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del
coneixement d’aquesta informació, tret que els plecs o el contracte estableixin un termini més
llarg.
19. Revisió de preus
Per aplicació del que disposa l’article 77.1 de la Llei en relació amb la clàusula 6, no hi ha revisió
de preus.
20. Obertura de la documentació i de les ofertes
L’obertura tindrà lloc el dia que s’indiqui en la invitació que s’efectuï a les empreses admeses
per participar en el procediment.
a) Per a la qualificació dels documents i l’examen i la valoració de les ofertes, es designaran les
persones que compondran la mesa de contractació de conformitat amb el que estableix la
disposició addicional segona, apartat 10, de la Llei de contractes del sector públic i 21 del Reial
Decret 817/2009.
La qualificació de la documentació presentada a què es refereix l’article 130.1 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, s’efectuarà per la mesa de contractació
constituïda a aquest efecte. El president ordenarà l’obertura dels sobres que la continguin, i el
secretari certificarà la relació de documents que figurin en cadascun d’ells.
b) Si la mesa de contractació observés defectes o omissions esmenables en la documentació
que s’inclou en el sobre núm. 1, ho comunicarà verbalment als interessats, sense perjudici que
aquestes circumstàncies es facin públiques a través d’anuncis de l’òrgan de contractació, i es
concedirà un termini no superior a tres dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin o esmenin
davant la mateixa mesa de contractació.
De les actuacions es deixarà constància en l’acta que necessàriament s’haurà d’estendre.
c) Una vegada qualificada la documentació diferent de la que es va acompanyar la sol·licitud de
participació, i esmenats, si escau, els defectes o omissions de la documentació presentada, la
mesa declararà admesos a la licitació els licitadors que hagin acreditat el compliment dels
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
7
requisits previs indicats en l’article 130 de la Llei, i es farà una declaració expressa dels rebutjats
i de les causes del seu rebuig.
d) Seguidament Una vegada fetes aquestes actuacions, tindrà lloc l’acte públic d’obertura de les
ofertes ( sobre 2), i en el seu desenvolupament s’observaran les formalitats previstes en l’article
83 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
L’òrgan de contractació classificarà les ofertes atenent als criteris assenyalats en el plec o en
l’anunci.
L’òrgan de contractació, una vegada determinada l’oferta econòmicament més avantatjosa,
requerirà al licitador que l’hagi presentada per tal que, dintre del termini de deu (10) dies hàbils a
comptar des del dia següent de la recepció del requeriment, presenti la següent documentació:
- Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb al Seguretat Social (o autoritzi a l’òrgan de
contractació per obtenir de forma directe tal acreditació).
- Resguard de la garantia definitiva i, si escau, de la garantia complementària
exigida. Quan així s’admeti en el quadre de característiques, la constitució
d’aquestes garanties es podrà acreditar per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics.
Si no es complimenta adequadament el requeriment en el termini assenyalat s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a requerir la mateixa documentació al licitador
següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.
L’adjudicació s’acordarà per l’òrgan de contractació en resolució motivada dintre dels cinc (5)
dies hàbils següents a la recepció de la documentació, en la qual es concretaran i fixaran els
termes definitius del contracte, es notificarà als licitadors i es publicarà de conformitat al que
estableixen els articles 42 i 135 de la Llei de contractes del sector públic.
La notificació haurà de contenir la informació que permeti al licitador exclòs o descarat interposar
el recurs corresponent i, en especial, s’haurà d’expressar els extrems de l’article 135.4 de la
LCSP i s’indicarà el termini en que ha de procedir-se a la formalització del contracte.
Quan els licitadors hagin concorregut en unió temporal d’empreses, s’haurà d’aportar l’escriptura
de constitució abans de la formalització del contracte.
En el supòsit de contractes superiors a 100.000.- Euros, s’haurà de publicar, a més, un anunci
que doni compte de la citada formalització en el Butlletí Oficial de la Província en un termini no
superior a quaranta vuit dies a comptar des de la formalització del contracte.
22. Responsable del contracte, direcció de l’obra i delegat de l’obra
L’òrgan de contractació podrà designar una persona responsable del contracte de conformitat
amb el que estableix l’article 41 de la Llei de contractes del sector públic.
El director d’obra que designi l’òrgan de contractació exercirà les funcions de direcció, inspecció,
comprovació i vigilància necessàries per a la correcta execució de l’obra contractada. El director
de les obres podrà ser ajudat pel personal que l’òrgan de contractació designi.
23. Comprovació del replanteig i programa de treballs
En el termini de quinze dies com a màxim, comptats a partir de la data de formalització del
contracte, s’haurà de realitzar el replanteig i estendre’s l’acta relativa al mateix.
L’adjudicatari haurà de presentar un programa de treballs perquè sigui aprovat per l’òrgan de
contractació. Aquest programa s’haurà de presentar en un termini no superior a quinze dies des
de la formalització del contracte i desenvoluparà el presentat amb la seva proposició, que no
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
8
podrà modificar cap de les condicions contractuals. A la vista d’aquest, l’òrgan de contractació
resoldrà sobre la seva aplicació, i s’incorporarà al contracte.
24. Pla de seguretat i salut en el treball
En el termini de quinze dies naturals des de la notificació de l’adjudicació definitiva, el
contractista presentarà el Pla de seguretat i salut en el treball a l’òrgan de contractació, que serà
informat en el termini de cinc dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació.
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball serà d’un
mes des de la signatura del contracte. Si, perquè el contractista incompleix els terminis indicats
en el paràgraf anterior, no fos possible començar les obres quan es rep l’autorització per al seu
inici, no podrà reclamar cap ampliació de termini per aquest motiu.
25. Terminis
L’adjudicatari estarà obligat a complir el termini total fixat per a la realització del contracte, així
com els terminis parcials que, si escau, s’haguessin establert, que començaran a comptar per a
l’adjudicatari a partir del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
26. Règim de pagaments
El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs efectuats que
s’abonaran de conformitat amb el que estableixen els articles 200 i 215 de la Llei de contractes
del sector públic, i els articles 147 i següents del Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques.
27. Penalitats
S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a
continuació:
a) Per compliment defectuós: S’imposaran penalitats per compliment defectuós en els
següents casos:
- Si en el moment de la recepció les obres no es troben en condicions de ser
rebudes per causes imputables al contractista.
- Com a regla general, la quantia serà l’1% de l’import d’adjudicació, a no ser que,
de forma motivada, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o
molt greu, en aquest cas la quantia podrà ascendir fins a un 5% o fins el màxim
legal del 10%, respectivament. La reiteració de l’incompliment es podrà tenir en
compte per a valorar la gravetat del mateix.
- En tot cas, la imposició de les penalitats no eximeix el contractista de la seva
obligació que legalment li pertoca pel que fa a la reparació dels defectes.
b) Per incompliment dels criteris d’adjudicació. S’imposaran al contractista penalitats per
incompliment dels criteris d’adjudicació en els següents termes:
- Si, durant l’execució del contracte o en el moment de la recepció, s’aprecia que
per causes imputables al contractista, no s’ha complert algun o alguns dels
compromisos assumits en la seva oferta, especialment els relatius al volum de
mà d’obra a utilitzar en l’execució del contracte.
- Per considerar que l’incompliment afecta a un criteri d’adjudicació serà precís
que quan es descompti un 25% de la puntuació obtinguda pel contractista en el
criteri d’adjudicació incomplert, en resulti que la seva oferta no hauria estat la
més ben valorada.
- Com a regla general, la quantia serà l’1% del pressupost del contracte, a no ser
que, de forma motivada, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és
greu o molt greu, en que llavors la quantia podrà ascendir fins a un 5% o fins el
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
9
màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment es podrà
tenir en compte per a valorar la gravetat del mateix.
c) Per demora. Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en
demora, tant en relació amb el termini total com en relació als terminis parcials establerts,
s’aplicarà el que disposa l’article 196 de la LCSP en relació a la imposició d’aquestes
penalitats.
28. Subcontractació
El contractista podrà subcontractar parcialment l’execució de l’obra fins a un límit del 30%.
La subcontractació es regirà pel que disposa la Llei de contractes del sector públic (articles 210 i
211) i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció.
En tot cas, i de conformitat amb el que disposa l’article 9.5 del Reial decret llei 9/2008, de 28 de
novembre, els contractistes hauran d’abonar als subcontractistes el preu pactat per les
prestacions la realització de les quals els hagin encomanat en el termini màxim de trenta dies
naturals, computat des de la data d’aprovació pel contractista principal de la factura emesa pel
subcontractista o subministrador.
Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes en l’article
210.2 de la Llei de contractes del sector públic o el límit màxim especial establert per a la
subcontractació s’imposarà la penalitat regulada en l’article 210.3, amb subjecció al següent:
− Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, de conformitat
amb l’article 196.8 de la LCSP.
− Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l’import del subcontracte, tret
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt
greu. En aquest cas podrà arribar fins a un 10% o fins al màxim legal del 50%,
respectivament. La reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar
la gravetat.
29. Compliment del contracte
La recepció del contracte es regirà pel que estableixen l’article 218 de la Llei de contractes del
sector públic i els articles 163 i següents del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Al temps de la recepció es comprovarà, en particular, el compliment pel contractista de les
obligacions següents:
1ª) El desembarassament final de les obres. El contractista ha d’haver restituït a la seva
situació inicial les zones afectades per les obres i no ocupades per elles.
2ª) El compliment no defectuós del contracte
3ª) El compliment dels criteris d’adjudicació.
4ª) El compliment de les condicions d’execució.
Durant l’execució del contracte, l’empresa adjudicatària informarà l’òrgan de contractació
mitjançant la presentació de la corresponent declaració acreditativa dels llocs de treball creats,
així com de les altes de nous treballadors i de les baixes que es produeixin.
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
10
30. Resolució del contracte
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 205 a
208 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb caràcter específic, en relació al contracte
d’obres, pel que estableixen els articles 220 a 222 de la mateixa llei, així com també pels articles
109 a 113 i 172 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
En particular es considerarà causa de resolució del contracte l’incompliment de la condició
d’execució establerta a la clàusula 29 , primer paràgraf quan sigui considerat com a molt greu,
segons s’estableix en l’últim paràgraf de la clàusula 30.a.
En tot cas, quan procedeixi la resolució del contracte per causa imputable al contractista s’estarà
al que disposa l’article 208.4 de la Llei.
31 Termini de garantia
El termini de garantia serà de 1 any i començarà a partir de la data de recepció.
La garantia podrà ser objecte de millora fins a l’ampliació de 4 anys. En total 5 anys de garantia.
Durant aquest termini s’aplicarà el que estableix l’article 167 del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques pel que fa a les obligacions del contractista, així com
pel que fa a la facultat de l’Administració de, en cas d’incompliment, executar a costa d’aquell els
treballs necessaris per a la conservació de l’obra.
Totes les despeses que s’ocasionin per la conservació de les obres durant el període de garantia
seran a compte del contractista, que no tindrà dret a cap indemnització per aquest concepte.
S’exceptuen els danys ocasionats a l’obra por força major, que seran suportats per la corporació,
si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que realitzi les obres de reparació.
32. Liquidació
Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la clàusula anterior, es procedirà a la
liquidació del contracte de conformitat amb el que disposa l’article 179 del Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques.
33. Jurisdicció
Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran resoltes
per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució posaran fi a la via
administrativa i podran ser impugnats davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
Diligència- per fer constar que el present plec ha estat aprovat inicialment per junta de govern
local de data 29/7/2011.
La secretària, borredà, 29 de juliol de 2011.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?