Tuesday, August 02, 2011

 

ANUNCI BOPB I DOGC - U.A NÚM 1

ANUNCI

Per Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2011, s’ha aprovat inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació dels treballs finals per acabar la Urbanització UA 1 cal Gall. D’acord amb el que estableix l’art 99 i tràmit d’urgència de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’art. 277.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el plec es sotmet a informació pública pel termini de 10 dies, durant els quals es podran formular al•legacions o suggeriments.
Simultàniament i condicionat a l’aprovació definitiva del plec s’obre termini per tal que les empreses interessades sol•licitin la participació en l’adjudicació per procediment negociat amb publicitat dels treballs finals de l’obra Urbanització Unitat d’Actuació UA 1 Cal Gall.
a) Entitat adjudicadora: ajuntament de Borredà.
b) Dependència que es tramita l’expedient: secretaria de l’ajuntament.
c) Objecte del contracte: Obres pendents provinents de la 1ª urbanització del a UA 1 CAL GALL. ( 2ª fase)
d) Termini d’execució: 2 mesos
e) Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: urgent, negociat amb publicitat.
f) Pressupost de licitació iva inclòs: 306.536,67
g) Import d’iva: 55.176,60
h) Garanties:
Provisional: 3% del pressupost base de licitació iva exclòs.
Definitiva: 5% del pressupost base de licitació iva exclòs.
i) Obtenció de la documentació: a les dependencies municipals:
Els dilluns i dimecres de 4 a 7 de la tarda. Tancat per vacances del 15 al 25 d’agost.
Pl. Major, 14 08619 Borredà, o al perfil del contractant pàgina: www borreda.net.
j) Presentació de les sol•licituds de participació: A les oficines municipals fins el 29 d’agost de 2011 a les 17: hores. (tancat per vacances del 15 al 25 d’agost) Es podran presentar per correu d’acord amb la clàusula 14.
k) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de clàusules aprovat.
l) Lloc de presentació:al Registre General de l’Ajuntament de Borredà. Plaça major, 14 08619 Borredà.
m) Despeses dels anuncis: a càrrec de l’adjudicatària.

Borredà, 29 de juliol de 2011.

L’alcalde,


Joan Roma i Cunill.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?