Wednesday, September 22, 2010

 

ACORD DELS 3 GRUPS MUNICIPALS SOBRE L'EDAR

BORREDÀ MANIFESTA LA SEVA INDIGNACIÓ PEL REITERAT INCOMPLIMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDAR:
En el Ple Municipal Ordinari celebrat el passat dilluns dia 20, els tres grups municipals presents en el Consistori, varen expressar la seva indignació pels reiterats i constants incompliments del Departament de Medi Ambient, en quan a la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals.
El Grup Municipal Socialista, el Grup de CiU, i el Grup d’Independents per Borredà, varen coincidir en expressar la seva perplexitat, primer, i la seva indignació,segon, per com l’ACA ha informat i sobretot, actuat, en relació a una obra projectada i adjudicada l’any 2003 a una UTE d’empreses, i que a dia d’avui encara no és una realitat.
Durant aquests 7 anys, s’ha tractat el tema en diversos plens municipals, acordant requerir l’ACA i amb ella al Departament de Medi Ambient perquè donés explicacions sobre les previsions d’execució.
En diverses ocasions se’ns ha comunicat el proper inici de les obres, i tot seguit ha continuat un silenci total, fins fer un nou requeriment, i tornar al principi de les promeses mai realitzades.
Aquesta és una obra valorada en uns 800.000 euros, que ha de comportar la connexió de les dues xarxes de clavegueres existents en el poble, per conduir les aigües brutes a l’EDAR que s’ha de situat en el lateral sud, de la fàbrica de baix. Una zona ja expropiada i qualificada per acollir-la. Però els anys van passant i l’obra no s’executa, malgrat els reiterats i constants requeriments fets.
Es per aquest motiu que en el darrer ple, els tres grups varen coincidir en fer una nova exigència d’inici de les obres per donar compliment a un compromís del govern de la Generalitat, i alhora de l’ajuntament que vol aconseguir tenir neta la riera de Borredà on ara van a desaiguar totes les aigües del poble, netes i brutes. I no té lògica fer separació d’aigües en les noves urbanitzacions del poble quan l’ACA no inverteix en l’EDAR programada. A més , Borredà es troba en la vessant nord del Llobregat, precisament una de les prioritats per disposar d’EDAR.
Si en el termini de 15 dies no es compta amb un compromís ferm de l’empresa adjudicatària i de l’ACA com ens gestor, adreçarem la petició a la Presidència de la Generalitat.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?