Monday, February 08, 2010

 

SEGONA SUBHASTA PARCEL.LES

ANUNCI
Aprovat l’expedient administratiu d’alienació de 4 parcel•les propietat de l’Ajuntament que provenen del 10 % de l’aprofitament mitjà de la Unitat d’Actuació 2, anomenada del Camí de la Roca, s’anuncia la segona convocatòria de concurs públic per alienar aquests béns patrimonials – atès que el primer va quedar desert, de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 24-06-2009 i modificada la clàusula segona en junta de data de 30-01-2010.

1. Entitat convocant:
a) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
b) Número d’expedient: 1/2009-AP

2. Objecte del contracte
Parcel.la núm. 5 Urbana. Superfície 90 m2. Tipus licitació: 39.130,00 €
Parcel.la núm. 6 Urbana. Superfície 94 m2. Tipus licitació: 40.248,00 €
Parcel.la núm. 7 Urbana. Superfície 96 m2. Tipus licitació: 40.248,00 €
Parcel.la núm. 8 Urbana. Superfície 94 m2. Tipus licitació: 40.248,00 €

El tipus de licitació expressat és el mínim per a cada parcel.la i no inclou l’IVA.
3. Presentació de les ofertes: les proposicions es presentaran a la secretaria de l’Ajuntament.
a) Data límit de presentació: 30 dies, a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província .
b) Documentació que cal presentar: la que detalla el plec de clàusules.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Borredà.
Domicili: Plaça Major, 14.
Població i codi postal: 08619-Borredà
d) Model de proposició: figura transcrit al plec de clàusules

4. Obertura de les ofertes:
a) Domicili: Plaça Major, 14
b) Població: Borredà
c) Data: dilluns, dimecres o dissabte següent al de l’acabament del termini assenyalat per a la presentació de proposicions.
d) Hora: 12 hores

L’Alcalde,Joan Roma i Cunill
Borredà, 8 de febrer de 2010

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?