Wednesday, February 10, 2010

 

PETICIO AL BISBAT DE VIC

BISBAT DE VIC
Il•lm. i Rvdm. Sr. Bisbe
Vic Borredà, 10 de febrer de 2010.

Il•lm. i Rvdm. Sr. Bisbe,
En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà, fa constar que el passat dia 25 de gener tinguérem una entrevista amb el seu Vicari General, els alcaldes de Sant Martí d’Albars, Borredà, i la alcaldessa de Lluçà, per tractar un tema d’interès pels ciutadans dels nostres respectius municipis.
Es tracta de la situació actual de l’església de Santa Maria de Salselles ( terme municipal de Borredà, la qual havia estat església parroquial del municipi de Salselles, agregat al municipi de Borredà l’any 1898.
El progressiu abandonament del territori, el pas del temps i la descoberta de la teulada de l’església va provocar un deteriorament irreversible de l’edifici fins acabar en l’estat actual , que es pot qualificar de ruïnós.
Amb tot, cada any el municipi de Sant Martí d’Albars organitza una caminada, una missa i un dinar en aquest indret, i son moltes les persones de Lluçà, Borredà i altres municipis que voldrien aturar el deteriorament de l’edifici, i impulsar la seva rehabilitació total o parcial.
En la visita efectuada el passat dia 25 varem exposar aquest interès al seu Vicari General, i la necessitat de poder disposar d’una cessió per 25 anys de l’edifici per tal de poder accedir a ajuts públics, que facin possible l’estudi i proposta de actuació.
L’ajuntament de Borredà en tant que terme municipal on està ubicat l’edifici ha dirigit petició a la Diputació de Barcelona, la qual està disposada a facilitar un ajut tècnic que permeti l’estudi i planificació d’una possible actuació. De totes maneres per poder iniciar qualsevol treball , l’ajuntament de Borredà ha de disposar de l’esmentada cessió per un període de 25 anys.
Es per tot l’exposat que
SOL•LICITA
Que per part del Bisbat que vostè presideix s’acordi la cessió per 25 anys de l’antiga església parroquial de Santa Maria de Salselles, a l’ajuntament de Borredà, per tal de poder demanar els ajuts tècnics necessaris per estudiar, diagnosticar i planificar possibles actuacions futures, dirigides a aturar el deteriorament de l’edifici, i cas de ser viable, a recuperar totalment o parcialment aquest monument.
Aquesta petició compta amb el total suport dels ajuntaments de Sant Martí d’Albars i Lluçà, en tant que municipis veïns i motivats per la profunda devoció que històricament els seus ciutadans havien tingut a la Mare de Deu de Salselles, i que es renova cada any en l’aplec que s’hi organitza.
A la espera de poder comptar amb la seva comprensió i col•laboració, s’acomiada amb una ben cordial salutació.
L’Alcalde – President

Joan Roma i Cunill

A L’IL•LM. I RVDM SR BISBE – BISBAT DE VIC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?