Sunday, January 31, 2010

 

PETICIO CONSELLER NADAL

DEPARTAMENT POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
Hble. Sr. Conseller
Barcelona

Borredà, 30 de gener de 2010.

En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà

EXPOSA
Que la vigent llei d’urbanisme preveu , de manera universal, que tots els ajuntaments que reben cessions del 10% d’aprofitament mitjà, procedents de l’execució de unitats d’actuació, han de ser destinades a la promoció de vivenda pública.
Aquesta previsió, ja en el seu dia es va demostrar inadequada en el cas de municipis petits, per quan el producte de les cessions no permet endegar cap promoció de vivenda pública, o perquè realment no en fa falta.
I si aquesta situació era evident, anys enrere, ara, amb la crisis encara és més palpable, de manera que produeix una situació paradoxal en els ajuntaments afectats. Per una banda obtenen unes cessions , de les quals no en podran fer ús , ni a nivell constructiu ni a nivell econòmic. Les parcel.les, o els diners queden paralitzats, sense cap utilitat, precisament en un moment especialment crític per les finances municipals.
A la vista d’aquesta situació, no prevista en la llei, convindria modificar-la , de manera que no fos d’aplicació en els municipis de menys de 2.000 habitants, o s’obrís el ventall de possibles nous destins del diner obtingut, com la compra de patrimoni, o millora de serveis bàsics, etc.
Es per tot l’exposat que

SOL.LICITA

Es tingui en compte aquesta petició que afecta a nombrosos municipis de Catalunya, especialment als més petits, i s’impulsi la modificació de la Llei per tal de canviar-la en el sentit de donar ús directe i ampli, als recursos obtinguts per la cessió del 10% d’aprofitament mitjà.

I perquè consti signa el present escrit a Borredà el dia 30 de gener de 2010.

L’ Alcalde – President


Joan Roma i Cunill


A L’HONORABLE SR CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES – GENERALITAT DE CATALUNYA.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?