Friday, October 02, 2009

 

BUTLLETÍ MUNICIPAL NÚM. 10

borredà
Butlletí del Grup Municipal de Borredà Núm. 10 - Octubre 2009 informem 􀁃􀁰􀁳􀁳􀁦􀁥􀃡
FETS, NO PARAULES
TREBALLANT PER BORREDÀ
MILLORES EN L’ESPAI PÚBLIC
L’equip de govern socialista ha aconseguit un ajut de
50.000 euros del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que es destinaran
a la renovació de tres carrers de la zona nord.
Els carrers que es faran totalment nous seran el Barcelona,
Girona i Tarragona. El Lleida es farà amb la urbanització
de Cal Gall i, finalment, l’arranjament del carrer
Camí de Cal Gall arribarà l’any vinent, una vegada s’hagin
acabat les obres d’urbanització d’aquesta zona. Així, en
dos anys, els cinc carrers de la zona nord quedaran
totalment renovats, complint amb els compromisos
adquirits pels socialistes.
En aquell moment, no es va fer l’asfaltat definitiu, en entendre
que es faria malbé de seguida amb el pas de camions i
altres vehicles necessaris per a la construcció de les cases.
Ara, una vegada construïts la majoria dels habitatges, es
pot procedir a fer la renovació dels carrers i deixar-los en
perfectes condicions, sense haver de pagar noves contribucions
per unes obres per les quals el govern municipal
socialista ha trobat la indispensable subvenció.
La previsió és adjudicar les obres de forma immediata.
De les tres empreses demandes, Pasquina ha presentat
la millor oferta, i la previsió és que les obres puguin estar
acabades a principis del mes d’octubre. Amb aquesta
actuació, tota la zona nord oferirà un aspecte nou, i es
millorarà el trànsit
de la zona esportiva
colindant.
De fet, amb aquest
butlletí ja a impremta,
l ’obra s’ha
avançat. Gràcies a
la bona feina dels
socialistes, els veïns
i veïnes de Borredà
poden veure ja els
bons resultats obtinguts
i gaudir dels
avantatges d’aquest
nou espai públic.
MÉS BEN COMUNICATS
En el marc del compliment del programa electoral socialista,
cada any, l’Ajuntament demana ajuts per dur a
terme el pla d’arranjament de camins que porten a cases
habitades tot l’any. En aquest
moment, s’han obtingut 40.000
euros per arranjar els camins de
La Solana i Canemàs. Les obres
s’han adjudicat a l’empresa Castellot i estaran acabades
durant el proper mes d’octubre. L’ajut prové del Departament
d’Agricultura i Acció Rural de la Generalitat de
Catalunya, i suposa un important avenç en el compliment
del pla de camins.
I justament amb la intenció que abans d’acabar el mandat
estiguin tots els camins fets, i complir així amb compromís
socialista, el mes passat un tècnic de l’empresa REGSA
va venir a Borredà per estudiar
una altra de les peticions fetes en
relació als camins. En aquest cas
es tracta de l’arranjament dels de
Rocatrencada, La Massana, La Massaneta i La Pera.
Estudiades les característiques sobre el terreny, aquesta
empresa, que depèn de la Generalitat, farà els projectes
i, una vegada es disposi de la partida econòmica corresponent,
es duran a terme les obres.
COMPLIM AMB EL PLA DE CAMINS
2
borredà informem 2 VETLLANT PER L’ENTORN NATURAL DE BORREDÀ
L’Ajuntament és propietari d’un petit bosc de 45 hectàrees,
a l’altra banda de la riera Margansol, conegut
amb el nom de Els Emprius. Aquest bosc públic no
havia estat explotat des dels anys 70, la qual cosa
provocava que la fusta es fes malbé i el poble no
n’obtingués cap benefici.
En dues ocasions, en els darrers 18 anys, es va intentar
fer una explotació forestal de la finca, sense trobar cap
interessat, a causa de les dificultats
per arribar-hi per falta
d’una pista forestal adient.
A la vista de la necessitat
d’aprofitar el bosc, l’equip de govern socialista va
encarregar un Pla Tècnic de Gestió Forestal, el qual
va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya, i tot
seguit va delegar a la Diputació de Barcelona la seva
gestió i execució.
La Diputació se’n va fer càrrec, i es va demanar un
ajut a la Generalitat per poder fer una pista forestal,
indispensable per poder fer l’aprofitament, però també
perquè servís en cas d’incendi, i per futures actuacions
forestals en la zona.
La Generalitat va concedir 32.000 euros, els quals
s’han destinat a realitzar la pista forestal que passa
pel mig de la finca. Pel que fa a l’aprofitament
forestal, serà de gran utilitat de cara a preservar
la qualitat del bosc, i la seva explotació futura, tot
i que actualment el preu de la
fusta és dels més baixos de la
història, com a resultat de les
importacions d’altres països a
preus molt baixos.
Amb tot, apostant pel medi ambient, i en concret per la
protecció del nostre entorn natural, els socialistes consideràvem
que era important aquesta actuació a causa
de l’envelliment del bosc i l’aparició, en algunes zones,
d’arbres atacats per un fong. Les obres està previst que
estiguin acabades a finals del mes d’octubre.
PROTEGIM EL NOSTRE ENTORN
GARANTIT EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A
LLARG TERMINI
En un anterior butlletí, ja es va informar
sobre que l’Ajuntament havia
obtingut un important ajut del Fons
Estatal d’Inversió Local (FEIL) del
govern Zapatero, que s’ha destinat
a la construcció d’un nou dipòsit
general d’aigua d’un milió de litres,
amb l’objectiu de garantir la disponibilitat
d’aigua a tots els habitants
de la nostra vila.
El diner aconseguit ha permès realitzar
les excavacions, fonaments i parets
del dipòsit, però ara cal procedir
a cobrir-lo perquè pugui entrar en
servei durant les properes setmanes.
El cost d’aquest cobriment de dipòsit
és de 60.000 euros, que l’equip de
govern socialista ha aconseguit de
la Diputació de Barcelona.
Un cop acabada l’actuació i fetes les proves de resistència,
es podrà posar en funcionament el nou
dipòsit i empalmar-lo a la xarxa general, garantint la
suficiència de subministrament per molts anys.
3
borredà informem 3
LES OFICINES MUNICIPALS, MÉS A PROP DELS CIUTADANS
Els veïns i veïnes de Borredà ja no hauran de pujar
escales per accedir a les oficines municipals, després
que hagin finalitzat les obres d’adequació de la planta
baixa de l’Ajuntament, que han anat a càrrec del Pla
d’ajuts de la Diputació de Barcelona.
Amb la recuperació d’aquest espai, on durant anys hi
ha hagut el consultori mèdic municipal, que ha estat
traslladat al nou local del carrer de Dalt, els ciutadans
disposarem de més espai durant les nostres
gestions amb l’administració.
A més, a la primera planta s’ampliaran les dependències
on podrem seguir entrevistant-nos amb els regidors
i regidores i plantejar-los les nostres inquietuds i
suggeriments. La modificació d’aquesta àrea permetrà
rebre dues o tres visites al mateix temps, cosa que no
era possible fins ara. En pocs dies, s’hi instal·larà el
mobiliari nou i es procedirà a traslladar el material de
les oficines, per entrar en servei. La previsió és que a
meitats d’octubre els ciutadans puguem ser atesos a
la planta baixa.
UN PUNT D’INFLEXIÓ ...
FORMATGES PER A TOTS ELS GUSTOS
Tastar i comprar tota mena de formatges va ser possible
en la primera Mostra de formatges artesans de Catalunya,
celebrada a Borredà els dies 12 i 13 de setembre.
Així, la plaça Major va transformar-se en un autèntic
mercat de formatges, on 24 mestres formatgers oferien
punts de venda i degustació. L’excel·lent organització i
bon temps van permetre obtenir un èxit esplèndid.
A més, en consonància amb el seu esperit, aquesta
primera experiència va servir d’excusa per organitzar
una trobada intersectorial sobre el formatge artesà,
amb una sala del centre cívic que es va omplir de gom
a gom. Així, en aquest espai es va poder visualitzar un
magnífic audiovisual i una exposició de pòsters dels
mestres formatgers.
També va tenir un èxit complet el taller de formatgeria,
realitzat el dissabte i diumenge a les escoles. El mateix
èxit i encert de tenir un grup d’animació musical el
dissabte i un altre el diumenge. Tot plegat va donar
una alegria i frescor molt apropiada a la jornada. La
mateixa concurrència es va poder apreciar en el sopar
gastronòmic, elaborat pel xef Miquel Màrquez, servit a
les dependències del Càmping Campalans.
Amb aquestes credencials, va ser lògica la presència
del conseller d’Agricultura i Acció Rural de la Generalitat
de Catalunya, Joaquim Llena, el qual va visitar i
degustar els formatges exposats i va proposar algunes
col·laboracions de cara a futures edicions.
La primera Mostra va ser elogiada i visitada per prop
de dues mil persones, segons càlculs d’ocupació de
l’aparcament municipal, camp de futbol i altres espais
del poble. A més, va oferir una excel•lent oportunitat
per promoure el municipi com a punt d’interès turístic
i aportar beneficis en el comerç i la restauració local.
En aquest sentit, l’alcalde de Borredà, Joan Roma, va
felicitar els seus impulsors, organitzadors i promotors,
i els va oferir tot el recolzament municipal per una propera
edició, tot acceptant el caràcter itinerant que se li
vulgui donar si així es decideix.
BORREDÀ, UN DELS MUNICIPIS MÉS BEN
PREPARATS PER LA TDT
Des de fa 16 anys, els veïns i veïnes de Borredà
podem gaudir del servei de televisió per cable
amb una bona recepció dels canals de televisió,
tot i que la ubicació del poble ho va fer complicat
en un bon principi.
Sens dubte, aquest servei, tot i que va suposar una
important inversió, va ser del tot indispensable
per fer arribar en bones condicions la senyal a la
majoria de les llars.
Recentment, s’han adaptat totes les instal·lacions
per passar del sistema analògic al digital, i
d’aquesta manera es garantirà a la població poder
veure la televisió quan, d’aquí pocs mesos, el
sistema analògic
quedi suprimit a
tot el país.
Així, en aquests
mome nt s e l s
tres-cents usuaris
de la televisió
per cable ja disposem
de la TDT,
tot i que en règim de proves, com a tot arreu. No
es pot oblidar la importància d’aquesta iniciativa,
ja que, una vegada feta l’apagada analògica, ja
només veuran la televisió els qui tinguin la TDT.
REFLEXIONS DAVANT DE LA CRISI: OPERACIÓ DE CRÈDIT
Des de sempre, el nostre equip de govern socialista s’ha
caracteritzat per executar el compliment dels deures
financers adquirits pel nostre Ajuntament amb les altres
institucions i amb les empreses i proveïdors municipals,
en uns terminis realment curts, a trenta o seixanta dies
en la seva gairebé totalitat.
Tanmateix, des de fa poc més d’un any, està tenint problemes
de tresoreria, a causa dels retards importants en el pagament
de subvencions per part de la Generalitat que, com totes les
administracions, ha hagut d’ajustar els seus recursos per
fer front a la crisi econòmica. Això ha motivat retards en el
pagament d’algunes certificacions municipals.
A la vista de la continuïtat d’aquests retards, que no tenen
data fixa de finalització, el nostre equip de govern va
decidir demanar a la Diputació de Barcelona l’elaboració
d’un pla financer i, prèvia consulta a la Generalitat, el
posarà en marxa de forma immediata.
Aquest pla financer preveu demanar un crèdit de fins
a 475.000 euros. El seu destí seria liquidar tots els
deutes pendents, procedents d’imports no liquidats per
la Generalitat, i que pugen a prop de 160.000 euros, al
mateix temps que es liquidaria la pòlissa de crèdit de
110.000 euros. La resta serviria per eixugar inversions
fetes anteriorment per l’equip de govern del PSC i que no
van tenir subvencions extres, com algunes obres extres
realitzades en el cementiri municipal o a l’aparcament,
seguint la premissa socialista de treballar pel bé comú i
per millorar els serveis oferts als ciutadans.
Aquesta operació encaixa perfectament en les finances
municipals, i suposa un endeutament raonable de cara
al present i futur immediat.
Cal tenir també present que l’Ajuntament tindrà ingressos
complementaris importants procedents de la venda
de parcel·les de les Unitats d’Actuació número 1 i 2, tot
i que de moment la legislació no ens permet destinarlos
a pagar deutes ni a comprar patrimoni. Per contra,
haurien de servir per construir habitatges de protecció
oficial, tal i com mana la Generalitat, tot i que el nostre
govern del PSC considera que aquests no fan falta. Per
aquest motiu i sempre vetllant pels interessos col•lectius
dels veïns i veïnes de Borredà, durà a terme negociacions
amb la Generalitat amb la intenció de modificar
una llei que creu que no és raonable aplicar en pobles
petits com el nostre.
borredà informem 4
Edita: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), Borredà
􀁃􀁰􀁳􀁳􀁦􀁥􀃡 bergueda@socialistes.cat bergueda.socialistes.cat

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?