Friday, September 18, 2009

 

ANUNCI VENDA PARCEL.LES AJUNTAMENT

ANUNCI
Aprovat l’expedient administratiu d’alienació de 4 parcel.les propietat de l’Ajuntament que provenen del 10 % de l’aprofitament mitjà de la Unitat d’Actuació 2, anomenada del Camí de la Roca, s’anuncia la convocatòria de concurs públic per alienar aquests béns patrimonials, de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 24-06-2009.

1. Entitat convocant:
a) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
b) Número d’expedient: 1/2009-AP

2. Objecte del contracte
Parcel.la núm. 5 Urbana. Superfície 90 m2. Tipus licitació: 46239,89 €
Parcel.la núm. 6 Urbana. Superfície 94 m2. Tipus licitació: 47673,89 €
Parcel.la núm. 7 Urbana. Superfície 96 m2. Tipus licitació: 47831,87 €
Parcel.la núm. 8 Urbana. Superfície 94 m2. Tipus licitació: 47831,87 €

El tipus de licitació expressat és el mínim per a cada parcel.la i no inclou l’IVA.
3. Presentació de les ofertes: les proposicions es presentaran a la secretaria de l’Ajuntament.
a) Data límit de presentació: 30 dies, a partir de l’endemà de la darrera publicació al Butlletí Oficial de la Província .
b) Documentació que cal presentar: la que detalla el plec de clàusules.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Borredà.
Domicili: Plaça Major, 14.
Població i codi postal: 08619-Borredà
d) Model de proposició: figura transcrit al plec de clàusules

4. Obertura de les ofertes:
a) Domicili: Plaça Major, 14
b) Població: Borredà
c) Data: dilluns, dimecres o dissabte següent al de l’acabament del termini assenyalat per a la presentació de proposicions.
d) Hora: 12 hores

Borredà, 16 de setembre de 2009
L’ALCALDEJoan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?