Saturday, May 02, 2009

 

PLEC CLÀUSULES U.A. NÚM. 1

AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
1
Plec de clàusules administratives particulars per a contractes d’obres
Procediment negociat amb publicitat
1. Objecte del contracte: El contracte tindrà com a objecte l’execució de
l’obra: PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 1 DE CAL
GALL
CPV: no supera umbrals comunitaris.
2. Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte:
Mitjançant l’execució del contracte a què es refereix aquest Plec de clàusules
administratives particulars se satisfà la necessitat següent:
Realitzar les obres d’urbanització de la unitat d’actuació 1 de cal Gall d’acord
amb el projecte aprovat.
3. Pressupost base de licitació
a) El pressupost màxim de licitació té un import de: 963.767,90
b) De la quantitat anterior, correspon en concepte d’Impost sobre el Valor
Afegit: 132.933,50 euros.
4. Aplicació pressupostària
La despesa derivada d’aquesta contractació Iva Inclòs es farà efectiva amb
càrrec a la partida 511/60000 del pressupost vigent de l’ajuntament de
Borredà pel 2009
5. Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter
contractual
Sens perjudici del que es disposa amb caràcter general per als contractes de
les corporacions locals, el contracte es regirà per les normes següents:
− Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
− Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò
que no s’oposi a la Llei 30/2007.
A més d’aquest plec tindran caràcter contractual els documents següents:
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
2
− Les Normes subsidiàries de Planejament de Borredà aprovades per la
Comissió Durbanisme el 18/9/2002 i publicades al DOGC 3589 de data
7/4/2003.
− El projecte d’urbanització aprovat.
− El projecte de reparcel.lació i estudi de detall aprovats.
− El programa de treball acceptat per l’òrgan de contractació.
− Els quadres de preus.
− El document en què es formalitza el contracte.
6. Termini d’execució
El termini d’execució del contracte serà de 12 mesos a comptar des de la
signatura de l’acta de comprovació i replanteg.
7. Tramitació de l’expedient i Procediment d’adjudicació
El contracte es tramita de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es dura a terme mitjançant:
- El procediment negociat amb publicitat perquè està inclòs en els supòsits
previst en l’article 155 d) i161.2 de la Llei de contractes del sector públic
8. Import màxim de les despeses de publicitat de licitació del
contracte que ha d’abonar l’adjudicatari
L’adjudicatari està obligat a satisfer les despeses de publicitat de la licitació
fins a un import de: 6000 €
9. Despeses a abonar en cas de renúncia o desistiment
En cas de renúncia o desistiment, es compensarà a cadascun dels licitadors
per les despeses en què hagués incorregut.
10. Classificació exigible
Els licitadors hauran d’acreditar que estan classificats en els grups, subgrups
i categories següents:
Grup: E Subgrup: E01 Categoria: D
Grup: G Subgrup: G06 Categoria: D
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
3
11. Garanties exigibles
− Provisional. Els licitadors hauran de presentar una garantia provisional
per un import del 3% del pressupost base de licitació exclòs l’Impost
sobre el Valor Afegit.
− Definitiva. El licitador que resulti adjudicatari provisional del contracte
haurà de prestar una garantia del 5% de l’import de l’adjudicació del
contracte, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit.
12. Presentació de sol·licituds de participació
Els empresaris que vulguin participar en la licitació ho hauran de sol·licitar
dins el termini de 20 dies a partir de la publicació de l’anunci, per mitjà d’un
escrit al qual acompanyaran la documentació següent, que haurà de reunir
els requisits d’autenticitat previstos en les lleis:
1º) Documents acreditatius de la personalitat jurídica. Els
empresaris individuals, còpia autèntica del DNI; els empresaris
persones jurídiques, l’escriptura o els documents en els quals consti la
constitució de l’entitat i els estatuts pels quals es regeix, degudament
inscrits en el Registre Mercantil o en el que correspongui.
La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals
d’Estats membres de la Unió Europea s’acreditarà per la seva
inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat
on estan establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració
jurada o un certificat, en els termes que s’estableixin
reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries
d’aplicació.
La resta d’empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat
d’obrar amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a
l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit territorial de la
qual estigui el domicili de l’empresa.
2º) Documents acreditatius de la representació. Quan la
sol·licitud i, si escau, la proposició no estigui signada pels licitadors,
s’haurà d’incloure el poder atorgat a favor de la persona o persones
que subscriguin la proposició juntament amb una còpia autèntica del
document nacional d’identitat de l’apoderat o els apoderats.
3º) Document acreditatiu de no incórrer en prohibicions de
contractar, que inclourà la manifestació d’estar al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la
justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi de presentar, abans de
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
4
l’adjudicació definitiva, per l’empresari a favor del qual es vagi a
efectuar aquesta.
Les empreses comunitàries, no espanyoles, podran acreditar que no
incorren en prohibicions de contractar mitjançant els certificats de
classificació o documents similars que acreditin la seva inscripció en
llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar establertes pels
Estats membres de la Unió Europea o mitjançant certificació emesa
per organismes que responguin a les normes europees de certificació
expedides de conformitat amb la legislació de l’Estat membre en què
estigui establert l’empresari. Aquests documents hauran d’indicar les
referències que han permès la inscripció de l’empresari en la llista o
l’expedició de la certificació, així com la classificació obtinguda.
4º) Documents acreditatius de la classificació. Quan sigui exigible
la classificació del contractista, s’inclourà el certificat que acrediti que
l’empresa licitadora està classificada en els termes exigits en aquest
plec.
Les empreses que estiguin pendents d’obtenir la classificació hauran
d’aportar el document acreditatiu d’haver presentat la sol·licitud
corresponent per a això, i hauran de justificar que han obtingut la
classificació exigida en el termini previst per a l’esmena de defectes o
omissions en la documentació.
La falta o insuficiència de la classificació no es podrà suplir mitjançant
la integració de la solvència amb mitjans externs.
Quan l’acreditació de la personalitat i classificació de l’empresa es faci
mitjançant certificat d’un registre Oficial de Licitadors i empreses
classificades previst en l’art. 72. 2 de la llei o mitjançant certificat
comunitari de classificació d’acord amb l’art. 73 s¡haurà d’acompanyar
d’una declaració responsable del licitador en la que manifesti que les
circumstancies contingudes en el corresponent certificat no han
canviat. Aquesta manifestació es reiterarà en el moment que es
formalitzi el contracte.
6º) Documentació addicional exigida a totes les empreses
estrangeres. Les empreses estrangeres, en els casos en què el
contracte s’executi a Espanya, hauran de presentar una declaració de
sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o
indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
7º) Domicili. Tots els licitadors hauran d’assenyalar un domicili per a
la pràctica de notificacions. Aquesta circumstància podrà ser
complementada indicant una adreça de correu electrònic i un número
de telèfon i fax.
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
5
Les sol·licituds de participació es presentaran en la forma i amb els
requisits establerts en les clàusules 14, 15 i 16 d’aquest plec.
13. Invitació per presentar ofertes
Finalitzat el termini per al a sol·licitud de participació, L’òrgan de
contractació, una vegada examinades les sol·licituds de participació i verificat
el compliment de les condicions de solvència, invitarà mitjançant
comunicació escrita les empreses candidates que no hagin estat rebutjades a
presentar les seves ofertes, i indicarà el lloc de presentació i el termini per
fer-ho, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 de la Llei. A la
comunicació escrita cal acompanyar el projecte i aquells documents que, si
escau, descriguin l’obra a executar i que siguin necessaris per a la
presentació de tal oferta.
14. Forma en què s’han de presentar les ofertes
Els empresaris invitats a la licitació presentaran les seves ofertes en tres
sobres numerats correlativament.
A. SOBRE NÚMERO 1. Contindrà, de conformitat amb el que disposa
l’article 130 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, la documentació
detallada en la clàusula 13 d’aquest plec i la següent, que haurà de
reunir els requisits d’autenticitat previstos en les lleis:
1º) Relació numerada de la documentació inclosa amb
indicació de les següents dades identificatives: nom i
cognoms de la persona de contacte, adreça postal i
electrònica, telèfon i fax del licitador
2º) Document de compromís de constituir una unió
temporal d’empreses (UTE). En els casos en què diversos
empresaris concorrin agrupats en unió temporal, hauran
d’aportar, a més a més, un document, que podrà ser privat, en
el qual, per al cas de resultar adjudicataris, es comprometin a
constituir-la. Aquest document haurà d’estar signat pel
representant de cadascuna de les empreses i s’hi expressarà la
persona que designen com a representant de la UTE davant
l’Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així
com la participació que correspon a cadascun d’ells en la UTE.
2º) Document constitutiu de la garantia provisional o
resguard acreditatiu de la seva constitució, quan s’hagi exigit.
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
6
B. SOBRE NÚMERO 2. Contindrà l’oferta econòmica en la qual
s’expressarà el preu d’execució del contracte i hi ha de figurar com a
partida independent l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (Afegir
un annex I amb el model de la proposició econòmica).
En aquest mateix sobre s’inclouran els documents relatius als criteris
de valoració, diferents del preu, que s’hagin d’avaluar mitjançant
l’aplicació d’una fórmula. En particular s’hi hauran d’incloure els
següents: (S’enumeraran els documents exigits segons les
característiques del contracte a celebrar)
La documentació per a les licitacions es presentarà en sobres tancats,
identificats, a l’exterior, amb indicació de la licitació a què concorrin i signats
pel licitador o la persona que el representi i indicació del nom i cognoms o
raó social de l’empresa. A l’interior de cada sobre es farà constar en un full
independent el seu contingut, enunciat numèricament.
Els sobres es presentaran a les dependències o oficines designades en
l’anunci del contracte. Al presentador se li donarà, una justificació en el qual
constarà el nom del licitador, la denominació de l’objecte del contracte i el
dia i l’hora de la presentació.
De la mateixa manera, les ofertes podran ser presentades per correu. En
aquest cas, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament
a l’oficina de Correus i, el mateix dia, anunciar a l’òrgan de contractació la
remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama.
Sense la concurrència d’ambdós requisits, la documentació no serà admesa
si l’òrgan de contractació la rep després de la data i hora de la finalització del
termini assenyalat en l’anunci.
Tanmateix, transcorreguts deu dies després de la data indicada sense que
s’hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
15. Requisits de les ofertes
Les ofertes dels interessats s’hauran d’ajustar al que preveu el plec de
clàusules administratives particulars, i la seva presentació suposarà
l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat
d’aquestes clàusules o condicions, així com del projecte i del plec de
prescripcions tècniques, sense cap excepció o reserva.
Les ofertes seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin aquest
caràcter fins al moment en què s’hagi de procedir a la seva obertura en
públic.
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
7
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició, sense perjudici de
l’admissibilitat de variants o millores quan així s’autoritzi.
Tampoc no podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ja
ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció
d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes que
hagi subscrit.
16. Qüestions objecte de negociació. Criteris per a l’adjudicació del
contracte: La negociació i valoració que s’hagi de celebrar als efectes del
que disposa l’article 162 versarà sobre els aspectes de caràcter econòmic i
tècnic del contracte següents:
• Criteris de valoració, diferents del preu.
Preu d’execució (fins a 20 punts)
Valoració tècnica de la proposta (fins a 8 punts)
Obres fetes anteriorment de característica semblants (fins a 15 punts)
Terminis d’abonament de les certificacions (fins a 5 punts)
Termini d’execució (fins a 4 punts)
Augment Termini de garantia de l’obra (fins a 15 punts) l’ampliació màxima
del termini admès serà de 4 anys ( 5 anys de garantia total).
Solucions tècniques que milloren el projecte aprovat (fins a 5 punts)
Mitjans tècnics i personals propis de l’empresa (fins a 8 punts)
Acceptació del cobrament de les obres amb parcel·les ( fins a 20 punts)
Total màxim punts: 100 punts.
17. Criteris per a la consideració que l’oferta conté valors anormals o
desproporcionats
Es considerarà que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats en els
casos següents:
Sempre que el preu ofert sigui inferior en un 10% a la mitjana del total dels
oferts. (Es pot establir qualsevol altre criteri d’estimació del valor anormal o
desproporcionat. Amb independència del preu, es poden tenir en compte
altres criteris objectius per determinar el caràcter d’anormal o
desproporcionat de l’oferta)
18. Confidencialitat
Sense perjudici de les disposicions de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als
candidats i als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de
la informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial respecte
als secrets tècnics o comercials i als seus aspectes confidencials. Els òrgans
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
8
de contractació no podran divulgar aquesta informació sense el seu
consentiment.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de
l’execució del contracte a la qual s’hagués donat aquest caràcter en els plecs
o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada
com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del
coneixement d’aquesta informació, tret que els plecs o el contracte
estableixin un termini més llarg.
19. Revisió de preus
Per aplicació del que disposa l’article 77.1 de la Llei en relació amb la
clàusula 6, no hi ha revisió de preus.
20. Obertura de la documentació i de les ofertes
a) Per a la qualificació dels documents i l’examen i la valoració de les ofertes,
l’òrgan de contractació, designarà les persones que compondran la mesa de
contractació de conformitat amb el que estableix la disposició addicional
segona, apartat 10, de la Llei de contractes del sector públic. El nombre total
no podrà ser inferior a 3 i exercirà de secretari un funcionari de la
corporació.
La qualificació de la documentació presentada a què es refereix l’article
130.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
s’efectuarà per la mesa de contractació constituïda a aquest efecte el dilluns
o dimecres següent a la finalització del termini per la presentació de les
ofertes a les 12 hores del matí i a la sala de plens de l’ajuntament. El
president ordenarà l’obertura dels sobres que la continguin, i el secretari
certificarà la relació de documents que figurin en cadascun d’ells.
b) Si la mesa de contractació observés defectes o omissions esmenables en
la documentació que s’inclou en el sobre núm. 1, ho comunicarà verbalment
als interessats, sense perjudici que aquestes circumstàncies es facin
públiques a través d’anuncis de l’òrgan de contractació, i es concedirà un
termini no superior a tres dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin o
esmenin davant la mateixa mesa de contractació.
De les actuacions es deixarà constància en l’acta que necessàriament s’haurà
d’estendre.
c) Una vegada qualificada la documentació diferent de la que es va
acompanyar la sol·licitud de participació, i esmenats, si escau, els defectes o
omissions de la documentació presentada, la mesa declararà admesos a la
licitació els licitadors que hagin acreditat el compliment dels requisits previs
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
9
indicats en l’article 130 de la Llei, i es farà una declaració expressa dels
rebutjats i de les causes del seu rebuig.
En el mateix acte la mesa de contractació designarà dia i hora per l’acte
públic d’obertura de les ofertes ( sobres 2 i 3) que es comunicarà a tots els
licitadors.
d) Una vegada fetes aquestes actuacions, l’acte públic d’obertura de les
ofertes se celebrarà al lloc i el dia que prèviament s’hagi assenyalat, i en el
seu desenvolupament s’observaran les formalitats previstes en l’article 83
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
Quan en l’adjudicació s’hagin de tenir en compte diversos criteris de
valoració de les ofertes, abans de començar l’acte públic en què s’obriran les
ofertes econòmiques, es llegirà la valoració dels aspectes tècnics de les
ofertes.
La mesa de contractació aixecarà acta i previ a l’adjudicació provisional que
ha d’efectuar l’òrgan de contractació podrà requerir informes tècnics
oportuns i reunir-se les vegades que cregui oportú abans d’efectuar una
propsota d’adjudicació d’acord amb el que estableix l’art. 134 i 135 de la
LCSP.
21. Adjudicació provisional i definitiva
L’adjudicació provisional s’acordarà per l’òrgan de contractació en resolució
motivada en la qual es concretaran i fixaran els termes definitius del
contracte i es publicarà de conformitat al que estableixen els articles 42 i
135.3 de la Llei de contractes del sector públic.
En tot cas, l’adjudicació provisional dels corresponents contractes s’haurà
d’efectuar en el termini màxim de 20 dies naturals, comptats des que finalitzi
el termini de presentació d’ofertes.
Perquè l’adjudicació provisional sigui elevada a definitiva, l’adjudicatari haurà
de presentar la documentació següent:
− Declaració responsable de no incórrer en prohibicions de
contractar, que, a més, inclourà la certificació d’estar al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
− Resguard de la garantia definitiva i, si escau, de la garantia
complementària exigida. Quan així s’admeti en el quadre de
característiques, la constitució d’aquestes garanties es podrà
acreditar per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
− Quan s’exigeixi expressament, d’acord amb el que disposa
l’article 53.2 de la Llei, la documentació acreditativa que
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
10
l’adjudicatari disposa dels mitjans materials i personals que
específicament hagi d’adscriure a l’execució del contracte.
L’adjudicació provisional s’haurà d’elevar a definitiva mitjançant una
resolució motivada dins els cinc dies hàbils següents a aquell en què expiri el
termini establert en l’article 135.4, paràgraf primer.
Quan els licitadors hagin concorregut en unió temporal d’empreses, s’haurà
d’aportar l’escriptura de constitució abans de la formalització del contracte.
Igualment, quan s’exigeixi a l’adjudicatari que concerti algun tipus
d’assegurança, s’haurà d’aportar-se la pòlissa corresponent abans de la
formalització del contracte.
22. Responsable del contracte, direcció de l’obra i delegat de l’obra
L’òrgan de contractació podrà designar una persona responsable del
contracte de conformitat amb el que estableix l’article 41 de la Llei de
contractes del sector públic.
El director d’obra que designi l’òrgan de contractació exercirà les funcions de
direcció, inspecció, comprovació i vigilància necessàries per a la correcta
execució de l’obra contractada. El director de les obres podrà ser ajudat pel
personal que l’òrgan de contractació designi.
El delegat d’obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat, amb
experiència acreditada en obres de característiques similars a les que són
objecte d’aquest contracte.
23. Comprovació del replanteig i programa de treballs
En el termini de quinze dies com a màxim, comptats a partir de la data de
formalització del contracte, s’haurà de realitzar el replanteig i estendre’s
l’acta relativa al mateix.
L’adjudicatari haurà de presentar un programa de treballs perquè sigui
aprovat per l’òrgan de contractació. Aquest programa s’haurà de presentar
en un termini no superior a quinze dies des de la formalització del contracte i
desenvoluparà el presentat amb la seva proposició, que no podrà modificar
cap de les condicions contractuals. A la vista d’aquest, l’òrgan de
contractació resoldrà sobre la seva aplicació, i s’incorporarà al contracte.
24. Pla de seguretat i salut en el treball
En el termini de quinze dies naturals des de la notificació de l’adjudicació
definitiva, el contractista presentarà el Pla de seguretat i salut en el treball a
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
11
l’òrgan de contractació, que serà informat en el termini de cinc dies naturals
sobre la procedència de la seva aprovació.
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut en
el treball serà d’un mes des de la signatura del contracte. Si, perquè el
contractista incompleix els terminis indicats en el paràgraf anterior, no fos
possible començar les obres quan es rep l’autorització per al seu inici, no
podrà reclamar cap ampliació de termini per aquest motiu.
25. Terminis
L’adjudicatari estarà obligat a complir el termini total fixat per a la realització
del contracte, així com els terminis parcials que, si escau, s’haguessin
establert, que començaran a comptar per a l’adjudicatari a partir del dia
següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
26. Règim de pagaments
El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs
efectuats que s’abonaran de conformitat amb el que estableixen els articles
200 i 215 de la Llei de contractes del sector públic, i els articles 147 i
següents del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
27. Penalitats
S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes
previstes a continuació:
a) Per incompliment de les condicions especials d’execució:
L’incompliment de qualsevol de les condicions especials establertes en
el plec serà motiu d’imposició al contractista de les següents penalitats:
- Com a regla general, la quantia serà l’1% de l’import
d’adjudicació, a no ser que, de forma motivada, l’òrgan de
contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas la quantia podrà ascendir fins a un 5% o fins el
màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració de
l’incompliment es podrà tenir en compte per a valorar la
gravetat del mateix.
- Es faran efectives deduint-les de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al
contractista, o sinó sobre la garantia, d’acord amb el que
disposa l’article 196.8 de la LCSP.
El compliment, per part de l’adjudicatari, de les condicions especials
d’execució podran ser verificades per l’òrgan de contractació en
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
12
qualsevol moment de l’execució del contracte i en tot cas, es
comprovarà en el moment de la recepció de les obres.
Quan l’incompliment es refereixi a la contractació de personal en els
termes indicats en la clàusula anterior, serà considerada com una
infracció molt greu als efectes del que preveu l’article 102.2 de la
LCSP sempre que l’incompliment suposi una contractació de nova mà
d’obra que no es trobi en situació d’atur superior al 50% del total de la
contractada com a nova.
b) Per compliment defectuós: S’imposaran penalitats per compliment
defectuós en els següents casos:
- Si en el moment de la recepció les obres no es troben en
condicions de ser rebudes per causes imputables al contractista.
- Com a regla general, la quantia serà l’1% de l’import
d’adjudicació, a no ser que, de forma motivada, l’òrgan de
contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas la quantia podrà ascendir fins a un 5% o fins el
màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració de
l’incompliment es podrà tenir en compte per a valorar la
gravetat del mateix.
- En tot cas, la imposició de les penalitats no eximeix el
contractista de la seva obligació que legalment li pertoca pel
que fa a la reparació dels defectes.
c) Per incompliment dels criteris d’adjudicació. S’imposaran al
contractista penalitats per incompliment dels criteris d’adjudicació en
els següents termes:
- Si, durant l’execució del contracte o en el moment de la
recepció, s’aprecia que per causes imputables al contractista, no
s’ha complert algun o alguns dels compromisos assumits en la
seva oferta, especialment els relatius al volum de mà d’obra a
utilitzar en l’execució del contracte.
- Per considerar que l’incompliment afecta a un criteri
d’adjudicació serà precís que quan es descompti un 25% de la
puntuació obtinguda pel contractista en el criteri d’adjudicació
incomplert, en resulti que la seva oferta no hauria estat la més
ben valorada.
- Com a regla general, la quantia serà l’1% del pressupost del
contracte, a no ser que, de forma motivada, l’òrgan de
contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en
que llavors la quantia podrà ascendir fins a un 5% o fins el
màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en
l’incompliment es podrà tenir en compte per a valorar la
gravetat del mateix.
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
13
d) Per demora. Quan el contractista, per causes que li siguin imputables,
hagi incorregut en demora, tant en relació amb el termini total com en
relació als terminis parcials establerts, s’aplicarà el que disposa l’article
196 de la LCSP en relació a la imposició d’aquestes penalitats.
28. Subcontractació
El contractista podrà subcontractar parcialment l’execució de l’obra fins a un
límit del 30%.
La subcontractació es regirà pel que disposa la Llei de contractes del sector
públic (articles 210 i 211) i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció.
En tot cas, i de conformitat amb el que disposa l’article 9.5 del Reial decret
llei 9/2008, de 28 de novembre, els contractistes hauran d’abonar als
subcontractistes el preu pactat per les prestacions la realització de les quals
els hagin encomanat en el termini màxim de trenta dies naturals, computat
des de la data d’aprovació pel contractista principal de la factura emesa pel
subcontractista o subministrador.
Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació
establertes en l’article 210.2 de la Llei de contractes del sector públic o el
límit màxim especial establert per a la subcontractació s’imposarà la
penalitat regulada en l’article 210.3, amb subjecció al següent:
− Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al
contractista, o sobre la garantia, de conformitat amb l’article 196.8
de la LCSP.
− Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l’import del
subcontracte, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació
estimi que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas podrà
arribar fins a un 10% o fins al màxim legal del 50%,
respectivament. La reiteració en l’incompliment es podrà tenir en
compte per valorar la gravetat.
29. Compliment del contracte
La recepció del contracte es regirà pel que estableixen l’article 218 de la Llei
de contractes del sector públic i els articles 163 i següents del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Al temps de la recepció es comprovarà, en particular, el compliment pel
contractista de les obligacions següents:
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
14
1ª) El desembarassament final de les obres. El contractista ha d’haver
restituït a la seva situació inicial les zones afectades per les obres i no
ocupades per elles.
2ª) El compliment no defectuós del contracte
3ª) El compliment dels criteris d’adjudicació.
4ª) El compliment de les condicions d’execució.
Durant l’execució del contracte, l’empresa adjudicatària informarà l’òrgan de
contractació mitjançant la presentació de la corresponent declaració
acreditativa dels llocs de treball creats, així com de les altes de nous
treballadors i de les baixes que es produeixin.
30. Resolució del contracte
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen
els articles 205 a 208 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb
caràcter específic, en relació al contracte d’obres, pel que estableixen els
articles 220 a 222 de la mateixa llei, així com també pels articles 109 a 113 i
172 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
En particular es considerarà causa de resolució del contracte l’incompliment
de la condició d’execució establerta a la clàusula 29 , primer paràgraf quan
sigui considerat com a molt greu, segons s’estableix en l’últim paràgraf de la
clàusula 30.a.
En tot cas, quan procedeixi la resolució del contracte per causa imputable al
contractista s’estarà al que disposa l’article 208.4 de la Llei.
31 Termini de garantia
El termini de garantia serà de 1 any i començarà a partir de la data de
recepció.
La garantia podrà ser objecte de millora fins a l’ampliació de 4 anys. En total
5 anys de garantia.
Durant aquest termini s’aplicarà el que estableix l’article 167 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques pel que fa a
les obligacions del contractista, així com pel que fa a la facultat de
l’Administració de, en cas d’incompliment, executar a costa d’aquell els
treballs necessaris per a la conservació de l’obra.
AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
15
Totes les despeses que s’ocasionin per la conservació de les obres durant el
període de garantia seran a compte del contractista, que no tindrà dret a cap
indemnització per aquest concepte. S’exceptuen els danys ocasionats a l’obra
por força major, que seran suportats per la corporació, si bé aquesta tindrà
la facultat d’exigir al contractista que realitzi les obres de reparació.
32. Liquidació
Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la clàusula anterior, es
procedirà a la liquidació del contracte de conformitat amb el que disposa
l’article 179 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
33. Jurisdicció
Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del
contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per
a la seva resolució posaran fi a la via administrativa i podran ser impugnats
davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
Diligència- per fer constar que el present plec ha estat aprovat inicialment per Junta de
Govern Local de data 18 d’abril de 2009.
La Secretaria acctal.
Borredà, abril 2009.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?