Monday, July 28, 2008

 
DECRET D’ALCALDIA
d’aprovació definitiva del projecte de reparcel•lació i urbanització de la UA 1 Cal Gall del terme municipal de Borredà.

Borredà, 19 de juliol de 2008

Antecedents:

En data 26/05/2007 es va iniciar per decret d’alcaldia l'expedient de reparcel•lació de la UA1 CAL GALL de conformitat amb el que estableix l'article 119 del Decret 1/2005.

En data 12/06/2007es publica al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 143 i al diari Regio7 de data 5 de juliol de 2007, l'inici de l'expedient de reparcel•lació. S’envien notificacions individuals als propietaris i titulars de drets, inclosos a la unitat reparcel•lable.

En compliment del decret d’alcaldia es sol•licita d’ofici al Registre de la Propietat les corresponents certificacions de titularitats i càrregues de totes les finques incloses dins l’àmbit de Can Gall, i la pràctica de la nota marginal a cada finca afectada. Es requereix mitjançant notificacions individuals als propietaris i titulars dels drets afectats per la reparcel•lació per tal que exhibeixin els títols que posseeixin i declarin la situació jurídica que coneguin i afecti les seves finques (de caràcter registral: hipoteques, servituds, etc. i no registrals: arrendaments, servituds, càrregues gravàmens, etc.).

Finalitzats els tràmits anteriors l'àrea d'infraestructures, urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona presenta el projecte de reparcel•lació i urbanització de la unitat d'actuació 1 cal Gall per signat per BMA Bufete de Mier Abogados.

En data 26/09/2007 s’emet informe favorable per part del tècnic municipal Sr. Josep Vilaseca Potrony.

En data 17/10/2007 es procedeix per decret d’alcaldia a l’aprovació inicial del projecte de reparcel•lació i d’urbanització de la UA1 CAL GALL.

Es sotmet a informació pública mitjançant inserció de l'anunci al BOP de Barcelona núm. 260 de data 30/10/2007, al DOGC núm. 5000 de data 02/11/2007, a al diari Regio7 de data 03/11/2007 i notificacions personals.

Durant el termini d'exposició pública es varen presentar al•legacions per part de la Sra. Maria Aymerich Pedrós (RE 379, data 29-11-2007), per part la Sra. Montserrat Rossiñol i Vilalta, (RE 391, de data 3-12-2007), per part del Sr. Josep Rota i Serra (RE 376, de 28-11-2007) i per part del Sr. Francesc Lacasa Lobera, (RE 392, de data 3-12-2007).

En data 18 de desembre de 2007, el tècnic municipal, sr. Vilaseca, emet informe sobre les al•legacions presentades.

En data 13 de febrer de 2008 l’equip redactor del projecte emet informe en el sentit de d’estimar algunes de les al•legacions i desestimar totes les altres. Es procedeix a redactar un text refós que reculli les emenes introduïdes per les al•legacions acceptades

En data 1/04/2008 el tècnic municipal sr. Vilaseca, emet informe sobre el text refós presentat, en el sentit de resoldre les al•legacions, concedir el termini d’un mes per tal que es puguin presentar propostes alternatives i fonamentades signades per tots els propietaris i deixar en suspens l’aprovació definitiva.

En data 2/04/2008 es dicta decret de resolució de les al•legacions presentades al projecte d’urbanització i reparcel•lació de la UA CAL GALL, en base als informes emesos, es rectifica el projecte de reparcel•lació amb la formulació del text d’acord amb l’estimació de les al•legacions presentades, i es dona un termini addicional d’un mes per presentar propostes alternatives signades per tots els propietaris deixant en suspens l’aprovació definitiva. Es remet notificació personal als afectats i còpia del text refós i documentació complementària.

Durant el termini addicional concedit per decret d’alcaldia de data 2 d’abril de 2008 es presenta:

DATA TITULAR CONCEPTE
05/05/2008
RE125 Maria Aymerich Padros Recurs de reposició contra la resolució de les al.legacions.
05/05/2008
RE 127 Josep Rota Serra Recurs de reposició contra la resolució de les al.legacions.
10/05/2008
RE 136 Montserrat Rosiñol Vilalta Recurs de reposició contra la resolució de les al.legacions.
05/05/2008
RE 126 Montserrat Rosiñol, Josep Rota i Maria Aymerich Escrit de manifestacions i proposta d’adjudicació de les finques.

En data 09/04/2008 s’envia còpia del text refós a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, posant en coneixement l’herència jacent del Sr. Ripoll. En data 10/05/2008 es completa la informació tramesa al TSJC, en resposta al seu requeriment.

En data 7/05/2008 i 9/05/08 el tècnic municipal Sr. Vilaseca, emet informe sobre els recursos de reposició presentats, en el sentit de desestimar-los i sobre l’escrit de manifestacions presentat amb RE:126 en el sentit de concedir un últim termini de 20 dies per tal que es puguin posar d’acord totes les propietats afectades per l’àmbit d’actuació.

En data 02/06/2008 té entrada en el registre de l’ajuntament escrit de la Fiscalia del TSJC en el que ens posen en coneixement que assumeixen la representació de D. Pedro Ripoll Mauri, en l’expedient de reparcel•lació del a Unitat d’Actuació fins que finalitzi la tramitació de la declaració d’hereus.

En data 04/06/2008 l’equip redactor del Projecte de reparcel•lació emet informe proposant la desestimació de les al•legacions i dels recursos de reposició interposats, informe sotmès a la deguda consideració dels serveis tècnics i jurídics municipals.

En data 16/06/2008 es concedeix mitjançant notificació personal, un últim termini addicional i improrrogable de 20 dies als únics efectes que es presenti una alternativa fonamentada i signada per totes les propietats afectades, atès que la presentada en data 5/5/2008, només estava signada per algunes propietats.

Transcorregut el termini addicional, es presenta en data 12/7/2008 i RE 234, un escrit signat pel Sr. Rota i la Sra. Rossinyol ratificant l’escrit de data 2/5/2008, adjuntant còpia de l’escrit enviat per ells a la fiscalia del TSJC i sol•licitant:
- Que s’atengui la proposta de l’escrit de data 2/5/2008.
- Que es respectin els principis de legalitat administrativa, bona fe i confiança legítima i que el projecte de reparcel•lació respongui a una justa distribució de càrregues i beneficis
- Que es resolguin els recursos de reposició interposats.

Pel que fa a les manifestacions contingues en el citat escrit s’ha de fer constar que:
- Només està firmat pel Sr. Rota i la Sra. Rosiñol.
- L’ajuntament ha donat un termini addicional de 20 dies a totes les propietats, inclosa la fiscalia del TSJC, posant en coneixement la presentació d’una proposta per part d’alguns propietaris i als únics efectes d’obtenir acord unànime.
- Que l’ajuntament no manté ni ha mantingut cap posició de major benefici en detriment dels drets i interessos de cap de les propietats i que s’ha limitat a la tramitació d’un projecte redactat per un equip extern. I que ha donat el mateix tràmit a totes les propietats per tal de facilitar acords amb igualtat a totes les parts.
- Pel que fa al pagament dels costos de la urbanització mitjançant solars, ja s’ha contestat en anteriors escrits i en els informes.

Finalment en data 19/7/2008 s’emet certificat de l’ajuntament fent constar, que un cop finalitzat el termini addicional de 20 dies, concedit a tots els afectats per la UA 1 CAL GALL, NO S’ha presentat cap proposta fonamentada i signada per la totalitat de les propietats afectades, que pugui ser presa en consideració.

Atès que l'aprovació del projecte de reparcel•lació i urbanització és competència de l'alcalde d'acord amb l'art. 21 j de la Llei de Bases de Règim Local.

Vist el procediment per l'aprovació dels projectes de reparcel•lació establert en l'art.113 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme i l'art. 23.1 b) del reglament de la Llei d'Urbanisme, així com el procediment per l’aprovació dels projectes d’urbanització que estableixen els articles 110 del Reglament de la Llei d’Urbanisme en concordança amb els articles 113 i 87 del Text Refós de la citada llei.

Finalitzats els terminis d’informació pública i concedits per part de l’ajuntament i vistos els últims informes emesos pel tècnic municipal Sr. Vilaseca en dates 7 i 9 de maig i especialment l’informe jurídic de l’equip redactor de data 4/6/2008

RESOLC

Primer.- Resoldre el recurs de reposició presentat per Maria Aymerich Padrós en base al punt 1.1 de l’informe jurídic que s’adjunta .

Segon.- Resoldre el recurs de reposició presentat per Josep Rota i Serra en base al punt 1.2 de l’informe jurídic que d’adjunta.

Tercer.- Resoldre el recurs de reposició presenta per Montserrat Rosiñol Vilalta en base al punt 1.3 de l’informe jurídic que d’adjunta.

Quart.- Desestimar l’escrit de manifestacions presentat per Maria Aymerich, Josep Rota Serra i Montserrat Rosiñol en data 5 de maig de 2008 i RE 126, en base al punt 1 de l’informe que s’adjunta.

Cinquè.- Desestimar l’escrit presentat en data 12/7/2008 i re 234, per tractar-se d’una ratificació del presentat en data 5 de maig i desestimat en el punt anterior i perquè tal i com es va fer constar en l’escrit de 16 de juny, només es prendrien en consideració les propostes alternatives fonamentada i signades per la totalitat de les propietats afectades.

Sisè.- Aprovar definitivament, de conformitat amb el previst a l’article 113.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, el projecte d’urbanització i el Text refós del projecte de reparcel•lació amb els efectes previstos als articles 121 del text refós de la Llei d’Urbanisme, 153 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i 8 i següents del Real Decreto 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aprova el Reglamento sobre inscripció en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanísitica.

Setè.-Posar de manifest que de conformitat amb allò previst a l’art. 181.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’ajuntament de Borredà, com a administració actuant del projecte de reparcel•lació del sector UA 1 Can Gall subàmbits 1 i 2, executat pel sistema de reparcel•lació, modalitat de cooperació, pot exigir el pagament anticipat de les quotes d’urbanització per l’import corresponent al es despeses previstes per als següents sis mesos.

Vuitè.- Notificar l’acord d’aprovació definitiva a les persones que van formular al•legacions, als propietaris, així coma totes aquelles que figurin com a interessades a l’expedient i publicar el present cord al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, en el tauler d’anunci de l’ajuntament i en un dels diaris de la província de difusió general a la localitat.

Novè.- Acordar l’emissió de la certificació relativa a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel•lació de la Unitat d’actuació 1 Cal Gall de Borredà de conformitat amb el previst als articles 122 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, 152 del seu reglament i 2.2, 6 i 7 del Real Decret 1093/1997, de 4 de Juliol pel qual s’aprova del Reglament sobre inscripció en el registre de la propietat d’actes de naturalesa urbanística.

L’Alcalde,


Joan Roma i Cunill.
En dono fe

La Secretària accidental.
NOTA: pel que fa al peu de recursos:
Contra els punts 1,2 i 3 que esgoten la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la corresponent notificació.

Contra la resta de punts de la resolució es podrà interposar amb caràcter potestatiu Recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes des del dia següent a la recepció de la notificació o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos.

I tot això sense perjudici de la possible interposició d’altres recursos que es considerin oportuns.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?