Monday, July 28, 2008

 
ANUNCI: APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ I D'URBANITZACIÓ DE LA UA 1 CAL GALL DEL TERME MUNICIPAL DE BORREDÀ.
Es fa públic que per decret d’alcaldia de data 23 de juliol de 2008, previs els tràmits oportuns s’han adoptat els acords que es transcriuen a continuació i que es fan públics pel coneixement general i efectes oportuns:
Primer.- Resoldre el recurs de reposició presentat per Maria Aymerich Padrós en base al punt 1.1 de l’informe jurídic que consta en l’expedient .
Segon.- Resoldre el recurs de reposició presentat per Josep Rota i Serra en base al punt 1.2 de l’informe jurídic que consta en l’expedient.
Tercer.- Resoldre el recurs de reposició presenta per Montserrat Rosiñol Vilalta en base al punt 1.3 de l’informe jurídic que consta en l’expedient.
Quart.- Desestimar l’escrit de manifestacions presentat per Maria Aymerich, Josep Rota Serra i Montserrat Rosiñol en data 5 de maig de 2008 i RE 126, en base al punt 1 de l’informe que consta en l’expedient.
Cinquè.- Desestimar l’escrit presentat en data 12/7/2008 i re 234, per tractar-se d’una ratificació del presentat en data 5 de maig i desestimat en el punt anterior i perquè tal i com es va fer constar en l’escrit de 16 de juny, només es prendrien en consideració les propostes alternatives fonamentada i signades per la totalitat de les propietats afectades.
Sisè.- Aprovar definitivament, de conformitat amb el previst a l’article 113.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, el projecte d’urbanització i el Text refós del projecte de reparcel•lació amb els efectes previstos als articles 121 del text refós de la Llei d’Urbanisme, 153 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i 8 i següents del Real Decreto 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aprova el Reglamento sobre inscripció en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanísitica.
Setè.-Posar de manifest que de conformitat amb allò previst a l’art. 181.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’ajuntament de Borredà, com a administració actuant del projecte de reparcel•lació del sector UA 1 Can Gall subàmbits 1 i 2, executat pel sistema de reparcel•lació, modalitat de cooperació, pot exigir el pagament anticipat de les quotes d’urbanització per l’import corresponent al es despeses previstes per als següents sis mesos.
Vuitè.- Notificar l’acord d’aprovació definitiva a les persones que van formular al•legacions, als propietaris, així coma totes aquelles que figurin com a interessades a l’expedient i publicar el present cord al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, en el tauler d’anunci de l’ajuntament i en un dels diaris de la província de difusió general a la localitat.
Novè.- Acordar l’emissió de la certificació relativa a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel•lació de la Unitat d’actuació 1 Cal Gall de Borredà de conformitat amb el previst als articles 122 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, 152 del seu reglament i 2.2, 6 i 7 del Real Decret 1093/1997, de 4 de Juliol pel qual s’aprova del Reglament sobre inscripció en el registre de la propietat d’actes de naturalesa urbanística.
Amb l’advertiment que es podrà interposar els recursos que es descriuen a continuació:
Contra els punts 1,2 i 3 que esgoten la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la corresponent notificació.
Contra la resta de punts de la resolució es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes des del dia següent a la recepció de la notificació, si bé de conformitat amb la disposició addicional 7ª del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, el termini s'amplia en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d'agost. Tanmateix podran interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la corresponent notificació. I tot això sense perjudici de la possible interposició d’altres recursos que es considerin oportuns.
Borredà, 23 de juliol de 2008.
Joan Roma i Cunill
Alcalde.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?