Tuesday, May 06, 2008

 
POTENCIAL TURÍSTIC
En els darrers mesos han aparegut diferents estudis i comentaris sobre l’excel.lent potencial turístic de la comarca, i la millora que representa per aquest sector la nova autovia fins a Berga capital.
Es cert que si fem un repàs als darrers vint anys ens donarem compte de l’enorme salt que hem fet en aquest sector, i tots estarem d’acord que queda encara molt per fer. Es en aquestes perspectives de futur que ara hauríem de concentrar els notres esforços, per veure cap on hem d’encarar el sector , amb la vista posada cap a la qualitat.
Segurament estarem tots d’acord en que l’increment d’establiments de tota mena, cobreix bona part de les necessitats, i tampoc seria bo continuar creixent, en quantitat, sense tenir com a prioritat la qualitat. Es en aquest punt que van encaminades les accions dels organismes municipals i supramunicipals de turisme, de la mà de la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
Hem discutit ja moltes vegades sobre la gestió turística, el planejament, la coordinació i la promoció de la comarca, en el seu conjunt. Des de punts de vista diferents, alguns hem defensat àmbits de gestió diferents, sota una visió conjunta, i perfectament coordinats. Hem de reconéixer que no sempre la bona coordinació ha estat reeixida i una certa sensació de falta de sintonia ha planat sobre les actuacions en matèria turística. Amb tot els resultats , a dia d’avui son força satisfactoris i res ens impedeix replantejar velles posicions , per anar cap a noves fòrmules de gestió, si es demostren més eficients.
La realitat de l’ Alt Berguedà i la del Baix, son força diferents, i durant anys la dinàmica turística de la zona alta ha anat molts passos per endavant de la del Baix. També és cert que a tot arreu hi ha excel.lents reclams turístics.
D’aquí la necessitat de reequilibrar esforços, sense frenar res del que es fa a la part alta, sinó fent córrer més la zona del Baix Berguedà, per oferir un conjunt més equilibrat i harmònic.
I hem de fugir de velles estratègies, poc útils en un món cada vegada més global. La potència cultural i turística de Barcelona és més que evident i reconeguda i estem a poca estona, per autovia d’aquest gran centre. Hem de aprofitar aquesta proximitat per sortir-ne afavorits. No deixem de ser la zona verda d’aquesta gran conglomeració urbana, en la qual tenim paisatge, arquitectura, tranquilitat, cultura, oci, lleure, etc, per oferir a un gran nombre de persones. Es la nostra gran oportunitat.
Crec que en les darreres reunions dels consorcis s’ha anat avançant cap a propostes més concretes, més pràctiques i realistes que temps enrere. S’ha de continuar per aquest camí, mitjançant la estreta unió entre el sector públic i el privat. També en aquestes relacions , les posicions s’han acostat, i la sintonia ha millorat. I és que els anys d’experiència i els resultats obtinguts avalen la direcció que s’ha emprès.
Ara, ja tots tenim clar que el sector turístic és d’una importància cabdal. Que dona molts llocs de treball, crea riquessa per tota la comarca, i pot oferir molt més del que ha donat fins ara. Es qüestió de mimar-lo, i garantir el seu futur. I en aquesta acció tots hi hem de col.laborar. Els serveis, infraestructures i equipaments son essencials, i la bona planificació i coordinació, també. Si cal emprendre algun canvi ,respecte situacions passades, estem disposats a dur-les a terme, a condició que garanteixin un millor funcionament del conjunt.
Joan Roma i Cunill, Conseller de la Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?