Saturday, April 12, 2008

 
BUTLLETÍ PSC – NÚM 5 – ABRIL 2008.

600.000 eur DE LA GENERALITAT.
Les primeres subvencions demanades a la Generalitat comencen a arribar i permetran dur a terme les principals obres previstes en el Pla d’Actuació Municipal per aquest mandat, complint els compromisos establerts en el programa electoral del PSC.
RENOVACIÓ CASC ANTIC – 1A. FASE. La petició feta al Departament de Governació per mitjà del PUOSC , ha donat com a fruit obtenir 403.000 euros, en la proposta inicial. Ara , en el període de exposició pública, presentarem una al·legació demanant arribar als 450.000.
Per aquesta gran obra, hem demanat altres ajuts a la Generalitat ( Direcció General d’ Arquitectura i Paisatge ) i a la Diputació. Dintre de poques setmanes tindrem els resultats d’aquestes peticions i podrem valorar quan començar les obres.
DIPÒSIT NOU A SUBIRÀ. Hem obtingut una subvenció de 84.000 euros del PDR (Pla de desenvolupament rural) del Departament d’ Agricultura, i 21.000 euros de l’ ACA ( Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat). Amb aquests 105.000 euros, ja podem iniciar els tràmits per la adjudicació i execució d’aquesta obra que permetrà disposar d’un nou dipòsit d’aigua de 1.000.000 de litres.
MILLORES NUCLI URBÀ –PONT DE LA SORRA. Hem obtingut una subvenció de 63.000 euros del Departament de Política Territorial, per medi del Pla Comarcal de Muntanya. Aquest ajut permetrà ampliar el camí del nucli, renovar la xarxa d’aigua i asfaltar entrada i camí.
CONDICIONAMENT CAMÍ COBERT –LIMIT PROVINCIAL. Hem aconseguit un ajut de 30.000 euros , per medi del Consell Comarcal, per condicionar l’actual camí del Cobert de Puigcercós fins el límit amb Les Llosses ( 1,1 km.). Les obres es faran conjuntament amb altres camins de la comarca i les gestionarà el propi Consell Comarcal. La previsió és que es duguin a terme en el proper trimestre.

POU NÚM. 3 I ALTERNATIVA TROBADA.
Després de dos anys d’estudis geològics per un tècnic de la Diputació de Barcelona, es va decidir perforar un pou a la zona de Cal Tisoi. Arribats a una fondària de 210 m, sense resultats positius, es va decidir suspendre la perforació i considerar-la negativa. La Diputació s’ha fet càrrec de la totalitat del cost del sondeig, amb el compromís de proposar altres alternatives estudiades.
Abans de procedir a d’altres sondejos, s’ha buscat una alternativa molt interessant i que pot fer-los innecessaris.
Es tracta d’un principi d’acord arribat entre l’Alcalde i el propietari de la finca de Casadejús, el Sr. Ramon Ticó, degut a sondejos fets en aquesta finca amb resultats positius, especialment en un dels dos pous perforats. Un d’aquests pous sembla poder donar un cabal important. D’acord amb el propietari , l’ajuntament farà unes extraccions d’aigua durant uns dies per veure el cabal real, i uns anàlisis per constatar la potabilitat i qualitat de l’aigua.
Si tot es comprova com a positiu, es proposarà signar un conveni entre l’ajuntament i aquest propietari, per tal de poder compartir el pou, i consolidar així un nou abastament pel poble de cara el futur. Aquest seria el pou núm. 3, el qual es podria relligar a la xarxa per mitjà del dipòsit de Campalans que és el més proper. I amb gran facilitat perquè la finca de Casadejús, és una de les beneficiades per la electrificació que l’ajuntament va fer l’any passat en aquesta part nord del terme municipal.
Amb aquesta solució, l’abastament d’aigua al poble quedaria àmpliament coberta per les captacions històriques de la Riera Margansol, Nou fonts, Font de les Mosqueres, i les més recents dels pous Cabanas 1 i Cabanas 2, i als quals afegiríem el pou 3, de Casadejús. Tots en una zona força propera , amb subministrament elèctric, des de fa 1 mes i fàcils de connectar a la xarxa general d’aigua.

DIPÒSIT SANT ESTEVE.
La greu sequera d’aquest any, unida a les previsions de futur i a les peticions d’alguns veïns de la zona de la parròquia de Sant Esteve de Comià ( zona Puigcercós – Pont de Roma), va portar l’ajuntament a estudiar les necessitats i possibilitats de col·laborar en la seva solució.
Es va estudiar la possibilitat d’allargar la xarxa municipal fins allà, però es va descartar per les dificultats tècniques i el cost econòmic. Aleshores ,la alternativa estudiada ha estat posar un dipòsit de 500 m3 sota l’església de Sant Esteve. Un gran dipòsit que estaria alimentat pel pou que té el Càmping Puigcercós, i que permet garantir aigua a tots els futurs usuaris.
Aquest projecte es presentarà a alguna de les convocatòries de subvencions de la Generalitat per poder-lo dur a terme l’any vinent. La previsió inicial és que doni servei a les cases del voltant més proper. Amb tot, la xarxa de distribució ha de ser objecte d’un altre projecte, en el qual hi participi l’ajuntament, els veïns i aportacions d’altres administracions, de manera similar a com s’ha fet la portada d’aigua al sector ponent , o com es va fer a la zona de El Coll – Rocatrencada.

RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS – U.A NÚM. 1
S’han enviat les resolucions a les al·legacions presentades pels propietaris de la U.A núm 1 de Cal Gall, i s’ha obert un darrer termini de 30 dies, perquè els propietaris puguin decidir si en alguns temes es posen d’acord, o no. Passat aquest temps, i en funció dels resultats, es procedirà a aprovar-la definitivament i iniciar els tràmits per la adjudicació i execució de les obres.
Així donarem per tancada la tramitació legal , i es podrà entrar en la darrera fase. La de fer les obres i finalment posar a la venda les 21 parcel·les de que consta.

A PUNT D’ACABAR LES OBRES DE LA U.A NÚM 2
Tothom ja pot veure les darreres obres de la urbanització del Camí de la Roca. En pocs dies quedaran acabades i a punt per poder-s’hi instal·lar qui vulgui.
La empresa promotora es diu Reibeprom i qui estigui interessat en comprar parcel·les pot telefonar al 936803485 o al 636974202.
Aquesta urbanització es composa de 13 parcel·les per vivendes unifamiliars aïllades i 16 parcel·les per vivendes unifamiliars entremitgeres. L’ajuntament rebrà 4 parcel·les , entremitgeres, que posarà a la venda en subhasta pública. Previsiblement es farà la convocatòria el mes vinent, donant un termini de 30 dies per presentar les ofertes.

PETICIÓ CRÈDITS A LA DIPUTACIÓ:
Per acord de la Junta de Govern Local, l’ajuntament va demanar 3 crèdits a la Diputació de Barcelona, per un import total de 150.000 euros. Aquests crèdits van destinats al pagament de despeses per redacció de projectes tècnics, a càrrec de l’arquitecte municipal i indispensables per poder demanar subvencions. També , pel pagament d’una part de les inversions fetes en el sistema de Televisió per cable. El pas del sistema analògic al digital ha comportat unes despeses molt importants, per les quals no es disposava de subvenció.
Ara , s’han demanat subvencions, però al mateix temps un crèdit per pagar una part de les inversions ja realitzades. I per últim, el tercer crèdit ha anat destinat a obres relacionades amb aigua i camins.
Aquests crèdits son al 0% d’interès i a tornar en 10 anys, per la qual cosa son molt interessants per finançar obres municipals. I s’han demanat aquest any, perquè no computaran a efectes d’endeutament fins l’any vinent, en que ja haurem liquidat la totalitat de l’import d’altres crèdits, més antics.
També la nostra previsió és tenir totalment liquidats tots els deutes, per tots els conceptes, provinents de grans obres fetes darrerament, a finals d’aquest any.

FESTA MAJOR 2008.
Moltes persones d’aquí i de fora organitzen les seves vacances en funció dels dies de la Festa Major. Recordem que la Festa Major comença el dissabte dia 16 d’agost i finalitza el dimarts dia 19.
Com ja és tradició des de fa uns vint-i-cinc anys, aquestes festes venen precedides del Campionat de Futbol Sala que organitza el Club Futbol Sala Borredà, i que el divendres dia 15 d’agost, és la festivitat de la Mare de Deu, dia en que la Parròquia també organitza la seva gran festa, oberta a tothom.

PRIMERA HORTA SOLAR.
Fa pocs dies va arribar la darrera de les autoritzacions necessàries per instal·lar la primera horta solar en el nostre terme municipal.
Aquesta horta solar anirà a la finca de la Riera, concretament al Pla de les Mosqueres, i preveu 4 instal·lacions solars fotovoltaiques de 100 KW cadascuna, per tant un total de 400 KW. Durant dos anys s’han tramitat els diferents permisos i autoritzacions davant la Generalitat, amb un resultat favorable en tots els casos.
Amb tots els permisos ja en regla, l'empresa, INYGEN SL, podrà començar d'immediat la instal·lació d'aquesta horta solar i començar a produir energia elèctrica. Aquesta serà la primera de les instal·lacions, i tot sembla indicar que hi haurà altres projectes, tal com passa en altres municipis de la comarca i d'arreu del país.

ADAPTACIÓ A LA LLEI SOBRE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA.
L’ajuntament sol·licitarà, en els propers dies, una subvenció a la Generalitat per tal d’adaptar una part de l’enllumenat públic al que estableix la llei sobre contaminació lumínica. Aquest és el cas de les faroles de la zona nord que seran canviades per altres de similars a les que ja es posaran a les unitats d’actuació 1 i 2.
Es a dir, son faroles que reparteixen la llum de manera diferent a la convencional i redueixin la contaminació lumínica, dintre dels paràmetres establerts per aquesta nova llei.
La previsió és dur a terme aquest canvi l’any vinent, en funció de la subvenció obtinguda de la Generalitat.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?