Wednesday, April 09, 2008

 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Director de Planificació

Borredà, 9 d’ abril de 2008.

En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’ Ajuntament de Borredà
COMUNICA
El seu desacord amb la Resolució MAH/1014/2008 de 1 d’abril, publicada avui en el DOGC núm. 5107, sobre subvencions als ajuntaments per l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en alta.
I és que reiteren uns paràmetres similars als de l’anterior convocatòria pel que fa reserves d’aigua.
Es a dir, els ajuntaments que volen disposar de suficients dipòsits d’acumulació com per garantir uns dies de servei es veuen penalitzats per unes propostes que em semblen totalment desencertades i insuficients .
Imposar com a paràmetre raonable 1,5 dies , per a poblacions de menys de 5.000 habitants, és desconéixer la realitat de municipis de muntanya que necessiten ampliar fins a 5 o 6 dies ,l’aigua en dipòsit, degut a pluges torrencials que poden obligar a tancar captacions durant 1 o 2 dies, o més en funció de la intensitat i durada.
Es cert que existeix el punt 4.6, on es fa referència a alguns casos , degudament justificats, però ja en l’anterior convocatòria la presentació d’una petició de subvenció per un nou dipòsit d’acumulació fou molt penalitzada , obtenint només un 20%.
I es va justificar la necessitat de construir aquell dipòsit com ara voldríem presentar petició per un altre, considerat el darrer per complir amb els paràmetres que al nostre entendre haria de tenir el municipi per estar ben atès.
Però amb aquesta convocatòria correm el mateix perill de considerar que el municipi de Borredà ja disposa de prou aigua en dipòsit i no atendre la petició o concedir una subvenció tant mínima que no permeti completar-la amb fons propis.
Es per tot l’exposat que
SOL.LICITA
La modificació de les futures convocatòries d’ajuts , per tal que els petits municipis, puguin tenir condicions diferents, adaptades a les necessitats reals que presenten, en matèria de dipòsits d’acumulació. I que en la present es faci una interpretació àmplia i adequada per cobrir aquestes obligacions municipals.
I perquè consti signa el present escrit a Borredà el dia 9 d’abril de 2008.
L’ Alcalde-President: Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?