Tuesday, February 19, 2008

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL –19 DE GENER DE 2008.
Em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 19 de gener de 2008 a la sala d’actes de la casa Consistorial, a les 10: 00 hores, sota la següent:

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. ACORD ADHESIÓ PROTOCOL XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PERÍODE 2008-2011
3. ACORD PER LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL EMPRIUS DE L'aJUNTAMENT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
4. DONAR COMPTE DE LES GESTIONS FETES DAVANT L'ACA SOBRE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS (EDAR)
5. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2008-2011
6. PETICIÓ D'AJUT A LA DIRECCIÓ GENERAL D'ARQUITECTURA I PAISATGE AMB DESTÍ A LA REHABILITACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR.
7. PETICIÓ AJUT DINS EL PROGRAMA PER DESENVOLUPAR PROJECTES DE FORMACIÓ EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. (TIC)
8. INFORME INICI SONDEJOS PER TROBAR AIGUA
9. SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA D'INFORMACIÓ SOBRE EL FUTUR DE LA CASETA DE PEONS.
10. DONAR COMPTE DE LES GESTIONS EFECTUADES ENVERS L' AMPLIACIÓ DE LA COBERTURA DE LA BANDA AMPLA A LA ZONA RURAL.


L'Alcalde,
Joan Roma i Cunill
Borredà, 12 de gener de 2008
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2008
Data: 19/01/2008
Caràcter: ordinari
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL 19 DE GENER DE 2008

Borredà, essent les 10 del matí del 19 de gener de dos mil vuit, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència de l’Alcalde en Joan Roma i Cunill, i hi concorren els regidors següents:
Jesús Solanellas i Altarriba
Antonio Velasco Nieto
assistits per la secretària accidental de la corporació na Leonor Escuer Hernandez.
Oberta la sessió i amb la presència de tots els seus membres, es procedeix a conèixer els punts inclosos en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.
Llegida i trobada conforme l’acta de la sessió ordinària de data 15 de desembre, resta aprovada per unanimitat.

2.- ACORD ADHESIÓ PROTOCOL XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PERÍODE 2008-2011

La Diputació, des del període 2000-2003, exerceix la seva funció de cooperació amb els ens locals de la província a través de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ), una iniciativa de suport als municipis en les seves polítiques públiques locals basada en el treball en xarxa i la concertació.

En un context que destaca per la creixent complexitat de les demandes locals, és voluntat de la Diputació de Barcelona aprofundir i ampliar els terrenys d'aquesta col•laboració, potenciant la idea de la concertació com un procés global, per la qual cosa renova el seu compromís amb el món local i estableix un nou Protocol General, que crea el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per al període 2008-2011.
Per tant, per tal de participar en aquesta nova convocatòria de XBMQ pel període 2008 – 2011, de la Diputació de Barcelona, s’acorda per unanimitat,

1.- Adherir-se al Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 de la Diputació de Barcelona, per posteriorment poder presentar les peticions aprovades per l’ajuntament, per aquest període.
2.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona, mitjançant el model normalitzat.

3.-ACORD PER LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL EMPRIUS DE L'AJUNTAMENT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L’ Alcalde exposa que una vegada aprovat definitivament el Pla Tècnic de Gestió Forestal de la finca de Els Emprius, seria interessant poder fer l’aprofitament forestal que en diverses ocasions ha fracassat.
Es per aquest motiu que proposa traspassar la gestió de Els Emprius a l’ Area de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, i així aconseguir el doble propòsit de fer-ne un bon manteniment i dur a terme l’aprofitament forestal , interromput deu anys enrere.

Per tant, es proposa,

1.- Sol.licitar a l'àrea de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, que accepti la cessió de la gestió dels Emprius, propietat de l'Ajuntament de Borredà

2.- Facultar l'alcalde tant àmpliament com sigui necessari per dur a terme el present acord.

Proposta que s'aprova per unanimitat.

4.-DONAR COMPTE DE LES GESTIONS FETES DAVANT L'ACA SOBRE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS (EDAR)

L’ Alcalde informa de diverses gestions fetes per telèfon i per correu, davant l’ACA i relacionades amb l’ Estació Depuradora d’aigües Residuals. Aquestes gestions van encaminades a accelerar les obres i a garantir un correcte encaix amb la finca de la Fàbrica de Baix i l’accés a la carretera C-26.
S’acorda delegar en el segon tinent d’alcalde , Antonio Velasco, per tal que continuï les gestions i pacti una reunió amb el responsable de l’ACA o de l’empresa adjudicatària de les obres per tal de aclarir aquests termes.

5.-APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2008-2011

En la Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2007, s'aprovà la proposta per tal d'encarregar al Consell Comarcal del Berguedà la redacció del Pla Local de Joventut del nostre municipi pel període 2008-2011, i així donar compliment a un dels requisits obligatoris de la Generalitat i la Diputació per concedir subvencions per aquesta finalitat.

Transcorregut aquest temps, l’alcalde presenta el pla de joventut, i n’explica breument els punts més rellevants. Aquest pla, servirà per obtenir ajuts aquest any i els propers, diners que es destinaran a ampliar activitats i millorar el material i equipaments per aquest col•lectiu.

Per tant, es proposa,

Aprovar el Pla Local de Joventut del municipi de Borredà, pel període 2008-2011.

Proposta que s'aprova per unanimitat..

6.-PETICIÓ D'AJUT A LA DIRECCIÓ GENERAL D'ARQUITECTURA I PAISATGE AMB DESTÍ A LA REHABILITACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR.

En el darrer Ple Ordinari es va donar compte de les peticions de subvenció a Generalitat i a Diputació per tal de finançar el projecte de Condicionament del Casc Antic, 1a fase, per un import total de 1.150.000 euros.
Tota vegada que les previsions d’ajut de les dues institucions no cobriran la totalitat d’aquest projecte, en la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2007, s'acordà la redacció d'un projecte complementari i fer un desglossat de la Plaça Major - dins el gran projecte de Condicionament del Casc Antic, 1a. fase - en un altre projecte per demanar ajut a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.

Per tot això, s'acorda per unanimitat,

1.- Sol•licitar un ajut de 150.000 euros a l’esmentada Direcció General, ajut que se sumaria als altres, per fer possible la realització d’aquest gran projecte.
2.- Facultar l'alcalde tant àmpliament com sigui necessari per dur a terme el present acord.
3.- Notificar aquest acord a la Direcció General d'Aqruitectura i Paisatge, i trametre un exemplar del projecte desglossat de la Plaça Major.

7.-PETICIÓ AJUT DINS EL PROGRAMA PER DESENVOLUPAR PROJECTES DE FORMACIÓ EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. (TIC)

El segon tinent d’alcalde, exposa l’interès de poder presentar una petició a la convocatòria de subvencions, publicada en el DOGC núm. 5038, de data 31/12/2007, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per desenvolupar projectes de formació en tecnologies de la informació i la comunicació orientats a fomentar l'accés a la societat del coneixement a Catalunya.

Vist que durant el segon semestre del 2007 ha arribat la banda ampla via antena a moltes zones del municipi, el Sr. Antnio Velasco proposa que a més dels cursos per tal d'introduir els habitants de Borredà a les noves tecnologies que ja es vénen desenvolupant els darrers anys, s'inclogui un per aprendre sobre les funcions d'internet i correu elèctrònic.

Per tant, es proposa:

1.- Acollir-nos a la convocatòria de l'Ordre GAP/504/2007, de 27 de desembre, i sol.licitar un ajut de 4500,00 € amb destí a cursos d'introducció i perfeccionament de les noves tecnologies.

2.- Facultar el segon tinent d'alcalde tant àmpliament com sigui necessari per dur a terme el present acord.

Proposta que s'accepta per unanimitat.

8.-INFORME INICI SONDEJOS PER TROBAR AIGUA

El segon tinent d’alcalde informa de les converses tingudes amb tècnics de la Diputació de Barcelona i amb empreses perforadores, per tal de poder iniciar els sondejos el més aviat possible.
Explica que la previsió és que la setmana vinent es pugui dur a terme el primer sondeig a la zona de Cal Tisoi. Cas de ser positiu, s’emprendria el projecte de connexió amb el dipòsit del tennis, de manera que a l’estiu podés estar acabat.

9.- SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA D'INFORMACIÓ SOBRE EL FUTUR DE LA CASETA DE PEONS.

L’alcalde exposa que ha demanat informació a l’ Area de Infraestructures de la Diputació de Barcelona sobre el futur previst per la antiga caseta dels peons, situada al peu de la carretera BV4654, entre Borredà i el Cobert de Puigcercós.
Aquesta caseta es troba plena de pintades i no dona cap bona imatge, tot i estar en raonables condicions de solidesa. Informa de que en les properes setmanes la Diputació explicarà quines son les seves previsions en relació a aquesta edificació.

10.- DONAR COMPTE DE LES GESTIONS EFECTUADES ENVERS L' AMPLIACIÓ DE LA COBERTURA DE LA BANDA AMPLA A LA ZONA RURAL.

El segon tinent d’alcalde dóna compte de les múltiples gestions realitzades amb els representants de l’empresa Iberbanda a la comarca del Berguedà, per tal de ampliar les zones de cobertures, dintre del terme municipal.
Les constants contradiccions entre tècnics, fa complicat explicar als interessats les possibilitats reals de tenir cobertura. Es per aquest motiu que s’acorda demanar una reunió al més alt nivell, per aclarir conceptes i reclamar un tracte especial per a totes aquelles persones que viuen fora del nucli urbà i que demanen tenir connexió a internet.
S’acorda fer aquestes reunions i fer venir els tècnics al poble, i donar-ne compte en la propera reunió de la Junta de Govern Local.

I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió essent les 11,15 hores del que jo, la secretària accidental, en dono fe.


El President La secretària accidental.
Joan Roma i Cunill. Leonor Escuer Hernandez

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?