Tuesday, February 19, 2008

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL –17 DE NOVEMBRE DE 2007.
Em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 17 de novembre de 2007 a la sala d’actes de la casa Consistorial, a les 10: 00 hores, sota la següent:

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. ADHESIO A LA XARXA D'ARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
3. ADHESIO A L'ASSOCIACIÓ BERGUEDÀ VERD
4. APROVACIO DE LA CERTIFICAICÓ NÚM. 2 DE L'OBRA XARXA ABASTAMENT AIGUA SECTOR PONENT.
5. ACORD DE DESTINACIÓ DEL CAPÍTOL DE PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DEL FONS DE COOPERALCIÓ LOCAL DE CATALUNYA 2007
6. PETICIÓ AL SERVEI DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ PERQUÈ ELABORI EL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2008-2011.
7. ACORD PES ESTUDIAR LES NECESSITATS EN MATÈRIA D'AIGUA DE LA ZONA CÀMPING-PUIGCERCÓS -CAL AYANO-ST. ESTEVE.
8. PETICIÓ A L'ACA PERQUÈ PRESENTI UN PLÀNOL DETALLAT SOBRE UBICACIÓ EDAR, COL•LECTORS I CAMÍ D'ACCÉS.
9. ACORD PER NETEJAR I ADEQUAR LATERAL NORD DE LA PISTA POLIESPORTIVA.
10. PETICIÓ A L'EMPRESA SETZE.NET PER ESTUDIAR COBERTURA DE BANDA AMPLA A DETERMINADES ZONES DEL TERME MUNICIPAL.

L'Alcalde,

Joan Roma i Cunill
Borredà, 10 novembre de 2007
Identificació de la sessió
Núm.: 13/2007
Data: 17/11/2007
Caràcter: ordinari


ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL 17 DE NOVEMBRE DE 2007

Borredà, essent les 10 del matí del 17 de novembre de dos mil set, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència de l’Alcalde en Joan Roma i Cunill, i hi concorren els regidors següents:
Jesús Solanellas i Altarriba
Antonio Velasco Nieto
assistits per la secretària accidental de la corporació na Montserrat Cabana Sala.
Oberta la sessió i amb la presència de tots els seus membres, es procedeix a conèixer els punts inclosos en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.
Llegida i trobada conforme l’acta de la sessió ordinària de data 15 d'octubre, resta aprovada per unanimitat.
2.ADHESIÓ A LA XARXA D'ARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Vist que la Diputació de Barcelona, i concretament l'àrea de Cultura, ofereix la seva col.laboració en el desenvolupament del programa de manteniment que ofereix la Xarxa d' Arxius Municipals per aquells municipis que estiguin interessats en donar continuïtat a la primera fase d'organització del fons documental municipal efectuada per l'Oficina de Patrimoni Cultural.

Vist que l'Ajuntament de Borredà, on ja es va realitzar aquesta primera fase d'organització de l'arxiu municipal, està interessat en donar continuïtat a la tasca endegada.

S'aprova per unanimitat:

Primer.- L'Adhesió de l'Ajuntament de Borredà a la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, per tal de treballar conjuntament en el desenvolupament d'un programa de manteniment del fons documental municipal.

Segon.- Facultar l'Alcalde, per a la signatura del conveni corresponent.

3. ADHESIO A L'ASSOCIACIO BERGUEDÀ VERD

L'Associació Berguedà Verd, constituïda l'any 2000, és una associació que va néixer de promoure la recuperació de la superfície forestal cremada, principalment durant l'incendi de 1994. Els propietaris forestals associats, els ajuntaments de Casserres, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-Reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vives i Serrateix, han desenvolupat el projecte de recuperació dels boscos cremats dins el conveni signat amb la Diputació de Barcelona, i seguint el Pla Marc de millora i valorització de les finques forestals en l'àmbit de l'associació de propietaris.

Amb l'objectiu d'ampliar el suport als presents i futurs associats, s'ha iniciat la redacció del pla marc pel bosc verd, és a dir, per la superfície forestal no afectada per incendis forestals.

Vist que l'Ajuntament de Borredà, té objectius i finalitat concurrents amb l'objecte i finalitats del conveni de col.laboració,

Es proposa l'adopció de l'acord següent:

Sol.licitar a la Diputació de Barcelona que accepti la participació del municipi de Borredà en el Pla marc pel bosc verd, que suposarà un programa de restauració i millora de la superfície forestal.

Proposta que s'accepta per unanimitat.

4.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D'OBRA NÚM 2 DE LA PORTADA D'AIGUA SECTOR PONENT.
Vista la certificació d'obra núm. 2 presentada per EXCAVACIONS CABANAS SL per un import de 47668,24 euros, adjudicatari de l'obra PORTADA AIGUA SECTOR PONENT corresponent a les obres realitzades el mes d' OCTUBRE DE 2007.

Es proposa l'adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la certificació emesa per EXCAVACIONS CABANAS SL per un import de 47668,24 euros, corresponent al mes d'octubre de 2007.

Segon.- Trametre la certificació per al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i a l'òrgan gestor del FEDER del Departament de Governació i Administracions Públiques a fi de justificar les subvencions concedides.

Acord que s'adopta per unanimitat.

5.-ACORD DE DESTINACIÓ DEL CAPÍTOL DE PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA 2007.

Atès l’adjudicació del Fons de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2007 que ascendeix d’acord amb la Llei 4/2007, de 4 de juliol de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007, a les quantitats que es detallen a continuació:
a)Capítol de lliure disposició ascendeix a 38.677,10 euros
b)Capítol per a la prestació supramunicipal de serveis que ascendeix a 3.570,13 euros

Enguany, de conformitat a l'art. 46 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2007, aquest import serà transferit directament a l'ajuntament, el qual la pot destinar, en la seva totalitat o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en les quals hi participin.
Es proposa a la Junta de govern Local l’adopció del següent acord:

Primer.- Acordar, igual que l’any passat, assignar al Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà la quantitat corresponent al capítol per a la prestació supramunicipal de serveis.

Segon.- Notificar aquest acord al Consorci de Turisme de l'Alt Berguedà.

Acord que s’adopta per unanimitat.

6.- PETICIÓ AL SERVEI DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ PERQUÈ ELABORI EL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2008-2011.
Vist que la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya no subvencionarà les actuacions destinades al jovent en aquells municipis que no disposin de Pla Local de joventut.

Vist que el Consell Comarcal del Berguedà té la delegació per la comarca de la Secretaria General de Joventut, i per tant, es qui millor pot elaborar el Pla Local de Joventut, la qual cosa comportarà un benefici pel nostre municipi, ja que un cop aprovat, es podrà optar a subvencions per al jovent,

S’acorda per unanimitat:

Primer. Sol.licitar i encarregar al Consell Comarcal del Berguedà l’elaboració del Pla Local de Joventut de Borrredà, pel període 2008-2011.

Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà.

7.-ACORD PER ESTUDIAR LES NECESSITATS EN MATÈRIA D'AIGUA DE LA ZONA CÀMPING-PUIGCERCÓS -CAL AYANO-ST. ESTEVE.

Vist que en el sector del municipi de Borredà de la zona de Puigcercós, que afecta el càmping Puigcercós, Cal Ayano, St. Esteve i el Cobert de Puigcercós les necessitats d’aigua, ateses les condicions climàtiques d’aquests últims anys, en que el règim de pluges ha minvat moltíssim, i per tant, les reserves existents en la zona ja no són suficients,

Vist que aquest sector del municipi, disposa d’instal.lacions dedicades al sector turístic i al sector agrari, els quals cal protegir per al bon desenvolupament del poble de Borredà, i que per tant, cal mirar de resoldre la problemàtica derivada de l’escassetat d’aigua, per la qual cosa en primer lloc cal disposar d’un estudi tècnic que proposi quina és la solució més adequada.

Es proposa:

Encarregar a l’arquitecte municipal, Josep Vilaseca i Potrony, la redacció d’un projecte tècnic, que aporti la solució idònia per garantir el subministrament d’aigua a la zona descrita.

Proposta que s’accepta per unanimitat.

8.-PETICIÓ A L'ACA PERQUÈ PRESENTI UN PLÀNOL DETALLAT SOBRE UBICACIÓ EDAR, COL.LECTORS I CAMÍ D'ACCÉS.

Vist que ja fa 7 anys que la Generalitat de Catalunya aprovà el projecte de l’Estació Depuradora d’aigües residuals ( EDAR) del nostre municipi.

Vist que durant el termini d’al.legacions, l’Ajuntament va presentar algunes modificacions al projecte, que afectaven sobretot, els accessos, i que a data d’avui no sabem si van ser acceptades.

Vist que la previsió es que l’EDAR s’executi aquest any 2008.

Es proposa l’adopció del següent acord :

Sol.licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya la tramesa urgent del plànol definitiu de l’EDAR de Borredà.

Proposta que s’accepta per unanimitat.

9.-ACORD PER NETEJAR I ADEQUAR LATERAL NORD DE LA PISTA POLIESPORTIVA.

Vist que en els equipaments municipals de la zona esportiva de Borredà, quan es van realitzar les obres de la pista poliesportiva va quedar una petita zona situada en el carrer Barcelona, per arranjar.

Vist que les actuacions previstes són la neteja de la zona i pavimentació de la vorera amb el carrer Barcelona.

Es proposa:

Encarregar a la brigada municipal l’ adequació del lateral nord de la pista poliesportiva, consistent en la neteja corresponent i posteriorment, fer la vorera que dóna al carrer Barcelona.

Proposta que s’accepta per unanimitat.

10.-PETICIÓ A L'EMPRESA SETZE.NET PER ESTUDIAR COBERTURA DE BANDA AMPLA A DETERMINADES ZONES DEL TERME MUNICIPAL.

Vist que malgrat els esforços fets últimament per les diferents administracions, per tal de dotar el municipi de banda ampla - tot i que s'ha millorat molt, sobretot, per la recepció d'aquest servei via antena - hi ha zones de Borredà com són bàsicament els disseminats: cases de pagès, càmpings, on atès que les antenes que emeten el senyal no és visible directament, no es pot gaudir del servei de banda ampla rural.
Vist que la voluntat de l'Ajuntament és la d'aconseguir que tots els habitants, visquin on visquin, puguin gaudir de la banda ampla de connexió a internet, i per tant, per tenir accés a les noves tecnologies.
Vist que l'empresa Setre.net està especialitzada en la realització d'estudis i mirar d'aportar solucions a la instal.lació de banda ampla,
Es proposa.
Encarregar a l’empresa Setze.net l’estudi de viabilitat de portar la banda ampla a les zones del municipi de Borredà que no tenen possibilitat de rebre aquest servei amb les instal.lacions fetes fins ara.
Proposta que s’accepta per unanimitat.

I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió essent les 11:30 hores , del que jo, la secretària accidental, en dono fe.
El President La secretària accidental.
Joan Roma i Cunill. Montserrat Cabana Sala.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?