Tuesday, February 19, 2008

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL –15 DE DESEMBRE DE 2007.
Em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 15 de desembre de 2007 a la sala d’actes de la casa Consistorial, a les 10: 00 hores, sota la següent:

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDE D' APROVACIO DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE L'OBRA XARXA ABASTAMENT AIGUA SECTOR PONENT.
3. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ EXTRA DE L'OBRA XARXA ABASTAMENT AIGUA SECTOR PONENT
4. ACORD D'ENCÀRREC A L'ARQUITECTE MUNICIPAL UN PROJECTE SEGREGAT DEL PROJECTE DEL CASC ANTIC, PER LA PLAÇA MAJOR..
5. ACORD PER CONSTRUIR CASETA PER A DOSIFICADOR DE CLOR, DIPÒSIT DE CAL GALL I UBICAR-HI COMPTADORS DE TV PER CABLE.
6. ACORD PER INCLOURE ANTONI HERAS VILARDELL COM USUARI D'AIGUA.
7. ACORD PER REITERAR L' INTERÈS DE L'AJUNTAMENT COMPRA ANTIC TALLER FÀBRICA DE BAIX.
8. PETICIÓ CANVI UBICACIÓ TRANSFORMADOR UA NÚM. 2
9. ACORD PETICIÓ A L'ARQUITECTE MUNICIPAL PER TAL QUE FACI INFORME DE VALORACIÓ PARCEL.LES U.A NÚMERO 2, I PREPARACIÓ DE LA SUBHASTA PÚBLICA.
10. APROVACIÓ RESOLUCIONS ARQUITECTE MUNICIPAL , A LES AL•LEGACIONS PRESENTADES PER PROPIETARIS AFECTATS PER LA U.A NÚM. 1.
11. PETICIÓ CRÈDITS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA-CAIXA DE COOPERACIÓ.


L'Alcalde,
Joan Roma i Cunill
Borredà, 10 de desembre de 2007
Identificació de la sessió
Núm.: 14/2007
Data: 15/12/2007
Caràcter: ordinari


ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL 15 DE DESEMBRE DE 2007

Borredà, essent les 10 del matí del 15 de desembre de dos mil set, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència de l’Alcalde en Joan Roma i Cunill, i hi concorren els regidors següents:
Jesús Solanellas i Altarriba
Antonio Velasco Nieto
assistits per la secretària accidental de la corporació na Montserrat Cabana Sala.
Oberta la sessió i amb la presència de tots els seus membres, es procedeix a conèixer els punts inclosos en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.
Llegida i trobada conforme l’acta de la sessió ordinària de data 17 de novembre, resta aprovada per unanimitat.

2.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDE D' APROVACIO DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE L'OBRA XARXA ABASTAMENT AIGUA SECTOR PONENT.

Vist el Decret de l'Alcalde, de data 30 de novembre de 2007, del tenor literal següent:
" DECRET D’ALCALDIA
d’aprovació certificació

Borredà, 30 de novembre de 2007

Atès que ha estat presentada la certificació núm. 3 presentada per EXCAVACIONS CABANAS SL per un import de 17.063,15 € euros, adjudicatari de l'obra PORTADA AIGUA SECTOR PONENT corresponent a les obres realitzades el mes de novembre de 2007.

Vist que l'obra, de conformitat a la normativa del FEDER ha d'estar totalment acabada, certificada i pagada abans de finalització d'any, i que per tant, cal procedir al pagament de la mateixa a la major brevetat possible i que per tant, no es pot esperar a la propera junta de govern ordinària.

RESOLC

Primer.- Aprovar la certificació núm. 3 presentada per EXCAVACIONS CABANAS SL per un import de 17.063,76 euros, adjudicatari de l'obra PORTADA AIGUA SECTOR PONENT corresponent a les obres realitzades el mes de novembre de 2007.

Segon.- Ratificar aquest Decret en la primera sessió de la Junta de Govern Local que se celebri.

L’Alcalde, Joan Roma i Cunill"

Es proposa

la Ratificació d'aquest decret en tot els seus termes.

Proposta que s'accepta per unanimitat.

3.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ EXTRA DE L'OBRA XARXA ABASTAMENT AIGUA SECTOR PONENT

Vista la certificació d'obra extra presentada per EXCAVACIONS CABANAS SL per un import de 7996,36 € euros, adjudicatari de l'obra PORTADA AIGUA SECTOR PONENT corresponent a les obres realitzades també el mes de novembre de 2007, no incloses en el pressupost inicial o obres addicionals, segons les actes de preus contradictoris núm. 1 i núm. 2 .

Es proposa l'adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la certificació extra emesa per EXCAVACIONS CABANAS SL per un import de 7996,36 euros, corresponent al mes de novembre de 2007.

Segon.- Trametre la certificació per al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i a l'òrgan gestor del FEDER del Departament de Governació i Administracions Públiques a fi de justificar les subvencions concedides.

Acord que s'adopta per unanimitat.

4.- ACORD D'ENCÀRREC A L'ARQUITECTE MUNICIPAL UN PROJECTE SEGREGAT DEL PROJECTE DEL CASC ANTIC, PER LA PLAÇA MAJOR.

A la vista de l'import total del Projecte Executiu de Condicionament Casc Antic ,primera fase, es considera indispensable per poder dur a terme el conjunt del projecte l'aconseguir ajuts de diferents institucions i organismes.
Per aquest motiu, a part de presentar peticions al PUOSC i a XBMQ, es considera adient demanar-ne al Departament de Política Territorial, mitjançant la Direcció General d' Arquitectura i Paisatge.
Conseqüentment , s'acorda encarregar a l'arquitecte municipal, la segregació de la Plaça Major, del projecte de Casc Antic, per tal de presentar petició separada a la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge.

5.- ACORD PER CONSTRUIR CASETA PER A DOSIFICADOR DE CLOR, DIPÒSIT DE CAL GALL I UBICAR-HI COMPTADORS DE TV PER CABLE.

En el marc de les millores en el sistema de subministrament d'aigua potable al poble, s'ha considerat adient, instal•lar un dosificador de clor en el dipòsit de Cal Gall, de manera similar a com es va fer en el de Campalans.
Es per aquest motiu, que s'acorda encarregar a la Brigada d'obres la construcció d'una caseta adossada al dipòsit de Cal Gall , per tal de poder-hi instal•lar un aparell automàtic de dosificador de clor. Igualment es proposa preveure instal•lar en aquesta caseta el comptador de subministrament elèctric de les instal•lacions de TV per cable que ara es troba en el magatzem del Camí de la Roca.


6.- ACORD PER INCLOURE ANTONI HERAS VILARDELL COM USUARI D'AIGUA.

L'Alcalde informa de que en el seu dia, el propietari Antoni Heras Vilardell, va manifestar l' interès en disposar d'aigua per la finca que té a la propietat Capdevila, en la qual inicialment no se n'hi havia previst.
Vist que l’abastament d’aigua és un servei prioritari per l’Ajuntament, es proposa:

1.- Incloure aquest propietari com a nou usuari d'aquest sector.
2.- Aplicar-li el mateix import contributiu que a la resta de propietaris beneficiats per aquesta obra.
3.- Establir una compensació econòmica , de 1000,00 euros per la ocupació de terreny per la construcció del dipòsit regulador de Capdevila.
4.- Notificar aquest acord al Sr. Antoni Heras Vilardell
5.- Donar compte d’aquest acord a intervenció, als efectes oportuns.

Proposta que s’accepta per unanimitat.

7.- ACORD PER REITERAR L' INTERÈS DE L'AJUNTAMENT EN LA COMPRA ANTIC TALLER FÀBRICA DE BAIX.

L'Alcalde informa dels contactes mantinguts amb els actuals propietaris de la Fàbrica de baix, els quals tenen intenció de vendre la finca a un o més interessats.
A la vista d'aquestes negociacions, s'acorda reiterar als propietaris l'interès de l'ajuntament per la compra de l'espai que ocupava l'antic taller, i comprar-lo claus en mà, per així poder-lo fer servir de forma immediata i amb només els treballs d'equipament interior.
S'acorda demanar una valoració a l'arquitecte municipal , en la situació actual, i una altra una vegada duta a terme la rehabilitació.

8.- PETICIÓ CANVI UBICACIÓ TRANSFORMADOR UA NÚM. 2

El segon tinent d'alcalde, Antonio Velasco, informa de la problemàtica sorgida a la U.A núm. 2 pel que fa la instal•lació del transformador elèctric. Inicialment es preveia en un lateral , proper al carrer de Dalt, i la promotora pretén posar-lo al davant de la porta lateral del magatzem propietat de José González.
Es discuteix el tema i es considera inadequat l'indret elegit. S'acorda encarregar al segon tinent d'alcalde la negociació amb l'empresa promotora per buscar un lloc més adequat i de menys impacte visual, proposant 3 indrets alternatius, diferents del proposat.
Igualment s'acorda arribar a una solució alternativa dintre dels propers 3 dies i signar un document entre les parts per oficialitzar aquest emplaçament.

9.- ACORD PETICIÓ A L'ARQUITECTE MUNICIPAL PER TAL QUE FACI INFORME DE VALORACIÓ PARCEL•LES U.A NÚMERO 2, I PREPARACIÓ DE LA SUBHASTA PÚBLICA.

D'acord amb el que estableix la llei del sol i la de urbanisme, l'ajuntament ha rebut les cessions i compensacions legalment establertes per part dels promotors de la U.A núm. 2, entre les quals hi figuren 4 parcel•les ,destinades a la construcció de vivendes unifamiliars entre mitgeres.
Es voluntat de l'Equip de Govern posar en venda aquestes parcel•les i destinar els diners a la promoció pública de vivendes, tot i que es demanarà a la Generalitat la possibilitat de invertir aquests diners amb altre patrimoni.

Per tal de preparar la subhasta pública obligatòria, s'acorda per unanimitat:

1.- Encarregar a l'arquitecte municipal la valoració de les 4 parcel•les , situades al Camí de la Roca.

2.- Iniciar la preparació de la documentació pertinent per procedir a iniciar els tràmits de subhasta, tant bon punt estiguin escripturades a favor de l'ajuntament.

10.- APROVACIÓ RESOLUCIONS ARQUITECTE MUNICIPAL , A LES AL•LEGACIONS PRESENTADES PER PROPIETARIS AFECTATS PER LA U.A NÚM. 1.

El segon tinent d'alcalde, Antonio Velasco, dóna compte de les resolucions presentades per l'arquitecte municipal, en relació a les al•legacions dels propietaris de la U.A núm. 1. S'accepten totes i s'acorda esperar les resolucions de la Diputació de Barcelona per enviar-les a tots els propietaris i obrir un darrer termini de 30 dies per donar via a la proposta que figura en les resolucions de l'arquitecte municipal.
Tancat aquest darrer termini, l'alcalde signarà el Decret d'aprovació definitiva del projecte de reparcel.lació i del de urbanització i s'iniciaran els tràmits per la inscripció en el Registre i de convocatòria per adjudicar les obres i cobrar-les.
Proposta que s’acorda per unanimitat.

11.- PETICIÓ CRÈDITS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA- CAIXA DE COOPERACIÓ.

L' Alcalde informa dels retards en el pagament de diverses subvencions de la Generalitat, així com la necessitat de procedir a pagar per avançat el cost de les obres de Portada aigua sector ponent, perquè així ho estableix la normativa d'ajuts europeus.
Aquests retards i l'avançament de pagament, comporten problemes de tresoreria pels propers mesos, per la qual cosa proposa demanar 3 crèdits a la Caixa de Cooperació de la Diputació de Barcelona. Un de 65.000 euros per destinar al finançament del pas del sistema analògic al digital de la TV per cable municipal, un de 40.000 euros per destinar al pagament de les obres d'arranjament de camins i portada d'aigua, fetes per la empresa de excavacions Pere Busoms, i un de 45.000 euros per destinar al pagament dels honoraris de redacció i direcció d'obres de l'arquitecte municipal .
S'acorda per unanimitat,
demanar aquests crèdits a principis de l'any 2008, atès que a finals d'aquest any, el deute amb la Diputació de Barcelona quedarà reduït a la meitat, per haver transcorregut 10 anys de la signatura del conveni, i pagar el darrer rebut, i atès que fins el 2009 no es comença a pagar la primera amortització. Tots els crèdits seran al 0% d'interès i a retornar en 10 anys.

I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió essent les 11:30 hores , del que jo, la secretària accidental, en dono fe.

El President La secretària accidental.
Joan Roma i Cunill. Montserrat Cabana Sala.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?