Friday, December 07, 2007

 
BUTLLETÍ - INFORMEM - NÚM. 3 Novembre 2007
Grup Municipal Socialista a Borredà.

RENOVACIÓ CASC ANTIC – 1A. FASE
Aquesta serà la gran obra d’aquest mandat municipal. Es tracta de aixecar tots els carrers del casc antic , renovar els serveis que ja tenim , com aigua i clavegueram, i soterrar els que ara van aeris, com enllumenat públic, televisió per cable, telèfon, i col•locar una nova xarxa de clavegueram per les aigües pluvials.
La primera fase d’aquesta gran obra, consisteix en fer un tram en forma de T. Es el tram que compren l’entrada del poble, tot el carrer Manresa i la Plaça Major, a banda i banda. Es a dir, fins a Cal Ferrer , a l’esquerra i fins davant del Cal Nill, a la dreta. En total la superfície que s'aixecarà i renovarà serà de 4.500 m2.
Es comença per aquí perquè els serveis es dimensionaran a la mida de les actuals necessitats del poble i fer-ho al revés no aguantarien les instal•lacions actuals. Es a dir, la xarxa de clavegueram es farà amb canonades molt més grans que les existents, i el mateix caldrà fer amb l’aigua, per augmentar capacitat i pressió.
El sistema escollit és el de construir una galeria de serveis per encabir-hi totes les instal•lacions soterrades, de manera que estiguin ben col•locades i distribuïdes i que es puguin supervisar quan convingui. Això també permet fer-hi reparacions sense necessitat d’aixecar tot el carrer.
Prèviament a l’inici de les obres es faran sondeigs geològics cada 10 o 15 m per comprovar la solidesa del terreny, tot i que es coneix força bé. Igualment les obres es faran per trams d’entre 10 i 20 m, aixecant i tapant progressivament el carrer on s’estigui treballant.
El cost previst de l’obra se situa en els 1.150.000 euros, i anirà totalment a càrrec de l’ajuntament , sense imposició de contribucions especials als veïns, per considerar que aquest tipus d’obres s’han de finançar amb subvencions oficials i aportacions municipals.
Evidentment l’ajuntament presentarà aquest projecte al PUOSC ( pla únic d’obres i serveis de Catalunya) de la Generalitat, per obtenir una subvenció que financi bona part del cost, i la resta es demanarà a XBMQ ( xarxa Barcelona municipis de qualitat) de la Diputació de Barcelona. Si faltés alguna petita part, recurriríem a un crèdit de Caixa de Cooperació de la Diputació.
Les previsions per poder iniciar les obres se situen d’aquí a un any, una vegada obtingudes les subvencions i es pugui dur a terme l’adjudicació del projecte. L’aposta de l’ajuntament és per fer una obra de qualitat, duradora i adaptada a les necessitats futures del poble, a la vista de la urgència de procedir a renovar clavegueram, aigua i l’asfaltat. La imatge final serà molt diferent de l’actual, sobretot a la Plaça Major, en que el projecte preveu un empedrat utilitzant pedra de la pedrera de Capdevila, tallada degudament i seguint la normativa vigent, en matèria de mobilitat.
També s’aprofitaran les obres per col•locar diversos pilons en els llocs adequats que permetin tancar al trànsit tot el centre del poble. Així està previst a davant de la fusteria Nadeu, o a Cal Pep, Plaça Major, i posteriorment al c/ de Dalt i al c/ de Berga. Seran pilons hidràulics amb facilitat per pujar i baixar quan faci falta, i així protegir del trànsit els trams elegits del casc antic.
En resum, aquesta primera fase, suposarà la renovació total de l’eix principal del poble, i posteriorment, en dues altres fases es completarà aquesta renovació de tot el Casc Antic. Evidentment, veure-ho tot acabat suposa un termini entre cinc i sis anys.

ESCOLES RENOVADES
Ara fa un any , es va fer arribar al Departament d’ Educació de la Generalitat la necessitat de procedir a fer algunes obres de millora a les Escoles a la vista d’algunes humitats en el soterrani que afectaven la planta baixa de l’edifici, així com altres que espatllaven les parets exteriors i la teulada.
La petició va ser atesa i es varen concedir 40.000 euros que han servit per renovar alguns aspectes de les escoles i solucionar els problemes principals. Les obres foren adjudicades per via d’urgència a la empresa Obres i Reformes Camprubí i es varen dur a terme les setmanes prèvies a l’inici del present curs.
El resultat ha estat esplèndid com tothom pot veure. S’ha fet un repàs de tota la teulada, s’ha substituït el perímetre de ceràmica per un de acer inoxidable que no permetrà el pas de les humitats a la part superior de l’edifici. S’han netejat les parets i s’han pintat amb material resistent als forts canvis de temperatura que tenim. S’han netejat i pintat de nou les baranes i reixes , així com la fusteria exterior.
I a la planta soterrani s’han obert quatre finestrals cap a l’exterior de manera que airegen totalment aquest espai, que s’ha adaptat per poder acollir material de l’escola. Finalment s’ha procedit a canviar la vella caldera de calefacció per una de nova.
Finalment s’han fet algunes altres petites millores en altres aspectes menors, fins aconseguir el resultat final que tothom pot veure. En resum, la subvenció concedida pel Departament d’ Educació ha tingut un excel•lent destí.

UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 1 ( CAL GALL)
Estem ja al final del llarg procés de tramitació de la urbanització de Cal Gall. El desacord entre els propietaris afectats va motivar que l’ajuntament hagués de canviar el sistema de gestió, i fer-se’n càrrec directament. No era la previsió inicial, però a la vista de les circumstàncies vàrem haver d’actuar en conseqüència. I per això demanàrem ajuda tècnica i jurídica a la Diputació de Barcelona.
El procés s’ha allargat prop de quatre anys, amb resultat final molt diferent dels inicialment previstos i que han perjudicat les expectatives econòmiques dels propietaris afectats, principalment degut a dos canvis en les lleis d’urbanisme a Catalunya i Espanya, que han imposat més cessions i compensacions a l’ajuntament, així com la obligació de fer doble xarxa de clavegueram, etc.
Finalment el cost del projecte supera el milió d’euros, per urbanitzar el sector, amb 21 parcel•les , de les quals 5 corresponen a Josep Rota Serra, altres 5 als germans Camprubí, 3 a Montserrat Rusiñol, 3 a la heretat de La Serra, 3 a Gram Heritage (societat que va comprar els terrenys de l’aparcament, cedits a l’ajuntament) i finalment 2 pertoquen a l’ajuntament en tant que cessió del 10% obligatori, per llei i que l’ajuntament vendrà en subhasta pública.
L’import total de les obres de urbanització, més el cost de la gestió i tramitació de la Unitat d’Actuació, suposa una càrrega d’aproximadament 60.000 euros per parcel•la , molt lluny del cost que va tenir la zona nord ( 9.000 euros) i que alguns consideraven elevat, en el seu dia. Ara poden comprovar el resultat d’una o altra promoció.
Acabada la tramitació es procedirà a adjudicar les obres, executar-les i cobrar-les i tot seguit els propietaris de cada parcel•la la podran vendre a qui vulguin i al preu que vulguin.

ORDENANCES 2008.
En el Ple Municipal Ordinari de setembre es varen aprovar els nous preus i impostos de cara l’any vinent. Per primera vegada en els darrers cinc anys ,fou per unanimitat, prèvia negociació entre l’equip de govern i CiU, per rebaixar algun dels preus proposats.
Les modificacions aprovades afecten el preu de l’aigua que passarà de 55 cèntims el m3 a 60 cèntims. El preu de l’entrada a les piscines que s’apuja 50 cèntims, si bé es mantenen els preus dels abonaments mensuals i de temporada. També s’augmenta la llicència d’obres que passa del 2,2% del pressupost al 2,4%. I l’impost de vehicles que passa del coeficient 1,60 a 1,70 . Els guals només s’apugen en un euro més a l’any. I no tindran augment ni la taxa cementiri, ni la de TV per cable, ni escombraries ( que s’abaixarà). Pel que fa l'IBI es deixa el mateix coeficient perquè ha hi ha l'augment corresponent a la revisió de cadastre fet l'any passat. En quan a rústega i plusvàlues no s'hi aplica cap augment, i per tant queden igual.
També es va acordar continuar subvencionant les restauracions de façanes situades en el Casc Antic i passar l’ajut de 8 euros /m2 a 9 euros. Aquest augment entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008, com la resta de modificacions de les ordenances.

SERVEI DE GUARDERIA MUNICIPAL
En el programa electoral hi figurava el compromís de crear una guarderia municipal i hem preparat ja les bases per la contractació d’una persona qualificada, i per tant, donar compliment a aquesta promesa.
Creiem que el millor sistema és el de fer-ho per concessió administrativa. Es a dir, no contractarem directament la monitora , per convertir-la en personal municipal sinó crearem el servei i el concedirem a qui compleixi millor les bases de la convocatòria. Per tant serà una persona autònoma, que haurà de complir els requisits que contindrà la concessió i per un temps determinat que podrà ser prorrogat.
Utilitzem aquesta via per evitar tenir personal directe que un dia podria no fer falta, segons com vagi el creixement demogràfic del poble. L’ajuntament posarà local, serveis i manteniment, i pactarà amb la concessionària els preus a pagar per part dels pares dels infants.
El local de la guarderia serà el del carrer Manresa, i es permetrà a la Carmeta el seu ús, mentrestant tingui nens al seu càrrec, o en hores a part de les de la guarderia.

PROPOSTES MUNICIPALS AL PUOSC 2008 - 2012
Oberta ja la convocatòria del principal pla d'ajuts de la Generalitat , el PUOSC pels propers 5 anys, l'ajuntament hi presentarà 3 sol•licituds importants. La primera, com ja s'ha explicat serà el projecte de Renovació del Casc Antic 1a fase, amb un cost total de 1.150.000 euros. La segona serà el Nou dipòsit d'aigua de Cal Gall, d'un milió de litres i un cost de 140.000 euros. I la tercera serà Condicionament del Camí dels Graus i Restauració del Pont de Sant Joan , per un import de 102.000 euros.
Aquestes 3 obres consten en el programa electoral presentat a les passades eleccions municipals i suposen donar compliment a unes necessitats clares del municipi pels propers anys.
Ben aviat sortirà el pla de subvencions de la Diputació de Barcelona pels propers 4 anys i allà hi presentarem 5 altres projectes, també importants per completar els equipaments i serveis del poble. Oportunament n'informarem en aquestes pàgines.

MILLORA COMUNICACIONS PER CARRETERA.
Acabades ja les obres de renovació i millora entre Berga i Borredà, s'està a punt d'adjudicar el tram entre Borredà i el límit provincial amb Les Llosses. Previsiblement es faran dintre d'uns tres mesos . Aquestes obres les adjudica la Generalitat i suposen la renovació de ferm i la millora de la senyalització i seguretat.
També la Diputació ha procedit a fer les obres de millora de la carretera entre Borredà i Alpens. Aquestes obres està previst que acabin dintre d'un parell de mesos i eren necessàries pel llarg temps transcorregut entre l'anterior actuació i l'actual, motivada per la falta d'entesa entre Generalitat i Diputació en matèria de vies comarcals. Resolt el tema pel Govern de la Generalitat, s'han reprès les inversions de la Diputació en les vies que gestiona. Això també ho hem pogut comprovar amb la protecció d'alguns talussos de la carretera de Borredà a Sant Jaume, carretera que gestiona la Diputació.
Per últim, també està previst actuar en el camí rural entre el Cobert de Puigcercòs i l'Hostalet. De comú acord els ajuntaments de Les Llosses i el de Borredà i els corresponents consells comarcals ,preveiem poder dur a terme les obres dintre de l'any vinent per deixar el camí en condicions similars a la resta del camí asfaltat de la Riera de Merlès.
I el tram d'aquest camí que falta per reasfaltar ( uns 5 km) està previst d'actuar-hi a finals de l'any vinent, perquè quedi com el tram sud.
Amb totes aquestes obres, la situació de Borredà haurà millorat considerablement, des de tots els punts de vista. I tota obra comporta molèsties, perjudicis i complicacions notables, però l'important és qual al final suposen una millora considerable per la conducció i la seguretat.
Properament continuarem actuant en la xarxa de camins rurals, una vegada s'hagin pactat les peticions de subvencions amb la Generalitat. Oportunament n'informarem.

BUTLLETÍ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Aquest butlletí , des d'ara, serà l'òrgan d'informació municipal del Grup Socialista a l'ajuntament de Borredà. Serà pagat i distribuït pel propi grup i contindrà tota la informació i documentació més rellevant de l'ajuntament, amb la mateixa garantia d'objectivitat i transparència que ha tingut l'INFORMEM des de sempre.
Hem considerat convenient que la informació municipal sigui donada per cada grup , present a l'ajuntament, sense condensar-los tot en un sol butlletí. El nom del nostre butlletí es manté per haver-lo fet servir des dels inicis de la democràcia l'any 79, per nosaltres mateixos.
Com Equip de Govern Municipal ens responsabilitzem de la veracitat de tota la informació donada i de les actuacions de l'ajuntament, en tant que institució, i no de les opinions que es puguin donar des d'altres àmbits . La previsió és de sortir cada dos o tres mesos, en funció del volum informatiu de que es disposi, com s'ha fet fins ara.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?