Thursday, November 29, 2007

 
CONSELLER POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
Hble. Sr. Joaquim Nadal

Borredà, 29 de novembre de 2007.

En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’ Ajuntament de Borredà,

EXPOSA

Que en els municipis petits es fa difícil atendre certes obligacions derivades del compliment de la legislació urbanística vigent pel que fa el destí dels ingressos provinents del 10% d’aprofitament mitjà.
La obligació de destinar-los a la promoció de vivenda de protecció oficial , planteja problemes de difícil solució, per no dir d’impossible compliment.
Per una banda , en molts d’aquests petits municipis no hi ha demanda, I per altra, es poden obtenir ingressos clarament insuficients per dur a terme una promoció mínimament raonable. Aleshores ens trobem en un camí sense sortida, i amb uns diners dispositats en un compte que no es poden fer servir per a res, a la espera de millors temps o de canvis normatius.
Creiem que una via raonable seria la d’eximir els municipis de menys de 2.000 habitants d’aquestes obligacions, o fixar uns destins dels ingressos en temes molt determinats, per exemple, equipaments socials, escolars, culturals, etc. Així donaríem sortida digne i positiva a uns capitals obtinguts per la via de compensacions urbanístiques.
Es per tot plegat que

SOL.LICITA
Que per part del seu Departament s’estudiï la possibilitat de modificar la normativa vigent per adaptar-la a la situació que viuen els municipis petits i que és significativament diferent de la d’altres municipis de majors dimensions, majors recursos i altres prioritats.
A la espera de que es pugui atendre aquesta petició, aprofita per a saludar-lo ben cordialment.
L’ Alcalde- President: Joan Roma i Cunill.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?