Thursday, July 12, 2007

 
BUTLLETÍ INFORMEM NÚM.1 JULIOL 2007

CONSTITUCIÓ NOU AJUNTAMENT
Les vuitenes eleccions municipals celebrades el dia 27 de maig varen suposar un autèntic record de participació amb un 85,55 % del cens electoral. Un dels més elevats de Catalunya. Els resultats de les 3 candidatures presentades foren : 241 vots pel PSC – PM, 68 per CiU, i 55 per IB-CUP-EPM.
Aplicada la Llei d’Hondt als resultats ,foren elegits els Regidors, es, següents:
PSC –PM : Joan Roma Cunill, Jesús Solanellas Altarriba, Antonio Velasco Nieto, Concepció Barniol Terricabras, Joan Rovira Bosoms.

CiU : Joan Pallach Yeste IB-CUP-EPM: Assumpta Duran Oller

El dissabte dia 16 de juny a les 12 del matí es va constituir el nou Consistori municipal i es va elegir l’Alcalde- President, en la persona de Joan Roma i Cunill, amb els 5 vots de la seva candidatura.
En la seva primera intervenció com Alcalde va reiterar la satisfacció per la alta participació i el desig de que el nou mandat comenci amb un bon diàleg entre govern i oposició. També es va comprometre a complir el programa electoral .
I després d’unes breus intervencions dels dos representants dels grups de la oposició, amb una resposta de l’alcalde, es va donar per finalitzat el primer Ple del nou mandat.

CARTIPÀS MUNICIPAL
En el Ple Extraordinari del 2 de juliol es va donar a conèixer el cartipàs municipal proposat per l’Alcalde, Joan Roma.
Alcalde- President: Joan Roma. A més assumeix les funcions de Governació, Turisme i Benestar Social.
Primer Tinent d’ Alcalde, Jesús Solanellas. I es responsabilitza de les àrees de Hisenda , Joventut i Esports.
Segon Tinent d’ Alcalde, Antonio Velasco. Assumeix les àrees de Urbanisme, Obres i Serveis.
Regidora Concepció Barniol, continua en les àrees de Educació i Noves tecnologies.
Regidor Joan Rovira, continua en les àrees de Desenvolupament Rural i Medi Ambient.
Els cinc membres abans esmentats conformen l’ Equip de Govern Municipal pels propers 4 anys de mandat. I com a President d’aquest Grup Municipal Socialista figura Joan Roma, i actuarà com a Portaveu, Antonio Velasco.

Per delegació de funcions de l’Alcalde, i com ha estat habitual en tots aquests anys, es nomenen Delegats municipals a les persones següents:
Delegada de Cultura i Gent Gran, Carmen Andreu
Delegat de Joventut i Esports, Ivan Tubau
Delegada Serveis Socials, Rosa Rota.
Delegat zona Riera de Merlès, Jordi Tarruella.
Seguint els compromisos establerts en el programa electoral de l’equip de govern, l’àrea de Joventut es segregarà de la d’esports en el moment en que es trobi un representant que pugui exercir aquestes funcions i que sigui representatiu del col·lectiu.
I properament s’acordarà també el nomenament d’un, o més representants del col·lectiu de romanesos , com a mesura per facilitar la integració i diàleg amb el principal nucli de nous vinguts. Aquesta mesura també dona compliment al que figurava en el programa electoral.


A la oposició hi ha dos grups. El Grup Municipal de CiU, amb en Joan Pallach , com a Regidor- Portaveu. I el Grup Municipal d’IB-CUP-EPM, amb Assumpta Duran com a Regidora – Portaveu.

El règim de sessions dels Plens Ordinaris serà trimestral. Els Plens es celebraran el 3er dilluns del darrer mes del trimestre: març, juny, setembre, desembre.
Pel que fa Plens Extraordinaris, potestat de ser convocats per l’ Alcalde- President, se’n faran tants com les causes ho requereixin.
Per part dels grups de la oposició es proposaven plens ordinaris més freqüents, però l’equip de govern va mantenir la proposta inicial , justificant la suficiència i la futura existència de la Junta de Govern Local que permet solucionar alguns dels temes més urgents en aquest òrgan.

En el Ple del dia 2 també es va acordar la constitució de la Junta de Govern Local , formada per l’ Alcalde i els dos Tinents d’Alcalde i es reunirà un dissabte al mes, el més proper al dia 15 de cada mes. El Ple va traspassar a la Junta de Govern Local totes les competències que la llei permet i que li son delegables, després d’un intens debat amb els membres de la oposició i el vot en contra de IB.
La Junta de Govern Local és obligatòria en els municipis de més de 5.000 habitants i optativa en els municipis de menys habitants. Es un òrgan de gestió bàsica que permet agilitar el funcionament de l’ajuntament. L’Alcalde va explicar que la majoria d’ajuntaments de la comarca i de tot Catalunya han creat aquest òrgan, i tot el que decideix consta en un acta que es dona als grups de la oposició i es posa al web de l’ajuntament. Per tant tot és públic, tot és transparent, i ajuda a resoldre temes municipals amb més rapidesa i eficàcia.

En matèria de retribucions, cap membre del Consistori tindrà cap sou ni retribució per la feina feta. Per assistència a Plens s’ha acordat una indemnització de 30 euros per sessió. Els Grups Municipals rebran una aportació de 100 euros a l’any i 50 euros més per cada Regidor. El quilometratge que s’hagi de fer per gestions municipals es pagarà a 30 cèntims per km. I la dieta complerta per viatge a Barcelona serà de 110 euros al dia, comprenent totes les despeses de quilometratge, peatges, aparcament, i menjar.
Aquestes propostes foren aprovades per la unanimitat dels membres del Consistori.

Els horaris de funcionament de les oficines municipals i per tant d’atenció al públic continuaran sent les habituals en els darrers anys. Dilluns i Dimecres de 5 a 8 de la tarda i els dissabtes de 11 a 1.
L’Alcalde – President tindrà com horari d’atenció al públic els dilluns de 5 a 8 de la tarda i els dissabtes de 11 a 1.
El Segon Tinent d’ Alcalde, responsable de les àrees de Urbanisme, obres i Serveis, Antonio Velasco atendrà els dimecres de 5 a 8 de la tarda.
Els altres membres de l’Equip de Govern atendran a hores convingudes .
La Secretària – Interventora continuarà sent Montserrat Cabana , i també continuarà com arquitecte municipal , Josep Vilaseca, que atén a dies i hores convingudes.

La Comissió Especial de Comptes estarà formada per 5 membres, l’Alcalde i els dos Tinents d’Alcaldes, i els Regidors de la Oposició. Aquesta Comissió és la que aprova els comptes municipals i permet als Regidors de la Oposició complir amb les seves funcions de seguiment i control de tots els ingressos i despeses municipals.

NORMES URBANÍSTIQUES
Tothom ja sap que des de 2003 tenim unes Normes Urbanístiques aprovades i publicades que son d’obligat compliment per a tothom. Aquestes normes es poden consultar al web municipal (www.borreda.net) , també hi ha el plànol de sectorització del sol urbà on es poden veure tots els sectors del poble, quina qualificació tenen i en quines condicions es pot edificar.
Hem deixat sempre clar que s’ha de demanar sempre llicència d’obres per poder actuar en qualsevol edifici, o en terrenys, siguin urbans o rústecs. I serem molt rigorosos a l’hora de exigir la llicència i supervisar les obres. Ara mateix, cal saber que ha entrat en vigor la nova Llei del Sol, en la qual es fa obligatòria la llicència de primera ocupació, això vol dir que per escripturar i registrar una propietat el Notari i el Registrador demanaran còpia de la llicència d’obres i còpia de la llicència de primera ocupació. I una ha de estar en consonància amb l’altra.
Per tant, davant qualsevol dubte, es poden consultar les NNSS, i sinó preguntar a l’ajuntament ( Tinent d’Alcalde d’Urbanisme) o a l’arquitecte municipal. Però mai fer coses o comprar terrenys sense estar segur de què i com es pot fer .
De cara a les llicències d’obres, com sempre les dividim en menors i majors. Les obres menors son aquelles que no precisen de projecte perquè consisteixen en petites remodelacions, o millores d’interior ( canvis de rajola, cuina, bany...) en aquests casos s’ha de demanar llicència mitjançant una instància ja preparada , a l’ajuntament. En un dia o dos es dona la llicència, i està exempta de pagament.
Per les obres majors s’ha de presentar un projecte signat i visat per tècnic competent. En alguns casos si son obres no gaire importants, pot signar un arquitecte tècnic, en altres ja tècnic superior. No es pot començar cap obra sense la llicència municipal preceptiva. Qualsevol incompliment pot comportar greus problemes a nivell municipal, o en altres nivells, en cas de accidents, o denúncies, etc.
I aquestes normes valen per dintre i per fora del poble. Tot el terme municipal està emparat per les NNSS.

TENIM APARCAMENT . FEM-LO SERVIR
Mandat nou, canvis nous , a nivell de circulació i mals costums habituals. En poc temps l’ajuntament emprendrà alguns canvis per millorar determinats comportaments en bé del conjunt. Hi ha temes essencials com el de les motos i el soroll i perill que suposen . En matèria de soroll avisem primer i sancionarem, després. No pot ser que algunes incompleixin clarament el nivell de soroll permès. I els conductors i els seus pares han de ser conscients del perill que suposa donar voltes i més voltes pel casc urbà , amb límits de velocitat que no sempre es compleixen.
Pel que fa aparcament, passat l’estiu reordenarem alguns punts del poble per evitar estacionaments inadequats o perillosos. Per exemple, proposarem no deixar aparcar des de la Fàbrica de dalt fins davant Rectoria , i que sigui zona de càrrega i descàrrega. Es un tram estret i perillós com per tenir aparcament i circulació.
Tampoc és lloc adequat per aparcar a la pujada de Cal Vilardell, ni al costat de les escales de la plaça de la farola. Tampoc just davant del Centre Cívic ni del parc infantil. Com tampoc al final del carrer de Dalt, a la banda dreta, obstaculitzant la circulació o davant la oficina de Caixa de Manresa i escales església amb dificultats per poder pujar.
Tampoc és adequat l’aparcament al llarg del Camí de la Coma, especialment en els trams més estrets i amb poca visibilitat. Com tampoc en el darrer tram del carrer Queralt en la confluència amb carrer Manresa. Un lloc perillós . Com també la cruïlla del c/Sant Marc amb Camí de la Coma.
En quan a l’ajuntament hi ha una reserva d’aparcament permanent per garantir que sempre estigui disponible. I no és per cap caprici sinó perquè en cas de casaments , és lògic que estigui lliure l’entrada, o per visites oficials, o altres aconteixements.
En fi, el poble ja disposa d’un gran aparcament, cèntric i suficient per tot l’any. Va bé caminar una mica i simplement cal acostumar-se a anar-hi.
Oportunament es posarà la senyalització adient per garantir aquests canvis i demanem que tothom els respecti i compleixi. El poble hi sortirà clarament guanyant.

FESTA MAJOR 2007.
Ja està tot a punt i preparat per la Festa Major. Serà els dies 18,19,20 i 21 d’agost, amb un programa ampli, variat i de qualitat, com de costum. La Comissió de Festes ha treballat de valent i ha buscat novetats que la facin especialment interessant per a totes les edats.
En la darrera reunió es va produir un canvi en la figura del Coordinador de la Comissió de Festes. Joan Roma va donar pas a un nou coordinador en la persona de Joan Gallet, el qual juntament amb Conxita Vila com a Tresorera i Dolors Muñoz com a secretària , conformen el nucli de direcció. També es varen notificar alguns canvis en la composició de la Comissió , en la qual periòdicament es produeixen sortides i entrades de nous membres.
L’Alcalde va agrair la feina feta per les persones que deixen la Comissió i va encoratjar la incorporació de nous membres, en una roda permanent de treball que ja fa més de trenta que funciona.

NOVA GUARDERIA.
Tal com s’havia compromès l’ajuntament, fa poc més d’un mes que tenim un nou local destinat a guarderia. Aquest és un servei privat al qual l’ajuntament sempre ha ajudat facilitant un local . En aquest cas s’ha llogat l’antiga perruqueria del carrer Manresa. Un espai molt més ampli que l’anterior i amb sortida a fora, a un antic hort convertit en pati d’uns 60 m2, molt assolellat i totalment protegit.
El nou local feia falta perquè en algunes ocasions s’hi apleguen 13 o 14 nens i nenes i han de tenir prou espai per jugar i poder sortir a fora, sense molestar ni ser molestats.

CATÀLEG DE MASIES
Estem a punt de poder aprovar definitivament el catàleg de masies que vàrem fer en conveni amb la Federació de Municipis i la Universitat de Vic. Al final de tot el procés tindrem 125 o 126 masies catalogades, moltes d’elles en un estat ruïnós, altres amb restes més o menys visibles, i altres en condicions de ser rehabilitades. Amb tot el treball té caràcter històric i pràctic perquè ara serà la Generalitat la que decidirà quines d’aquestes masies que figuren en el catàleg poden ser objecte de rehabilitació i quines, no.
Una vegada la Generalitat es pronunciï donarem a conèixer el resultat a tots els interessats.

ACABADES LES OBRES DE ELECTRIFICACIÓ RURAL
Han acabat ja les obres de portada de llum a 5 cases de pagès situades en la zona nord del terme municipal. Aquesta ha estat una de les grans obres fetes en el passat mandat i suposarà poder electrificar les instal·lacions d’aigua municipals situades a la zona de Cabanes.

COMENÇADES LES OBRES D’ARRANJAMENT DE CAMINS.
Han començat ja les obres d’arranjament dels Camins de Cabanes – Subirats i el de El Pati. En aquest cas les obres les ha adjudicat el Departament d’ Agricultura i les paga totalment la Generalitat.
Aquests dos camins figuraven en la segona fase del pla de camins i una vegada arreglats demanarem començar la tercera fase. La previsió és que al final d’aquest mandat totes les cases habitades tot l’any tinguin el camí en perfectes condicions d’accessibilitat.
L’ordre de peticions serà el que figurava en el programa electoral i la rapidesa dependrà de la disponibilitat pressupostària de la Generalitat.

MOLT AVANÇADES LES OBRES DE PORTADA D’AIGUA AL SECTOR PONENT.
Dintre d’un mes acabaran les obres de portada d’aigua cap el sector ponent, el que limita amb el terme municipal de Vilada. S’ha fet ja el dipòsit de 140.000 litres i s’està posant la canonada principal.
En poques setmanes la nova obra podrà entrar en funcionament i així solucionar els problemes d’aquesta zona.

FÀBRICA DE BAIX
Tancada ja fa uns mesos la Fàbrica de baix, un promotor l’ha comprada amb el compromís de rehabilitar-la i vendre-la per parts, bàsicament destinades a magatzems, garatges, o activitats comercials. També hi aniria alguna vivenda a la part frontal on ja s’havia previst en el moment de la seva construcció.
L’ajuntament adequarà l’entorn , una vegada s’hagi construït la Depuradora d’Aigües Residuals que la Generalitat ha de començar a finals d’any.
En converses amb el promotor l’ajuntament ha fet reservar la part de l’antic taller , que dona a la banda sud, i també la zona de l’antic viver. El taller seria el lloc adequat per posar el local destinat a joventut, i altres activitats diverses. I l’antic viver com a possible magatzem i garatge per l’ ADF. Està ben situat i amb espai suficient per encabir-hi tot el que ara està en el magatzem del Camí de la Roca.

PETICIÓ ACA AJUT CONSTRUCCIÓ NOU DIPÒSIT SUBIRÀ.
Aprofitant la convocatòria de la Agència Catalana de l’Aigua , per acord de la Junta de Govern Local s’ha demanat un ajut del 80% del cost de construcció d’un nou dipòsit d’aigua de 1.000m3.
Aquest dipòsit anirà al costat del vell dipòsit situat en aquest mateix indret. D’aquesta manera incrementem de manera notable les reserves d’aigua del poble. Si l’ajut és concedit les obres començaran a finals d’any per poder entrar en servei a meitats de l’any vinent.
I tot seguit es demanarà una altra subvenció per fer un altre dipòsit també de 1.000 m3 que anirà al costat de l’actual , situat a prop de Can Gall. Amb aquests dos nous dipòsits les reserves d’aigua en dipòsits serà de 3,5 milions de litres, suficients per les necessitats del poble, de cara els propers anys.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?