Friday, November 17, 2006

 
BUTLLETÍ INFORMEM NÚM 19 NOVEMBRE 2006.

60.000 EUR PEL DIPÒSIT DE CAMPALANS
Mitjançant una al·legació presentada per l’ajuntament durant el període de exposició pública del PUOSC 2007 (pla únic d’obres i serveis de Catalunya) s’ha obtingut una nova subvenció destinada a la construcció d’un dipòsit de 500 m3 , a la zona de Campalans.
Ja s’ha dit en anteriors butlletins que una de les prioritats de l’ Equip de Govern és la d’augmentar el volum d’aigua emmagatzemada. Així es garanteix el subministrament en èpoques de sequera, per avaries o necessitats en hores punta.
Quan l’ajuntament va haver d’assumir el servei de subministrament d’aigua, només hi havia un sol dipòsit de 300 m3 ( any 92). Ara tenim 1.000 m3 en dipòsits, i amb aquest nou que farem a Campalans n’hi haurà 1.500. De cara els propers 3 o 4 anys la previsió és construir-ne dos més de 1.000 m3 fins tenir un total de 3.500 m3. Volum que garanteix uns quants dies de subministrament a tot el poble.
El nou dipòsit de 500 m3 té un cost de 85.000 euros i està previst que s’adjudiqui a principis de l’any vinent de manera que pugui entrar en serveis pels voltants de Pasqua.

ACABAT EL PROJECTE D’ELECTRIFICACIÓ
Un dels grans projectes executats en aquests darrers tres mesos ha estat el de la portada de llum a sis punts del sector nord del terme municipal, proper a Sant Jaume.
El cost total ha estat de 245.000 euros, entre l’electrificació i la neteja de la línia forestal per on ha passat la instal·lació. Aquesta obra ha comptat amb un 50% de subvenció ,provinent del Pla d’Electrificació Rural de Catalunya , depenent del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat.
Gràcies a aquesta important subvenció els propietaris han pogut assumir el cost restant,esdevenint raonable la quota per cada casa. Des d’ara les cases de Casadejús, Casa nova de Casadejús, Cal Pey, Cal Blau ,Subirats i Cabanes ( instal·lacions d’aigua de l’ajuntament) ja poden connectar-se a la xarxa elèctrica.
I aquest projecte permet a l’ajuntament automatitzar les instal·lacions d’aigua, de manera que podrem connectar l’aigua dels pous Cabanes 1 i 2 ,en funció de les necessitats, a la xarxa general. Igualment es podran posar filtres per millorar la qualitat de l’aigua o bombes per donar una major pressió en origen.
L’obra es va iniciar l’any passat amb el PERC 2005, i s’ha completat i acabat ara amb un nou ajut del PERC 2006.

AULA INFORMÀTICA TERCERA EDAT
Aquest mes de novembre s’ha estrenat l’aula informàtica instal·lada en el Centre Cívic, gràcies a l’obtenció de dos ordinadors, prop de la Diputació de Barcelona.
Des d’ara ,també la gent gran podrà aprendre a fer funcionar un ordinador i entrar en els avantatges de l’era de la informació .
Aquesta serà una de les noves activitats que organitzarà la dinamitzadora Rosa Genovès, amb l’ajut d’algun dels membres de la Junta de la Tercera Edat.
I cal remarcar que després d’un parell d’assemblees de la gent gran, ja està legalment constituïda la Associació de la Gent Gran de Borredà. Aquesta nova associació té els seus estatuts, i la seva junta directiva que s’encarrega de proposar i dur a terme les activitats que entre tots han acordat.
També podrà rebre ajuts de les diverses institucions que se sumaran als de l’ajuntament i així continuar el gran nombre d’activitats de tot ordre que es duen a terme en el Centre Cívic.

40.000 EUR PER LA TDT
Una negociació de l’alcalde de Borredà amb la Diputació de Barcelona ha permès aconseguir un nou ajut de 40.000 euros destinat a finançar el canvi de sistema de la televisió per cable municipal.
Ja s’ha dit anteriorment que l’actual sistema de televisió acaba l’any 2008 i qui no el canviï quedarà literalment a les fosques.
Ja fa uns mesos que l’ajuntament ha iniciat canvis importants en les instal·lacions, però ara toca acabar-les i completar-les amb la substitució dels capsals analògics pels digitals, la part més costosa del projecte.
En poc més d’un mes durem a terme aquest canvi i des d’aleshores tots els connectats a la xarxa municipal podran rebre uns 30 canals de televisió. L’únic canvi que hauran de fer és posar un petit aparell al costat del televisor. Cal dir que els televisors actuals serveixen igual i no s’han de canviar. El que sí necessiten és aquest aparell ,d’un cost inferior als cent euros. Ja recomanarem un parell de marques perquè siguin de qualitat i tinguin tota la fiabilitat necessària.
Entre les millores que fem a les instal·lacions hi figura una nova torre de recepció dels canals nacionals i estatals que permetrà una millor qualitat d’imatge. Estem situats en un indret en que alguns canals ens arriben millor de la banda de Vic que no pas de Montserrat.
La inversió total del pas d’un sistema a altre serà proper als seixanta mil euros, de manera que obtenir un ajut era indispensable per fer-ho bé i sense costos excessius per l’ajuntament. D’aquí la satisfacció per haver aconseguit aquest ajut de la Diputació de Barcelona.

EL DR MIQUEL VILARDELL MEMBRE DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA.
En un acte solemne celebrat el dia 22 d’octubre, el Dr. Vilardell va entrar a formar part de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Aquesta és una nova distinció pel fill il·lustre de Borredà i és motiu d’orgull per tot el poble. En motiu de la seva elecció i entrada va pronunciar un discurs sobre “Envelliment i Salut. De l’envelliment vascular fisiològic a la malaltia vascular de l’envelliment”.
Feta la seva brillant intervenció, li contestà l’Acadèmic Numerari Excm. Dr. Jacint Corbella i Corbella.
La cerimònia tingué lloc a la seu oficial de la Reial Acadèmia, que s’omplí, com mai d’una multitud de personalitats mèdiques, institucionals i polítiques per donar suport a la entrada del nou acadèmic.
El discurs pronunciat s’ha publicat en un llibret, un exemplar del qual passarà a formar part de l’arxiu municipal, i igualment es farà donació d’un exemplar a la biblioteca i a l’arxiu comarcal.
Davant d’un acte tant rellevant l’ajuntament de Borredà va decidir ser-hi present en les persones de l’ Alcalde – President, Joan Roma i del Primer Tinent d’ alcalde, Jesús Solanellas. També hi foren presents membres de la família Vilardell, i altres amics seus de Borredà o que venen habitualment al poble.

TERCERA FASE ARRANJAMENT DE CAMINS
En la Junta de Govern Local de octubre varem aprovar el llistat de nous camins que volem incloure en la tercera fase de millores , a finançar per part de la Generalitat. Aquesta tercera fase la pensem dur a terme l’any 2007 i si en queda algun pendent, a principis de 2008, aprofitant els increments de partides per camins rurals que té el Departament d’ Agricultura.
Com ja s’ha manifestat reiteradament, la voluntat és de que totes les cases habitades tot l’any estiguin connectades a carretera mitjançant camins rurals en bones condicions.
Les cases que serien objecte d’aquesta tercera fase serien: El Pati, La Massana, La Massaneta, La Ribera, Rocatrencada – El Rocal, i Campalans. Tots aquests camins son de longituds curtes i es podran agrupar en dos o tres blocs, i posteriorment es farien els altres més llargs: els de Vilacanina fins a Lluçà, i el de Les Rovires de baix.
Considerem que aquesta és una de les millors maneres de donar suport a les cases de pagès i facilitar la seva accessibilitat.

LLICÈNCIES D’OBRES PERFECTAMENT LEGALS.
En data 1 de febrer d’enguany es va rebre a l’ajuntament un escrit de Urbanisme de la Generalitat comunicant una denúncia feta pel grup municipal de CiU a l’ajuntament, en la qual es qüestionava la legalitat de la llicència donada a l’empresa promotora de 3 habitatges unifamiliars (adossats) , en construcció al c/ Sant Marc.
De fet s’estaven construint 4 habitatges i no 3, i per tant existien dues llicències d’obres d’habitatges completament iguals.
En la mateixa denúncia hi figuraven altres aspectes secundaris que l’ajuntament ja va documentar davant del Departament de Política Territorial, com la inscripció dels terrenys de l’aparcament en el registre de la propietat que es va fer ara fa un any.
El que queda clar en l’escrit de 17 d’octubre, signat pel Director General d’ Urbanisme és que no s’ha trobat cap justificació per incoar expedient de defensa de la legalitat, relacionat amb les llicències d’obres. I fins i tot proposa una solució urbanística a la possibilitat de que aquests habitatges puguin tenir una sortida de vehicles per la zona de l’aparcament municipal. Qüestió que l’ajuntament troba lògica, prèvia compensació econòmica i pagament posterior d’un gual permanent.
Aquesta darrera possibilitat serà estudiada i formulada una vegada disposem d’un informe jurídic sol·licitat a la Diputació de Barcelona.
L’important és haver demostrat que l’ajuntament, en matèria urbanística és especialment rigorós i tenim un arquitecte municipal complidor de les seves obligacions, sigui quin sigui el promotor o constructor afectat.
Les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic aprovades l’any 2003 son les que regulen l’ordenament jurídic, com abans teníem la Delimitació de Sol Urbà. Sempre hem respectat i fet respectar les previsions que contenen, especialment pel que fa els exteriors dels edificis i construccions. Ara en tenim una nova prova.

APROFITAR LES PROSPECCIONS DE CEPSA
L’Alcalde de Borredà ha tramès petició a la empresa CEPSA perquè sigui informat dels resultats de la campanya de prospeccions de petroli que vol dur a terme en una bona part de la zona nord de la comarca del Berguedà.
Aquesta empresa va informar fa uns tres mesos de les seves intencions de buscar petroli en un ampli sector del pre – Pirineu.
A la vista de la informació i l’autorització donada per la Generalitat, l’ajuntament ha cregut convenient trametre a la companyia l’interès, no solament per si troba petroli, sinó dels resultats de les perforacions en relació amb l’aigua. L’ajuntament es podria estalviar molts diners si en alguna de les perforacions es troba aigua, perquè podria demanar la concessió del cabal a la Generalitat i tenir nous pous de cara el futur.
Ja s’ha dit en anteriors ocasions que les prospeccions fetes per l’ajuntament l’any 94,l’any més sec del passat segle, varen ser molt positives i son les que garanteixen el subministrament actual i futur. Però sempre va bé disposar de més cabals i estudiar-ne la qualitat, per decidir el seu ús. D’aquí la decisió de demanar a la empresa que si troba aigua ens ho comuniqui i no cegui el pou, sinó que el cedeixi a l’ajuntament. Aquesta pot ser una compensació per les autoritzacions privades i municipals que l’empresa ha de tenir a l’hora de realitzar les prospeccions.

RENOVACIÓ PARALLAMPS
Cada dos anys es fa la revisió tècnica dels dos parallamps que l’ajuntament té en el casc urbà del poble. Un està en el campanar i l’ altre a les escoles. Tots dos tenen prop de 15 anys i a dia d’avui convindria la seva renovació i substitució per una nova generació de parallamps de millors prestacions.
El pressupost donat per la empresa especialitzada supera els 4.000 euros i per això s’ha demanat una subvenció a la Diputació per fer-ho possible.
La previsió és que dintre de l’any vinent es dugui a terme aquesta substitució i d’aquesta manera continuar sota la bona protecció que ofereixen.

CATÀLEG DE MASIES
Ja fa més d’un any que varem informar de la decisió de l’ajuntament de realitzar el catàleg de masies a que obliga la nova llei d’urbanisme per regular l’autorització de rehabilitar cases situades fora dels nuclis urbans.
Hi ha una creença equivocada de que qualsevol antiga casa o restes, poden ser objecte de rehabilitació o reconstrucció. Això no és així i l’ajuntament no pot decidir ni concedir llicències en aquests casos. La competència correspon a la Generalitat.
Per saber quines cases poden ser autoritzades a la seva rehabilitació cal tenir aprovat per la Generalitat el catàleg de masies. Ara el farem ,en conveni amb la Federació de Municipis de Catalunya i amb la Universitat de Vic. L’ajuntament ja va exposar un llistat de cases i l’ha complementat amb altres proposades pels seus propietaris. El llistat que hem enviat amb el conveni és el que exposem a continuació. Amb tot, cal dir que de cada casa s’ha de fer una fitxa molt complerta i serà la Generalitat la que aprovi la llista definitiva. En aquest cas l’ajuntament proposa, però la Generalitat disposa.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?