Wednesday, April 29, 2015

 

BORREDÀ - BASES PER PODER ADJUDICAR OBRES ENTRADA POBLE, PRIMER TRAM CARRER MANRESA I CARRER QUERALT.

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació del Contracte

L’objecte del contracte és la realització de les obres consistents en el CONDICIONAMENT DEL CASC ANTIC 1ª FASE 1ª ETAPA: TRAM CARRER MANRESA I CARRER QUERALT.

Les obres consisteixen en la renovació i condicionament de les xarxes de serveis: sanejament, aigua potable, i pavimentació del Carrer Manresa i Queralt de Borredà, que es troben en un avançat estat de deteriorament.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò que estableix l’article 6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació

La forma d’adjudicació del contracte d’obres de CONDICIONAMENT DEL CASC ANTIC 1ª FASE 1ª ETAPA: TRAM CARRER MANRESA I CARRER QUERALT serà el procediment negociat amb publicitat, en què l’adjudicació recaurà en el licitador justificadament elegit per l’òrgan de contractació, després d’efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o diversos d’ells d’acord amb l’article 169.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Quan concorrin les circumstàncies previstes a les lletres a) i b) de l’article 170 de la citada Llei o a la lletra a) de l’article 171, l’òrgan de contractació ha de publicar un anunci de licitació en la forma prevista en l’article 142 i, en tot cas, d’acord amb l’article 171.d, quan el valor estimat sigui superior a 200.000 euros, si es tracta de contractes d’obres.

Per a la negociació de les ofertes i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos aspectes directament vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i amb la clàusula dotzena d’aquest Plec.
                                   
Atès l’import del contracte que ascendeix a 307.992,69 euros i 64.678,46 euros d’IVA, sumant un total de 372.671,15euros, l’òrgan competent per efectuar la present contractació i tramitar l’expedient, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, serà el ple, ja que el preu del contracte supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. Vist que aquesta competència es va delegar ala junta de govern local en data 20 de juny de 2011, aquest serà l’organ competent per la tramitació.

CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de Contractant

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent: www. Borredà.cat.

CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte

L’import d’aquest contracte ascendeix a la quantia de 307.992,69 euros i 64.678,46 euros d’IVA, sumant un total de 372.671,15euros.

L’import s’abonarà amb càrrec a la partida 151/61900 del  Pressupost Municipal pel 2015; tot existint crèdit suficient fins a l’import aprovat per l’Ajuntament, i acreditada la plena disponibilitat de les aportacions següents que permetin finançar el contracte.


CLÀUSULA CINQUENA. Durada del Contracte

La durada del contracte d’obres de CONDICIONAMENT DEL CASC ANTIC 1ª FASE 1ª ETAPA: TRAM CARRER MANRESA I CARRER QUERALT serà de 6 mesos.

L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del replantejament en el termini de un mes des de la data de formalització del contracte.

La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari, llevat que el contracte expressament prevegi el contrari, sense que pugui produir-se pel consentiment tàcit de les parts.

CLÀUSULA SISENA. Sol·licituds de Participació i Criteris per a la Selecció

Sol·licituds de Participació

L’òrgan de contractació disposarà la corresponent publicació de l’anunci de licitació per a la presentació de sol·licituds de participació, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en Perfil de contractant.

Les sol·licituds de participació es presentaran en l’Ajuntament en horari d’atenció al públic en el termini de 20 dies des de l’anunci de licitació.

Les sol·licituds de participació es presentaran en sobre tancat, signat pel sol·licitant i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, en què es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Sol·licitud per Participar en la contractació de CONDICIONAMENT DEL CASC ANTIC 1ª FASE 1ª ETAPA: TRAM CARRER MANRESA I CARRER QUERALT».

Les sol·licituds de participació han d’anar acompanyades dels documents següents:

1)      Els que acreditin la personalitat jurídica de l’empresari i, si escau, la seva representació, així com la capacitat d’obrar dels empresaris, que s’acreditarà:
a. Dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.

Els que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre, presentaran còpia notarial del poder de representació, validat pel Secretari de la Corporació.
Si el licitador és persona jurídica, aquest poder ha de constar inscrit en el Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment.
Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha d’acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial del seu document nacional d’identitat.

b. Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.

c. Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit territorial del qual radiqui el domicili de l’empresa.

2) La prova per part dels empresaris de la no concurrència d’alguna de les prohibicions de contractar de l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, podrà realitzar-se:

a. Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.

b. Quan es tracti d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista en la legislació de l’Estat respectiu, podrà també substituir-se per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial.

3) Els que acreditin els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.   

Pel que fa a la solvència econòmica i financera:

3.1 La solvència econòmica i financera de l’empresari podrà acreditar-se per un o diversos dels mitjans següents:

a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per import mínim igual al de l’adjudicació de l’obra.

b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.


Pel que fa a la solvència tècnica o professional: Quedarà acreditada amb la classificació del contractista.

4) Les empreses estrangeres presentaran declaració de submissió a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes aquelles incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

5) Domicili. Tots els licitadora hauran d’assenyalar un domicili per a la pràctica de notificacions. Aquesta circumstància podrà ser complementada indicant una adreça de correu electrònic.

CLÀUSULA SETENA. Classificació del Contractista

Grup E subgrup 7. Categoria C
Grup G subgrup 6. Categoria C

CLÀUSULA VUITENA. Invitacions

L’òrgan de contractació, a proposta de la Mesa i una vegada comprovada la personalitat i solvència dels sol·licitants, seleccionarà als que han de passar a la fase següent, als que invitarà, simultàniament i per escrit, a presentar les seves ofertes, en un termini de 10 dies, a comptar des de la data d’enviament de la invitació.

El nombre de candidats invitats a presentar proposicions, ha de ser igual almenys, al mínim fixat prèviament. Quan el nombre de candidats que compleixen els criteris de selecció sigui inferior a aquest nombre mínim, l’òrgan de contractació pot continuar el procediment amb els que reuneixin les condicions exigides, sense que es pugui invitar a empresaris que no hagin sol·licitat participar-hi, o a candidats que no reuneixin aquestes condicions.

            Les invitacions contindran una referència a l’anunci de licitació publicat i indicaran la data límit per a la recepció de les proposicions, l’adreça a la qual s’han de remetre i la llengua en què s’han de redactar, si s’admet alguna altra a més del castellà, i els criteris d’adjudicació del contracte.

            La invitació als candidats contindrà còpia del Plec i de la documentació complementària, o les indicacions necessàries per a l’accés a aquests documents.

Les ofertes es presentaran en l’Ajuntament , en horari d’atenció al públic, en el termini que s’indiqui en la invitació a participar.

CLÀUSULA NOVENA. Forma de Presentació de la Documentació

La documentació es pot presentar, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels indrets establerts en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Quan les ofertes s’enviï per correu, l’empresari ha de justificar la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el número de l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del candidat. L’acreditació de la recepció de l’esmentat tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant diligència estesa pel Secretari municipal.

Si no concorren ambdós requisits, no serà admesa l’oferta si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l’anunci de licitació.

En tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s’hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.

Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables ha de complir, a més, els requisits establerts en la disposició addicional Setzena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

CLÀUSULA DESENA. Ofertes

Cada candidat no podrà presentar més d’una oferta [sense perjudici d’allò que estableixen els articles 147 i 148 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre]. Tampoc no podrà subscriure cap oferta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o consta en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites pel candidat.

La presentació d’una oferta suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les clàusules del present Plec.

           Les ofertes per participar en la licitació es presentaran en dos sobres tancats, signats pel licitador i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, en què hi constarà la denominació del sobre i la llegenda «Oferta per licitar a la contractació de les obres de CONDICIONAMENT DEL CASC ANTIC 1ª FASE 1ª ETAPA: TRAM CARRER MANRESA I CARRER QUERALT».

La denominació dels sobres és la següent:

— Sobre «A»: Garanties i documentació administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Econòmica i Documentació Tècnica.

Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autenticades, d’acord amb la Legislació en vigor.
                                
A dins de cada sobre, s’inclouran els documents següents així com una relació numerada d’aquests:

SOBRE «A»

GARANTIES


Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional per import del 3% del pressupost base de licitació iva exclos.               

SOBRE «B»

OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

a) Oferta econòmica Es presentarà conforme al model següent:

«En/Na _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a _____________, c/ ____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________, en representació de l’Entitat ___________________, amb CIF n.º ___________, havent rebut invitació per a la presentació d’ofertes i assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació mitjançant procediment negociat amb publicitat del contracte d’obres de/d’ _______________, faig constar que conec el plec que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, i em comprometo a portar a terme l’objecte del contracte per l’import de/d’ ____________ euros i ___________ euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.

____________, ___ de/d’ ________ de 20__.

Signatura del licitador,


Signatura: _________________».

b) Documents que permetin a la Mesa de Contractació valorar les condicions de les ofertes segons els aspectes d’adjudicació.

CLÀUSULA ONZENA. Garantia Provisional


Els candidats han de constituir una garantia provisional per import del 3% del pressupost base de licitació exclòs l’IVA que respondrà del manteniment de les seves ofertes fins a l’adjudicació provisional del contracte.

La garantia provisional es dipositarà en qualsevol de les formes previstes per la normativa.
La garantia provisional s’extingirà automàticament i es retornarà als candidats immediatament després de l’ adjudicació del contracte. En tot cas, la garantia serà retinguda a l’adjudicatari, la proposició del qual hagi estat seleccionada, fins que procedeixi a la constitució de la garantia definitiva, i confiscada a les empreses que retirin injustificadament la seva oferta abans de l’adjudicació. L’adjudicatari podrà aplicar l’import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a una nova constitució d’aquesta última, en el qual cas la garantia provisional es cancel·larà simultàniament a la constitució de la definitiva.

CLÀUSULA DOTZENA. Aspectes Objecte de Negociació amb l’Empresa


Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos aspectes de negociació:

Preu fins a 20 punts. Baixa limitada a un màxim del 10% del preu base d’adjudicació) Les ofertes que superin aquesta baixa quedaran excloses automàticament.) – fórmula proporcional a la baixa.

Millores d’execució de l’obra: màxim 80 punts.
-          Condicionament accés alternatiu al nucli urbà pel Carrer de Dalt: 20 punts.
-          Coordinació de l ‘obra amb les xarxes de serveis existents i garantia en la continuïtat del servei: 15 punts.
-          Adaptació de mitjans d’obra a la realitat del subsòl, sense increment de cost: 10 punts.
-          Millora visibilitat a la C-26: 10 punts
-          Suplement de garantia d’un màxim de cinc anys a afegir del termini de garantia reglamentari d’un any. Termini de garantia màxim 6 anys. 2 punts per any addicional amb un màxim de 5 anys i  de 10 punts.
-          Obres fetes anteriorment de característica semblant:  fins a 5 punts.
-          Mitjans tècnics i personals propis de l’empresa posats directament a l’execució de l’obra adjudicada:  fins a 10 punts.
Total màxim puntuació a obtenir: 100 punts.


CLÀUSULA TRETZENA. Mesa de Contractació


La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el punt 10 de la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l’article 21.2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic  serà designada per l’òrgan de contractació i estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d’aquesta i actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació. N’han de formar part, almenys quatre vocals, entre els quals estarà el Secretari o, si escau, el titular que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, com també els altres que designi l’òrgan de contractació. L

CLÀUSULA CATORZENA. Prerrogatives de l’Administració


L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ostenta les prerrogatives següents:

a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.

CLÀUSULA QUINZENA. Obertura de les Sol·licituds de Participació


La Mesa de Contractació es constituirà  el dimecres següent a les 12 hores,  després de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Qualificarà les sol·licituds de participació i la documentació administrativa

 La Mesa podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies perquè el licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada.

La Mesa de contractació una vegada comprovada la personalitat i solvència dels sol·licitants, proposarà a l’òrgan de contractació la selecció dels que han de ser invitats a presentar ofertes i passar a la fase següent.

L’òrgan de contractació invitarà per escrit als participants a presentar les ofertes en un termini 10 dies des de la data d’enviament de la invitació.

CLÀUSULA SETZENA. Obertura de les OfertesL’obertura de les ofertes s’ha d’efectuar en el màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini per presentar-les.

La Mesa de Contractació es constituirà  el dimecres següent després de la finalització del termini de presentació de les ofertes. Qualificarà la documentació administrativa continguda en els sobres «A».

La Mesa podrà concedir un termini no superior a tres dies perquè el candidat corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada.

I posteriorment, procedirà a l’obertura i examen del sobre «B» i començarà la negociació d’acord amb els aspectes fixats en el plec.

CLÀUSULA DISSETENA. Requeriment de la DocumentacióRebuts els informes, i reunida novament la Mesa de Contractació, proposarà al candidat que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.

L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

CLÀUSULA DIVUITENA. Garantia Definitiva i addicional

El candidat que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa acreditarà la constitució de la garantia  definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit que es complementarà amb una garantia addicional del 5%.

En total caldrà dipositar una garantia del 10% de l’import d’adjudicació, exclós l’IVA, d’acord amb l’article 95 del Text refós de la llei de contractes.

Aquesta garantia es podrà presentar en alguna de les formes següents:

a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes en les normes de desplegament d’aquesta Llei. L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits o a les seves sucursals enquadrades a les Delegacions d’Economia i Hisenda, o a les Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin de tenir efectes, en la forma i amb les condicions que estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixen les normes de desplegament d’aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que es dipositarà als establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les normes de desplegament d’aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar als establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de garantia i el compliment satisfactori del contracte.
                                                                           
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l’article 100 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

CLÀUSULA DINOVENA. Ofertes amb Valors Anormals o Desproporcionats


El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s’apreciarà en funció dels paràmetres següents:

— la baixa  superior al 10 % quedarà automàticament fòra del procediment d’adjudicació.

CLÀUSULA VINTENA. Adjudicació del Contracte


Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en els cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec.

L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors i es publicarà simultàniament en el perfil de contractant.

La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per permetre al licitador exclòs o al candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació. En particular expressarà els extrems següents:

·         En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les quals s’ha desestimat la seva candidatura.
·         Respecte els licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en forma resumida, les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta.
·         En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de l’adjudicatari determinants per seleccionar l’oferta d’aquest amb preferència a la de la resta dels licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses.
·         En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què cal procedir a la seva formalització.

            [La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la seva recepció per part del destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu electrònic a l’adreça que els licitadors o candidats van designar en presentar les seves proposicions, en els termes establerts en l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. Això no obstant, el termini per considerar inadmesa la notificació, amb els efectes que preveu l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, serà de cinc dies].

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Formalització del Contracte


La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà dins dels quinze dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació; aquest document constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i seran a càrrec seu les despeses corresponents.

[Quan el contractista, per causes imputables al mateix, no pugui formalitzar el contracte dins del termini indicat, l’Administració podrà acordar la resolució del contracte, així com la retenció de la garantia provisional constituïda.]

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Drets i Obligacions de l’Adjudicatari


A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són obligacions específiques del contractista les següents:

A) Abonaments al contractista.

L’expedició de les certificacions de l’obra executada s’efectuarà en els terminis que assenyali el Director d’obra. L’ obra certificada es valorarà d’acord amb els preus del Projecte Tècnic i les certificacions tindran sempre caràcter provisional, i restaran subjectes a la medició i certificació que es pugui fer en la liquidació final, no suposant, per tant, ni aprovació ni recepció de les obres que comprenguin.

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per executar les obres en el termini  contractual, llevat que a judici de la Direcció de les obres existeixin raons per estimar-lo inconvenient.

Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita del contractista per provisions de materials, instal·lacions i equips adscrits a l’obra, en la forma i amb les garanties que, a aquest efecte, determinen l’article 232 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i articles 155 a 157 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

B) Obligacions del contractista.

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic d’aquest contracte, són obligacions específiques del contractista les següents:

— Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.
— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a això (article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 227 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre per als supòsits de subcontractació.
           __ El contractista està obligat a expedir factures electròniques d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica
— Senyalització de les obres. El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu, les senyalitzacions precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill deguts a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en els seus límits i immediacions.
— El contractista ha de complir les previsions recollides en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
— Despeses exigibles al contractista. Són a càrrec del contractista, les despeses i impostos de l’anunci o anuncis d’adjudicació fins al límit màxim de/d’ 1000 euros de la formalització del contracte, així com qualssevol altres que resultin d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin. En cas de que ho exigeixi alguna de les Administracions que financen l’obra, el contractista instal·larà a càrrec seu cartells d’identificació de l’obra, amb les característiques que s’estableixin.

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Pla de Seguretat i Salut en el Treball


Formalitzat el contracte l’adjudicatari elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball de l’Obra, ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut [(o, si s’escau), Estudi Bàsic de Seguretat] del Projecte, en què s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquests.
                                            
En aquest Pla s’inclouran, si s’escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució del nivell de protecció previst en l’Estudi.

El Pla serà aprovat per l’Ajuntament, abans de l’inici de l’obra, amb informe previ del Coordinador en matèria de seguretat i salut o de la Direcció facultativa de l’Obra, si no fos preceptiu designar Coordinador, i es comunicarà a l’autoritat Laboral. Efectuat aquest tràmit, es procedirà a  l’acta de replantejament i inici de l’obra.

[Article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció].

CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Revisió de Preus


Tota vegada que el termini d’execució no supera els 6 mesos no està prevista la revisió de preus.

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Recepció i Termini de Garantia


A la recepció de les obres un cop acabades hi han de concórrer el responsable del contracte, si se n’ha nomenat, o un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu.

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a càrrec de la liquidació del contracte.

Si les obres estan en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta, les ha de donar per rebudes, i se n’ha d’estendre l’acta corresponent, moment en què comença el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, s’ha de fer constar a l’acta i el director de les obres ha d’assenyalar els defectes observats, detallar les instruccions necessàries i fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot concedir un altre termini improrrogable o bé es pot declarar resolt el contracte.

S’estableix un termini mínim obligatori de garantia de 12 mesos  a comptar des de la data de recepció de les obres. Aquest termini podrà ser ampliat d’acord amb la clàusula dotzena fins a un màxim de 6 anys inclòs l’obligatori.

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat de les obres. Si és favorable, el contractista queda rellevat de qualsevol responsabilitat, llevat del que disposa l’article següent, i s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini de seixanta dies. En el cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats es deguin a deficiències en l’execució de l’obra i no pas a l’ús del que s’hagi construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu ha de procedir a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del que s’hagi construït, i li ha de concedir un termini per fer-ho durant el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.

Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció.

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Execució del Contracte


L’execució del contracte d’obres començarà amb la segona acta de comprovació del replantejament i inici de les obres. A aquests efectes, dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la data de la seva formalització llevat casos excepcionals justificats, el servei de l’Administració encarregada de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replantejament fet amb ocasió de l’aprovació del Projecte d’obres, estenent-se aquesta segona acta del resultat que serà signada per ambdues parts interessades, amb remissió d’un exemplar d’aquesta a l’òrgan que va celebrar el contracte.

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest va donar al contractista el Director facultatiu de les obres, en els àmbits de la seva competència respectiva.

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realització d’aquest, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.

La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l’Administració.

CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Modificació del Contracte


            De conformitat amb l’article 105 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sense perjudici dels supòsits previstos en aquesta normativa per als casos de successió en la persona del contractista, cessió del contracte, revisió de preus i pròrroga del termini d’execució, els contractes del sector públic només podran modificar-se quan així s’hagi previst en els plecs de condicions o en l’anunci de licitació, o en els casos i amb els límits establerts en l’article 107 del mateix text legal.
En la resta de supòsits, si fos necessari que la prestació s’executés de forma diferent a la pactada, inicialment es procedirà a la resolució del contracte en vigor i a la celebració d’un altre sota les condicions pertinents.
Així, la normativa de contractació ens permet modificar els contractes del sector públic:
1.      Sempre que en els plecs o en l’anunci de licitació s’hagi advertit expressament aquesta possibilitat i s’hagin detallat de forma clara, precisa i inequívoca les condicions en què aquesta es podrà utilitzar, així com l’abast i els límits de les modificacions que es poden acordar amb indicació expressa del percentatge del preu del contracte al que com a màxim puguin afectar, i el procediment a seguir.
2.      Si no s’ha previst en els plecs o en l’anunci de licitació, només es podran efectuar modificacions quan es justifiqui la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents:
·         Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte degut a errors o omissions soferts en la redacció del projecte o de les especificacions tècniques.
·         Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives que determinen la manca d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o similars, manifestades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte i que no siguin previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques.
·         Força major o cas fortuït que facin impossible la realització de la prestació en els termes inicialment definits.
·         Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament, sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat de la tècnica, s’hagi produït amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.
·         Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Penalitats per Incompliment


— Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries previstes en l’article 212.4 TRLCSP: de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre’l o acordar la continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.

— Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incomplert l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar, indistintament, per resoldre’l o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.

— Quan el contractista hagi incomplert l’adscripció a l’execució del contracte de mitjans personals o materials suficients per a això, s’imposaran penalitats en la proporció proporcional a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte.

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions.

CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Resolució del Contracte


La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i en els fixats en els articles 223 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del contractista.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Administració, en el que excedeixi l’import de la garantia.

CLÀUSULA TRENTENA. Règim Jurídic del Contracte


Aquest contracte té caràcter privat, la seva preparació i adjudicació es regirà d’acord amb allò establert en aquest Plec, i per allò que no es preveu en aquest,, serà d’aplicació el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en tot allò que no s’oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i sigui vigent amb l’entrada en vigor del RD 817/2009; supletòriament s’aplicaran les normes de dret administratiu i, si no n’hi ha, les normes de dret privat.

L’Ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les controvèrsies que se suscitin entre les parts en el present contracte de conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

 Desembre 2014
L’alcalde.
Joan Roma Cunill.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?