Monday, May 09, 2016

 

CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA DE SOCORRISTA AQUÀTIC I UNA DE VIGILANT PISCINES - BORREDÀ

CONVOCATÒRIA D’UN SOCORRISTA AQUÀTIC I UN VIGILANT/TAQUILLER – PISCINES BORREDÀ.
En data 5 de maig de 2016, s’han aprovat les bases del procés selectiu per a un/una socorrista aquàtic, i un/una, vigilant/taquiller , per les piscines del municipi de Borredà, mitjançant contracte laboral de durada determinada.
Les bases que regulen aquest procés selectiu s’han publicat íntegrament a la web www.adbergueda.cat, en la web de l’ajuntament: www.borreda.net , i en el taulell d’anuncis de la Casa Consistorial.
Les instàncies es poden presentar al Centre de Formació , c/lluís Millet, número 33 baixos de Berga, dins el termini de 15 dies naturals a partir de la publicació d’aquest mateix edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Borredà, 9 de maig de 2016.

L’Alcalde – President, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?